Skikkethet

Lovverk

Skikkethetsvurdering er hjemlet i universitets- og høgskoleloven i en egen forskrift.

Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 30. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 4-10 sjette ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 27 mai 2010 nr. 728, 11 juni 2013 nr. 597, 8 juli 2013 nr. 872, 17 juni 2016 nr. 678, 28 juni 2016 nr. 830.

Hva inngår i en skikkethetsvurdering og hvorfor?

Skikkethetsvurdering er en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere i læreryrket. Vitnemålet for fullført utdanning forutsetter at studenten er vurdert som skikket. Hensikten med skikkethetsvurderingen er å sikre at elevene i skolen møter lærere som er skikket for yrket.

Hvem er ikke skikket?

Forskriften sier i §2: En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til de pasienter, brukere, barnehagebarn, elever, eller andre studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket.

For lærerutdanningene gjelder disse vurderingskriteriene, §3: En student er uskikket dersom ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt:

a) studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg og til å lede læringsprosesser for barn, unge og voksne i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet.

b) studenten viser manglende vilje eller evne til å ha oversikt over hva som foregår i en barnegruppe eller klasse og ut fra dette skape et miljø som tar hensyn til barn, unge og voksnes sikkerhet og deres psykiske og fysiske helse.

c) studenten unnlater å ta ansvar som rollemodell for barn, unge og voksne i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet.

d) studenten viser manglende vilje eller evne til å kommunisere og samarbeide med barn, unge og voksne.

e) studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser.

f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet eller kommende yrkesrolle.

g) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd.

h) studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen.

Løpende skikkethetsvurdering

Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne fungere i yrket. Studentens skikkethet vurderes løpende både i den teoretiske og praktiske delen av studiet. Dette innebærer at lærere, praksislærere, veiledere og andre som har kontakt med studenten i utdanningssituasjonen, har ansvar for å følge med og foreta løpende vurderinger.

Hvordan melde i fra om tvil?

De som kan sende tvilsmelding er ansatte i lærerutdanningene og på praksisskolene, samt medstudenter. Også andre som møter studentene, ved NMBU eller utenfor, kan melde om tvil. For å trygge personvernet til alle parter skal meldinger om tvil sendes gjennom sikre kanaler (ikke epost).

Tvilsmelding kan formidles enten ved å:

Særskilt skikkethetsvurdering

Det er institusjonsansvarlig som har ansvar for behandling av tvilsmeldinger, og at saken blir best mulig belyst før eventuell behandling i universitetets skikkethetsnemnd. Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Forvaltningslovens regler om saksbehandling gjelder ved særskilt skikkethetsvurdering. Særskilt skittethetsvurdering starter med at det blir innlevert en skriftlig tvilsmelding til institusjonsansvarlig. Når det meldes tvil om en students skikkethet vil studenten motta varsel om dette og studenten innkalles til en vurderingssamtale. I vurderingssamtalen kan studenten ha med en støtteperson. Studenten skal få tilbud om utvidet oppfølging og veiledning med mindre det er åpenbart at utvidet oppfølging ikke bidrar til å gjøre studenten skikket. Hele denne saksgangen er beskrevet i flytskjemaet under.

Flytskjema skikkethetssaker ved NMBU

Saksgang

Hvis utvidet oppfølging og veiledning av studenten ikke medfører nødvendig endring, skal institusjonsansvarlig fremme saken for universitetets skikkethetsnemd. Skikkethetsnemda er sammensatt av interne og eksterne medlemmer, inkludert studentrepresentanter. Fra og med dette trinnet i saksgangen har studenten rett til å få utgifter til advokat eller annen talsperson dekket av universitetet.

Innstillingen fra skikkethetsnemnda sendes til universitetets klagenemd som behandler saken og fatter vedtak om studenten er skikket eller ikke skikket. Klagenemnda kan fatte vedtak om utestengning fra lærerstudier på inntil fem år. Vedtaket kan påklages etter reglene i Forvaltningsloven, og Felles klagenemd er klageinstans. I utestengningsperioden kan studenten ikke søke eller ta imot plass ved tilsvarende utdanninger ved andre utdanningsinstitusjoner.

Skikkethetsnemnda

Rådgivende organ for klagenemnda ved NMBU som behandler skikkethetssaker.

Saksdokumenter finnes i OpenGov.

Published 3. juni 2019 - 11:04 - Updated 17. august 2021 - 8:37