Geomatikk

Magnus Oshaug, masterstudent i geomatikk. Bildet på dataskjermen er en punktsky fra flybåren laserskanning av et landskap.

Foto
Gisle Bjørneby, NMBU

Geomatikkanvendelser dekker flere samfunnsbehov for næringsliv, forvaltning og forskning.  Alle prosesser i geomatikkfaget er gjennomgående digitalisert.  Næringslivet yter tjenester i landmåling, fotogrammetri og GIS til bygg og anlegg, offshorevirksomhet, flåtestyring av transportmidler.  Kommunale plan- og oppmålingsetater innsamler og forvalter all stedfestet informasjon i kommunene.  Det kan omfatte eiendomsgrenser, teknisk planlegging av nye områder til boliger, hytter og forretningsvirksomhet, og formidling av grunnlagsinformasjon til politiske beslutningsorganer.  Statlige etater benytter alle geomatikk-disiplinene til topografisk og ressurskartlegging av land- og havområder under norsk jurisdiksjon, løpende oppdatering og forbedring av informasjonen.  Klimaendringer og dens konsekvenser i kystområder, rasområder, flomutsatte regioner utgjør fremtidig risiko og kostnad som krever forhåndstiltak og planlegging basert på eksakt oppmåling og kartlegging.  Navigasjon, både til sjøs og på land, er blitt en universell anvendelse ved elektroniske kombinasjoner av INS, GNSS, kartsystemer og geografiske informasjonsregistre.

 

 

Published 12. mai 2017 - 14:05 - Updated 27. november 2020 - 11:57