Forskning

Aktuelle forskningsprosjekter

Prosjektnavn og kontaktperson

Beskrivelse

Inquiry-based learning in mathematics education

Margrethe Naalsund, Marte Bråtalien og Joakim Skogholt

 Inquiry-based learning and teaching of calculus in continuing education for in-service teachers.

Utdanning for bærekraftig utvikling i praksis

Astrid Sinnes og Birgitte Bjønness

Det overordnede målet er at skoler og lærerutdanning sammen skal utvikle en praksis som fremmer utdanning for bærekraftig utvikling.

Skolebasert kompetanseutvikling

Mette Nordby

Grunnforskning innen ulike temaer.

Universitetsskoleprosjektet NMBU – Akershus fylkeskommune

Ingrid Eikeland

Fire universitetsskoler i Akershus fylkeskommune Frogn vgs., Ski vgs., Hvam vgs. og Ås vgs. har som målet å forske og utvikling av lærerutdanning og undervisning i skolene innen utdanning for bærekraftig utvikling.

The Phenomenology of Audial Experience

Edvin Østergaard

The Phenomenology of Audial Experience» connects science (especially acoustics), music and musical composition, and philosophy of science in an aesthetic learning process.

Realfag for yrkesfagelever

Mette Nordby og Gerd Johansen

Prosjektet ser på fagfornyelsen, læreplanene som innføres fra 2020, som gir et spennende skifte for hvordan realfagene skal tenkes inn som en del av yrkesfaglig opplæring.

Hands-Free?

Knut Omholt

Strategi-prosjekt på REALTEK innen Menneskesentrert teknologi. Se kritisk på teknologi og undersøke både dens svakheter og styrker – hva er en hensiktsmessig balanse mellom det manuelle og det digitale?

NORHED

Erling Krogh, Sigrid Gjøtterud, Birgitte Bjønnes, Astrid Sinnes og Linda Jolly.

Innovations in teaching and learning through contextualized approaches to increase the quality, relevance and sustainability of education in Nepal. An education for development project in collaboration with Tribhuvan University of Nepal.

Veiledningspedagogikk

Solveig Strangstadstuen

Profesjonsfaglig veiledning. Profesjonelle partnerskap om lærerutdanningene mellom skole og universitet. Studier i veiledningspedagogikk som grunnlag for å utvikle profesjonelt partnerskap mellom skole og universitet. Aksjonsforskning som grunnlag for å utvikle veilederkompetanse.

Aksjonsforskning

Sigrid Gjøtterud

Aksjonsforskning i lærerutdanning og høyere utdanning. Samarbeidende aksjonsforskning mellom lærerutdannere. Aksjonsforskning som grunnlag for å utvikle veilederkompetanse. Aksjonsforskning som grunnlag for å utvikle profesjonelle partnerskap i lærerutdanningene.

KoSDEM

Margrethe Naalsund

Kompetanse, samarbeid, differensiering og engasjement i matematikkutdanningen – fra grunnskole til universitet.

UBUN

Linda Godager, Iren Abrahamsen, Elise Bergli og Birgitte Bjønness

Utdanning for bærekraftig utvikling i naturfag. Vi ser på ulike temaer fra fysikk, kjemi og biologi og hvordan kunnskap fremmer utdanning for bærekraftig utvikling. Det vil være fokus på refleksjon rundt de utfordringer jorda og menneskene står overfor, samt hvordan undervisning for bærekraftig utvikling kan utvikle elevenes handlingskompetanse.

Mangfold

Gudrun Jonsdottir

Målet for prosjektet er utfo­­­­­rsking av mangfold i det urbane naturfagrommet. Prosjektet er todelt:

1. Klasseromsforskning der elevmangfold, identitetsarbeid og andregjøring (othering) i møtet med skolens naturfag utforskes

2. Elevmangfold som tema i lærerutdanning

Yrkesdidaktikk i naturbruk

Erling Krogh

Naturbruksdidaktikk innen naturbasert produksjon og naturbasert aktivitet

Ph.d.-prosjekt: Offentlig sektor ph.d. i samarbeid med Oslo kommune (UDE)

Morten Munthe

Forsking av elever som tar R1 og R2 ved å lære programmeringsspråket Python.

 

 

Ph.d.-prosjekt: Offentlig sektor ph.d. i samarbeid med Akershus fylkeskommune

Øyvind Mathisen

Læreplanfornying - Forskning på undervisning av teknologi i et bærekraftsperspektiv.

Ph.d.-prosjekt: Utdanning for bærekraftig utvikling i naturbruk

Kristian Bergesen

Utvikling av didaktisk teori og praksis for bærekraftig utvikling gjennom samarbeidende aksjonsforskning

 

Ph.d.-prosjekt: Utdanning for bærekraftig utvikling

Anders G. Søraunet

Prosjektet er rettet mot bærekraftig bruk av vann i skolen. Formål er å videreutvikle skolen som bærekraftig enhet og utvikle elevenes forståelse av vann som ressurs.

Skolehager

Erling Krogh, Linda Jolly, Mathias Lehrmann og Marianne Leisner

Skolehager som læringsarena innen ulike fag og utdanning for bærekraftig utvikling

   

Avsluttede prosjekter

PRAKUT

Erik Knain

Elever som forskere i naturfag

Sustain

Astrid Sinnes

 SUSTAIN

Samarbeidslæring og hverandreevaluering

Linda Godager

Målet med prosjektet var å teste ut et nytt system for studentaktiv læring i kurs med mange studenter i form av samarbeidslæring, samt å teste hverandrevurdering som vurderingsform.

IKT som brobygger i praktisk-pedagogisk utdanning

Hans Erik Lefdal

 Bruk av LMS – streaming video, chat og diskusjonsgrupper i synkron og asynkron undervisning fra 1999 - 2006

UtVite – Utforsk vitensentre

Merethe Frøyland, Dagny Stuedahl, Ingrid Eikeland og Elisabeth Iversen

UtVite-prosjektet studerte vitensenter som læringsarena. Følgende tre fokusområder var sentrale i prosjektet; 1) vitensenter som læringsarena, 2) engasjement og rekrutering til realfag, 3) utvikling av refleksjonspraksisProsjektet resulterte blant annet i en bok, UtVite-modellen.
Published 20. november 2019 - 13:48 - Updated 15. mai 2020 - 15:15

Sider