Samarbeid mellom skoler og NMBU

Fra 2007 finansierer Kunnskapsdepartementet et treårig regionalt prosjekt for å styrke samarbeidet mellom lærerutdanningsinstitusjoner, skoleeiere og skoler. Målet er å strukturrere eksisterende samarbeid og utvikle lokalt/regionalt tilpassede modeller for samarbeid, der samarbeidspartnere deltar på likeverdig basis.

Skolesamarbeid

UMB fikk innvilget en søknad i 2007 fra Utdanningsdirektoratet som gjorde det mulig å igangsette prosjektet ”Samarbeidsformer mellom skoleeier og UMB”. I 2007-08 ble det etablert et felles prosjektforum mellom UMB og skoleeiere i Akershus med tyngde i Follo-kommunene. UMB var representert av Seksjon for læring og lærerutdanning, Senter for etter- og videreutdanning og Skoletjenesten. En del av nettverkene og kontaktpunktene ble kartlagt, men samtidig ble det konstatert et behov for en fastere og bedre forankret samordning for å nå målet om trygge og kompetente lærere.

I 2008 innvilget Utdanningsdirektoratet en søknad for en fase 2 i prosjektet. Her er hovedformålet å nytte erfaringene fra fase 1 til å utvikle konkrete samarbeidsformer innen et bredt felt av felles oppgaver, prøve ut noen av disse i prosjektperioden, samt legge grunnlag for et varig partnerskap. Foruten nærskolene Follo er det et mål å etablere fastere kontakt mot skolesektoren i Østfold og mot naturbruksskolene.

Fokusområder som gjelder for prosjektarbeidet i 2008-09,
består av:
 

Lærerutdanning knyttet til naturvitenskapelige fag
Etter- og videreutdanning
Studentrekruttering
Organisatoriske tilpasninger
Forsknings- og utviklingsoppgaver
    

•  Prosjektbeskrivelser
Fase 2
Fase 3
Rapporter
Innlegg/presentasjoner
- Møte i samarbeidsprosjektet 19. oktober 2009
- Møte i samarbeidsprosjektet 15. juni 2009
Published 28. november 2016 - 12:52 - Updated 23. mai 2017 - 19:28