Rangering av søkere

RANGERING AV SØKERE

Det tas opp inntil 24 deltakere. Hvis det er flere søkere enn det, vil søkere bli prioritert slik:

  1. Førsteamanuenser og professorer som ifølge sin stillingskontrakt skal oppfylle kravene gitt 01.09.2019 i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger*
  2. Førsteamanuenser og professorer som er ansatt før forskriften nevnt i punkt 1 trådte i kraft
  3. Fast ansatte universitetslektorer
  4. Post-doctorer med undervisningsansvar
  5. Fast ansatte forskere med undervisningsansvar
  6. PhD-studenter som er tillagt undervisning
  7. Øvrige søkere

Søkere innen den enkelte gruppe rangeres etter ansettelsestidspunkt – jo lenger ansiennitet, jo høyere prioritet. Under ellers like forhold vil kvinner bli prioritert i hver gruppe.

*Gjennomført eget program (minimum 200 timer)/relevante kurs og egen praktiske undervisning, og opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning (grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå). De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, skal pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen. 

OPPTAK UTENOM VANLIG RANGERING

Institutt for læring og lærerutdanning kan på grunnlag av spesielle faglige, sosiale eller personlige forhold bestemme at det skal tas opp søkere utenom den vanlige rangeringen, dersom disse forholdene har en slik karakter at det er grunn til anta at kurset i universitetspedagogikk vil bidra svært positivt for det pedagogiske arbeidet som søkeren har.

Published 26. April 2019 - 14:36 - Updated 19. April 2021 - 13:38