Retningslinjer for praksisopplæring

Informasjonen på denne siden er skrevet for og rettet mot skoler og utdanningsinstitusjoner som mottar studenter, men inneholder også nyttig informasjon både for ansatte og lærerstudenter ved NMBU.

Retningslinjer

Seksjon for læring- og lærerutdanning (SLL) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet tilbyr to forskjellige lærerutdanninger - Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) og Lektorutdanning i realfag (LUR).

Praksisopplæringen i lærerutdaningen er et samarbeid mellom utdanningsinstitusjonen der praksisen gjennomføres og lærerutdanningsinstitusjonen som tilbyr utdanningen. På denne siden står det beskrevet hvilke retningslinjer som gjelder for de forskjellige partene i samarbeidet. 

Generelt

Praksisopplæring i lærerutdanningene er styrt av forskrift om rammeplaner og tilhørende retningslinjer.

Omfanget skal være 60 arbeidsdager for PPU-studenter og 100 arbeidsdager for lektorstudenter. Studenter som går PPU-heltid har to praksisperioder à 30 dager (6 uker), mens studenter på PPU-deltid har tre praksisperioder à 20 dager (4 uker). For lektorstudentene er praksisdagene fordelt over de fire første studieårene på følgende måte: 1 år - 15 dager, 2. år - 10 dager, 3. år - 15 dager, 4. år - 60 dager. Studentene skal i løpet av studiet ha praksis med undervisning knyttet både til videregående skole og grunnskole.

Praksisopplæringen skal foregå i en utdanningsinstitusjon og skal være veiledet av en person med undervisningserfaring (minst 2 år) som selv har godkjent lærerutdanning.

SLL legger opp til at studenter kan ha praksis sammen, i form av par eller gruppepraksis.

Parpraksis: For PPU og lektorutdanningens 4.år ønsker vi parpraksis så langt dette kan gjennomføres. Praksisparene blir satt sammen utfra fagkombinasjon og valg av skole/opplæringsinstitusjon. Parpraksis gir muligheter til å observere og diskutere undervisningsopplegg og gjennomføring av undervisningen sammen med en medstudent. Det vil også gi en nyttig øvelse i utvikling av samarbeidsevner som er viktig i læreryrket. Hver student skal likevel erfare å ha hovedansvaret for undervisning alene.

Ansvar

Praksislærer og praksissted har ansvar for:

 • Mottak av studenten.
 • Veiledning av studenten.
 • Legge til rette for besøk fra NMBU.
 • Vurdere studenten, både underveis og ved å skrive en endelig vurdering av praksisopplæringen.
 • Kontakte SLL raskt dersom dere er usikre på om studenten er skikket til læreryrket.
 • Formidle lønnskrav for veiledning.

Studenten har ansvar for å:

 • Levere inn plan for praksisperioden i Canvas innen fredag i første praksisopplæringsuke.
 • Lage planer for enkelttimer som leveres til praksislærer som grunnlag for før- og etterveiledning.
 • Foreslå tid for praksisbesøk fra NMBU i samarbeid med praksislærer og kontakte SLL-læreren.
 • Skrive besøksrapport fra praksisbesøk og levere den i Canvas.
 • Lese og signere «vurdering av praksisopplæring» og levere den i Canvas.
 • Orientere praksisskolen og praksislærer om tidligere praksisperioder.
 • Ta kontakt med praksisstedet i god tid før praksisperioden for å avtale første møte
 • Melde fra til SLL ved spørsmål eller problemer av noen art.                                                      

NMBU har ansvar for å:

 • Informere studenten og praksisstedet om retningslinjene for praksisopplæring.
 • Tilby studenten en relevant praksisplass.
 • Innhente bekreftelse fra praksisstedet for gjennomføring av praksisopplæring før perioden starter.
 • Innhente bekreftelse om at praksisveileder tilfredsstiller NMBU sine krav for å veilede studenter.
 • Informere studenter om taushetsplikten som gjelder for alle ansatte i skolen. Alle studenter på PPU og LUR har signert et taushetserklæringsskjema ved studiestart.
 • Innhente politiattest fra studentene før praksisopplæring starter og vurdere de tilfellene der det er merknad.

Omfang

 • Ofte vil undervisningen i et fag være ulikt fordelt over dagene i en uke. Derfor regner vi at 5 dager praksisopplæring tilsvarer 10 undervisningstimer à 45 minutter (ca. 2 timer pr dag i snitt), og i tillegg kommer deltakelse i vanlige læreraktiviteter som møter, inspeksjon, vurderingsarbeid etc. 
 • En del av undervisningstimene kan også være veilede observasjonstimer (se punkt 4 under veiledning).
 • En praksisopplæringsperiode er definert som minimum 20 dager sammenhengende og maksimum 40 dager sammenhengende ved en opplæringsinstitusjon, og blir definert i henhold til avtalen som er inngått mellom skolen og NMBU.
 • Dersom en student har en praksisperiode på mer enn 30 dager sammenhengende, skal det skje en vurdering etter 30 dager. SLL skal ha beskjed fra skolen om eventuell tvil om bestått eller behov for mer veiledning. Studenten må gjenta denne praksisperioden hvis den ikke blir bestått.
 • Som veiledet praksis teller også: Praksisopplæring i ett tema for stadig nye grupper (for eksempel opplæring i kjøring av traktor). Et undervisningsopplegg som blir gjentatt i to/tre klasser/grupper. I slike typer praksis er det veldig viktig med veiledning underveis og mellom oppleggene og at studenten i planen og rapporten kan vise til læringseffekten.
 • Hvis det blir vanskelig å få nok undervisningstimer i realfag/naturbruk, kan studenten undervise i andre fag som han/hun har undervisningskompetanse i. Dette avklares på forhånd med SLL.
 • I tillegg til veiledede undervisningen skal studenten bli kjent med andre forhold ved/omkring skolen ved å delta i møter m.m. og selv ta initiativ til samtaler/observasjoner i skolen. Studenten skal følge skolens vanlige arbeidsrytme, og omfanget av en praksisopplæringsperiode skal tilsvare en lærers ordinære arbeidstid bortsett fra antall undervisningstimer. Dersom studenten har fravær i ordinær arbeidstid, må dette avtales særskilt med praksislærer.
 • Dersom studenten har undervisningsstilling over 50 % i minst seks måneder sammenhengende og praksisopplæringen foregår ved egen skole, er kravet til antall undervisningstimer 6-8 timer veiledet undervisning i uka. Disse studentene må ha minimum 20 dager av praksisopplæringen utenfor egen skole

Veiledning

 • 1 time veiledet praksisopplæring omfatter selve undervisningstimen, à 45 minutter, og veiledningen i tilknytning til denne undervisningen. Det er ønskelig at veiledningen skjer både før og etter undervisningen.
 • Veiledningen skal ha et omfang på om lag 20-30 minutter tilknyttet hver undervisningstime som studenten har.
 • NMBU lønner en undervisningstime à 45 minutter med tilhørende veiledning før og etter undervisningstimen som 1 time.
 • Dersom det er behov for utvidet veiledning (tidsbruk utover det som er gitt i punktene over) så skal dette meldes inn til SLL så fort man ser behovet for dette, slik at rammene for lønnsutbetaling kan endres. 
 • Vi anbefaler våre studenter å ha omkring 5 observasjonstimer i hver ny praksisopplæringsperiode, gjerne fordelt over hele perioden, med påfølgende veiledningssamtale. Hvor mange observasjonstimer det er behov for og hvordan disse organiseres, er imidlertid avhengig av antall undervisningsfag, antall klasser og den enkelte student. Når studenten observerer praksislærers (eller andres) undervisning, vil praksislærers plan/tema for timen være utgangspunkt for veiledningssamtalen. Vi oppfordrer våre studenter sterkt til å begynne å undervise så raskt som mulig, da dette gir den beste innsikten og erfaringen med egen lærerrolle.
 • Praksislærer skal bidra til at studenten reflekterer omkring sin egen undervisning. Studentens oppfatning av og begrunnelse for læring og undervisning skal være grunnlaget for veiledningssamtalen.
 • Dersom praksislærer og/eller student har problemer knyttet til praksisopplæring eller veiledning, må SLL kontaktes snarest. Er det tvil om studenten er skikket som lærer, eller trenger mer oppfølging, skal praksislærer straks varsle SLL, som har etablerte rutiner for hvordan studentenes videre arbeid kan støttes.
 • All praksisopplæring skal være veiledet. Dette gjelder også for eksempel vurderingsarbeid som retting av prøver. Praksislærer har hovedansvaret for å legge forholdene til rette for at studenten arbeider mot de mål studiet omfatter. Studenten skal utarbeide skriftlige planer for hvert enkelt undervisningsopplegg (mal sendt separat). I tillegg til å skrive plan, lages detaljerte opplegg for elevenes arbeid, for eksempel gruppeoppgaver, opplegg for oppsummering m.m. Praksislærer skal i størst mulig grad være til stede når undervisningen foregår, og delta i planlegging og vurdering av denne undervisningen.
 • Praksislærer bør bistå studenten i å utforme gode mål for praksisperioden. En oversikt over læringsmål for studiet tilknyttet læringsutbyttebeskrivelsen er beskrevet lengre ned på denne siden.

Mottak

Til skoler som tidligere ikke har mottatt studenter fra NMBU så har vi under listet opp noen forslag til tiltak tilknyttet mottak av studenter. 

 • Gi studenten en mappe (for eksempel tilsvarende mappen for nytilsatte hvis skolen har en slik) med informasjon om skolen, ordensreglement, branninstruks, timeplaner og aktuelle klasselister.
 • Informere om praktiske forhold som nøkler, rom, arbeidsplass, tilgang til PC, lærebøker, garderobe m.m.
 • Presisere taushetsplikten og hva den innebærer.
 • Gjennomføre en kort presentasjonsrunde hos sentrale personer ved skolen; rektor, inspektør, lærere som inngår i undervisningen i faget (evt. klassen), bibliotekar, vaktmester m.fl.
 • Orientere om pedagogisk plattform for skolen og møter som studenten kan/skal være med på under praksisperioden.
 • Gi studentene skolens lokale årsplaner og fagplaner.
 • Lytte til studentens egne ønsker og behov for praksisopplæringen.

Besøk fra NMBU

Seksjon for læring og lærerutdanning (SLL) avlegger inntil to veiledningsbesøk hos hver student i løpet av hele praksisopplæringen. Når det gjelder besøket, har praksislærer og student ansvar for dette. Det betyr at praksislærer og student må drøfte hvordan besøket bør legges opp.

 • Praktiske forhold: Informasjon til elever og ledelsen om besøket, møtested, behov for overnatting, omvisning o.l. SLL-veileder og en representant fra ledelsen bør avtale et kort møte før SLL-veileder møter student og praksislærer.
 • Før besøket sender studentplan for undervisningsopplegget via e-post til SLL-veileder som kommer på besøk.
 • Hvem deltar i besøket: Student, praksislærer, evt. andre ansatte og skolens ledelse.
 • Hensikten med besøket: Hensikten er å samtale om hvordan studenten har utviklet seg i forhold til målene for praksisopplæringsperioden. SLL-veileder skal være til stede i undervisning og veiledning, og delta i veiledningen. Vi ønsker også gjennom besøkene å bli kjent med skolen og praksislæreren, og å få et glimt inn i skolehverdagen.
 • Ved behov har SLL-veileder samtaler med student og/eller praksislærer hver for seg.

Oversikt over hvilke SLL-lærere som besøker hvilke studenter legges ut på læringsplattformen Canvas. Det er studentens ansvar å sende opplysninger om timeplan og foreslå tid for praksisbesøk til SLL-veileder.

Vurdering

 • Vurdering skal foregå gjennom hele praksisopplæringsperioden i form av samtaler mellom student og praksislærer. Studentene skal vurderes individuelt. Vurderingen av en praksisopplæringsperiode skal bygge på en kvalifisert, skjønnsmessig og helhetlig vurdering og gjøres på bakgrunn av læringsutbytte beskrevet i programplanene for PPU-heltid, PPU-deltid og lektorutdanningen. Utgangspunktet er observasjoner og veiledningssamtaler sett i forhold til målene som studenten har satt, og en vurdering av en lærers mangfoldige yrkeskunnskap. På bakgrunn av disse kriteriene fyller praksislærer ut skjemaet "vurdering av praksisopplæring".
 • «Vurdering av praksisopplæring» skal skannes og leveres inn av studenten i Canvas. Dokumentet må være signert av student, praksislærer og en representant fra skolens ledelse. Dersom det foreligger noen som helst tvil om at studenten er egnet og/eller om praksis perioden er godkjent så er skolen pliktig til å melde fra til SLL. I disse tilfellene kan dokumentet sendes per epost til carl.martin.nymark@nmbu.no.
 • Den avsluttende vurderingen for hele praksisopplæringen, uttrykkes med karakteren bestått/ikke bestått. Det er SLL som setter sluttkarakteren på bakgrunn av vurderingene gitt av praksisskolene etter hver praksis­opplærings­periode. Studenten må ha fått godkjent alle praksisopplæringsperiodene for å oppnå karakteren «bestått». En praksisperiode kan gjennomføres inntil to ganger. 
 • Dersom en praksisperiode vurderes til «ikke bestått» skal studenten gis utvidet veiledning både før og i en ny praksisperiode. Vurderes den nye praksisperioden som «bestått» fortsetter studenten studiet. Vurderes imidlertid denne praksisperioden som «ikke bestått» må studenten avslutte studiet jf. emnebeskrivelsen for praksisopplæring vedtatt av NMBU.

Lønn

NMBU lønner praksislærere på to forskjellige måter, basert på om skolen/utdannningsinstitusjonen, som praksisopplæringen foregår ved, har en fast avtale med universitetet eller ikke. En slik avtale vil enten være en partnerskapsavtale eller en universitetsskoleavtale og liste over hvilke som har en slik avtale ligger her.

 1. Fast avtale: Skolen/utdanningsinstitusjonen fakturerer NMBU på bakgrunn av fakturamodellen i avtalen. 
 2. Ikke fast avtale: Praksislærer sender inn krav med digitalt skjema.

Skikkethet

Skikkethetsvurdering er hjemlet i universitets- og høgskoleloven i en egen forskrift. Denne vurderingen er en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere i læreryrket. Dersom det i løpet av praksisperioden er tvil knyttet til studenten sin skikkethet så ta kontakt med SLL snarest ved å sende en epost til carl.martin.nymark@nmbu.no. Les mer om skikkethetsvurdering i lærerutdanninger her.

Fravær

Dersom studenten har fravær på under 10 dager i en praksisopplæringsperiode, må vedkommende utvide praksisperioden tilsvarende lengden på fraværet. Unntatt er sykefravær med legeerklæring inntil 3 dager. Fravær på mer enn 10 dager fører til at hele praksisperioden må gjentas. Studenten har plikt til å melde fra om fravær til praksislærer og til SLL så raskt som mulig, og gjerne på forhånd dersom det lar seg gjøre.

Logg

Vi oppfordrer våre studenter til å skrive logg fra undervisningen og veiledningen i praksisopplæringsperioden. Loggen har flere formål. For det første skal den, sammen med undervisningsplanene, danne grunnlaget for praksisrapporten. For det andre kan loggen gi idéer til temaer som bør tas opp i samlingene. For det tredje er loggen grunnlaget for å hente eksempler og drøfting til obligatoriske oppgaver. Loggen er også et nyttig redskap for å vurdere egen utvikling i løpet av studiet.

Læringsutbytte og mål for perioden

Praksisopplæringen er en sentral arena for å binde sammen studentenes læring innen pedagogikk, fagdidaktikk og yrkesdidaktikk. Læringsutbyttebeskrivelser er gitt i Programplan for PPU og for LUR og i Forskrift om rammeplan for PPU og lektorutdanning 8-13 samt de nasjonale retningslinjene.

Studenten fastsetter, i samarbeid med praksislærer, ved starten av hver praksisperiode konkrete mål studenten skal arbeide med. Disse målene og kompetansen som utvikles skal knyttes til læringsutbyttebeskrivelsene som står i programplanen, og studentens mål skal være grunnlaget for vurdering i slutten av praksisperioden.

Nedenfor er skissert hvilket fokus praksisperiodene bør ha i løpet av studiet.

PPU-heltid og Lektorutdanning 4. studieår

1. semester

Planlegging av undervisning, eleven i sentrum

-      den didaktiske relasjonsmodellen

-      relatere mål til læreplanene

-      de pedagogiske prinsipper, for eksempel MAKVIS

-      klasseledelse

-      relasjon til elevene

Klasseledelse og samarbeid

-     samarbeidslæring

-     samarbeid og kommunikasjon i skolen

Utviklingsarbeid og skolen som organisasjon

-      gjennomføre utviklingsarbeid

Fagdidaktikk i realfag. Yrkesdidaktikk i naturbruk

-      grunnleggende ferdigheter

-      formativ og summativ vurdering

2. semester.

Fagdidaktikk i realfag. Yrkesdidaktikk i naturbruk

-     undervisningsformer tilpasset ulike læringsstrategier, Forskerspiren og laboratoriearbeid/yrkespraksis, omvendt læreplanarbeid

-     fenomen- og virksomhetsbasert læring

-     grunnleggende ferdigheter

-     formativ og summativ vurdering

-     utforskende læring – utdanning for bærekraftig utvikling

Klasseledelse og samarbeid

-      individuell opplæringsplan (IOP)

-      rutiner ved krisehåndtering

Utviklingsarbeid og skolen som organisasjon

-     gjennomføre utviklingsarbeid

-     samarbeid mellom skole og lokalsamfunnet

-     etikk for lærere

-     innblikk i skolens lokale planer, blant annet årsplaner og lokale fagplaner

 

PPU-deltid

1. året

Planlegging av undervisning, eleven i sentrum

-     den didaktiske relasjonsmodellen

-     relatere mål til læreplanene

-     de pedagogiske prinsipper, for eksempel MAKVIS

-     utforskende læring – utdanning for bærekraftig utvikling

-     klasseledelse

-     relasjon til elevene

Fagdidaktikk i realfag. Yrkesdidaktikk i naturbruk

-     undervisningsformer tilpasset ulike læringsstrategier, Forskerspiren og laboratoriearbeid/yrkespraksis, omvendt læreplanarbeid

-     fenomen- og virksomhetsbasert læring

-     grunnleggende ferdigheter

-     formativ og summativ vurdering

2. året

Klasseledelse og samarbeid

-     samarbeidslæring

-     samarbeid og kommunikasjon i skolen

-     individuell opplæringsplan (IOP)

-     rutiner ved krisehåndtering

Utviklingsarbeid og skolen som organisasjon

-     gjennomføre utviklingsarbeid

-     samarbeid mellom skole og lokalsamfunnet

-     etikk for lærere

-     innblikk i skolens lokale planer, blant annet årsplaner og lokale fagplaner

Kontakt

Seksjonsleder Hans Erik Lefdal har overordnet ansvar for lærerutdanningene.

Seniorrådgiver Carl-Martin Nymark er kontaktperson for skoler, organiserer praksisplasser, og er studieveileder for lærerutdanningene. 

Skikkethetsansvarlig Edvin Østergaard har ansvaret for skikkethetsarbeidet ved NMBU.

Alle ansatte ved lærerutdanningen.

Published 15. november 2019 - 14:01 - Updated 13. February 2020 - 11:26