Retningslinjer

Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap (ILU) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet tilbyr to forskjellige lærerutdanninger - Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) og Lektorutdanning i realfag (LUR).

Praksisopplæringen i lærerutdaningen er et samarbeid mellom utdanningsinstitusjonen der praksisen gjennomføres og lærerutdanningsinstitusjonen som tilbyr utdanningen. Denne siden beskriver hvilke retningslinjer som gjelder for de forskjellige partene i samarbeidet. 

Generelt

Praksisopplæring i lærerutdanningene er styrt av forskrift om rammeplaner og tilhørende retningslinjer.

Omfanget skal være 60 arbeidsdager for PPU-studenter og 100 arbeidsdager for lektorstudenter. Studenter som går PPU-heltid har to praksisperioder à 30 dager (6 uker), mens studenter på PPU-deltid har tre praksisperioder à 20 dager (4 uker). For lektorstudentene er praksisdagene fordelt over de fire første studieårene på følgende måte: 1 år - 15 dager, 2. år - 10 dager, 3. år - 15 dager, 4. år - 60 dager. Studentene skal i løpet av studiet ha praksis med undervisning både i videregående skole og grunnskole.

Praksisopplæringen skal foregå i en utdanningsinstitusjon og skal være veiledet av en person med undervisningserfaring (minst 2 år) som selv har godkjent lærerutdanning.

ILU legger opp til at studenter kan ha praksis sammen, i form av par eller gruppepraksis.

Parpraksis: For PPU og lektorutdanningens 4.år ønsker vi parpraksis så langt dette kan gjennomføres. Praksisparene blir satt sammen utfra fagkombinasjon og valg av skole/opplæringsinstitusjon. Parpraksis gir muligheter til å observere og diskutere undervisningsopplegg og gjennomføring av undervisningen sammen med en medstudent. Det vil også gi en nyttig øvelse i utvikling av samarbeidsevner som er viktig i læreryrket. Hver student skal likevel erfare å ha hovedansvaret for undervisning alene.

Ansvar

NMBU har ansvar for å:

 • Innhente bekreftelse fra praksisstedet for gjennomføring av praksisopplæring før perioden starter.
 • Innhente bekreftelse om at praksisveileder tilfredsstiller NMBU sine krav for å veilede studenter.
 • Innhente politiattest fra studentene før praksisopplæring starter og vurdere de tilfellene der det er merknad.
 • Innhente bekreftelse fra studenter om at de er gjort kjent med taushetsplikten som gjelder for alle ansatte i skolen, ref. forvaltningsloven §13.
 • Informere studenten og praksisstedet om retningslinjene for praksisopplæring.
 • Tilby studenten en relevant praksisplass.

Praksislærer og praksissted har ansvar for:

 • Mottak av studenten.
 • Veiledning av studenten.
 • Legge til rette for besøk fra NMBU.
 • Vurdere studenten, både underveis og ved å skrive en endelig vurdering av praksisopplæringen.
 • Kontakte ILU raskt dersom dere er usikre på om studenten er skikket til læreryrket.
 • Formidle krav om honorar for veiledning.

Studenten har ansvar for å:

 • Ta kontakt med praksisstedet i god tid før praksisperioden for å avtale første møte.
 • Informere praksislærer om undervisningserfaring, tidligere praksisopplæring, faglige interesser, ønsker for praksisperioden m.m. (Brev til praksislærer)
 • Levere inn plan for praksisperioden i Canvas innen fredag i første praksisopplæringsuke.
 • Lage planer for enkelttimer som leveres til praksislærer som grunnlag for før- og etterveiledning.
 • Foreslå tid for praksisbesøk fra NMBU i samarbeid med praksislærer og kontakte ILU-læreren.
 • Skrive besøksrapport fra praksisbesøk og levere den i Canvas.
 • Lese og signere «vurdering av praksisopplæring» og levere den i Canvas.
 • Melde fra til ILU ved spørsmål eller problemer av noen art.                                                      

Omfang

 • Ofte vil undervisningen i et fag være ulikt fordelt over dagene i en uke. Derfor regner vi at 5 dager praksisopplæring tilsvarer 10 undervisningstimer à 45 minutter (ca. 2 timer pr dag i snitt). I tillegg kommer deltakelse i vanlige læreraktiviteter som møter, inspeksjon etc. 
 • En del av undervisningstimene skal være veilede observasjonstimer (se punkt 4 under veiledning).
 • En praksisopplæringsperiode er definert som minimum 20 dager sammenhengende og maksimum 40 dager sammenhengende ved en opplæringsinstitusjon, og blir definert i henhold til avtalen som er inngått mellom skolen og NMBU.
 • Dersom en student har en praksisperiode på mer enn 30 dager sammenhengende, skal det skje en vurdering etter 30 dager. ILU skal ha beskjed fra skolen om eventuell tvil om bestått eller behov for mer veiledning. Studenten må gjenta denne praksisperioden hvis den ikke blir bestått.
 • Som veiledet praksis teller også: Praksisopplæring i ett tema for stadig nye grupper (for eksempel opplæring i kjøring av traktor). Et undervisningsopplegg som blir gjentatt i to/tre klasser/grupper. I slike typer praksis er det veldig viktig med veiledning underveis og mellom oppleggene og at studenten i planen for øktene og rapporten kan vise til læringseffekten av gjentakene.
 • Hvis det blir vanskelig å få nok undervisningstimer i realfag/naturbruk, kan studenten undervise i andre fag som han/hun har undervisningskompetanse i. Dette avklares på forhånd med ILU.
 • I tillegg til veiledede undervisningen skal studenten bli kjent med andre forhold ved/omkring skolen ved å delta i møter m.m. og selv ta initiativ til samtaler/observasjoner i skolen. Studenten skal følge skolens vanlige arbeidsrytme, og omfanget av en praksisopplæringsperiode skal tilsvare en lærers ordinære arbeidstid bortsett fra antall undervisningstimer. Dersom studenten har fravær i ordinær arbeidstid, må dette avtales særskilt med praksislærer.
 • Dersom studenten har undervisningsstilling over 50 % i minst seks måneder sammenhengende og praksisopplæringen foregår ved egen skole, er kravet til antall undervisningstimer 6-8 timer veiledet undervisning i uka. Disse studentene må ha minimum 20 dager av praksisopplæringen utenfor egen skole

Veiledning

 • 1 time veiledet praksisopplæring omfatter selve undervisningstimen, à 45 minutter, og veiledningen i tilknytning til denne undervisningen. Det er ønskelig at veiledningen skjer både før og etter undervisningen.
 • Veiledningen skal ha et omfang på om lag 20-30 minutter tilknyttet hver undervisningstime som studenten har.
 • NMBU lønner en undervisningstime à 45 minutter med tilhørende veiledning før og etter undervisningstimen som 1 time.
 • Dersom det er behov for utvidet veiledning (tidsbruk utover det som er gitt i punktene over) så skal dette meldes inn til ILU så fort man ser behovet for dette, slik at rammene for lønnsutbetaling kan endres. 
 • Vi anbefaler våre studenter å ha omkring 5 observasjonstimer i hver ny praksisopplæringsperiode, gjerne fordelt over hele perioden, med påfølgende veiledningssamtale. Hvor mange observasjonstimer det er behov for og hvordan disse organiseres, er imidlertid avhengig av antall undervisningsfag, antall klasser og den enkelte student. Når studenten observerer praksislærers (eller andres) undervisning, vil praksislærers plan/tema for timen være utgangspunkt for veiledningssamtalen. Vi oppfordrer våre studenter sterkt til å begynne å undervise så raskt som mulig, da dette gir den beste innsikten og erfaringen med egen lærerrolle.
 • Praksislærer skal bidra til at studenten reflekterer over konkrete undervisningsmetoder og innhold i sin egen undervisning. Studentens oppfatning av egen undervisning utforskes og videreutvikles i dialog med praksislærer, med praksislærers egne erfaringer og kompetanse.
 • Dersom praksislærer og/eller student har problemer knyttet til praksisopplæring eller veiledning, må ILU kontaktes snarest. Er det tvil om studenten er skikket som lærer, eller trenger mer oppfølging, skal praksislærer straks varsle ILU, som har etablerte rutiner for hvordan studentenes videre arbeid kan støttes.
 • All praksisopplæring skal være veiledet. Dette gjelder også for eksempel vurderingsarbeid som retting av prøver. Praksislærer har hovedansvaret for å legge forholdene til rette for at studenten arbeider mot de mål studiet omfatter. Studenten skal utarbeide skriftlige planer for hvert enkelt undervisningsopplegg i henhold til NMBU-mal. I tillegg til å skrive plan, lages detaljerte opplegg for elevenes arbeid, for eksempel gruppeoppgaver, opplegg for oppsummering m.m. Praksislærer skal i størst mulig grad være til stede når undervisningen foregår, og delta i planlegging og vurdering av denne undervisningen.
 • Praksislærer bør bistå studenten i å utforme gode mål for praksisperioden. En oversikt over læringsmål for studiet tilknyttet læringsutbyttebeskrivelsen er beskrevet lengre ned på denne siden.

Mottak

Til skoler som tidligere ikke har mottatt studenter fra NMBU så har vi under listet opp noen forslag til tiltak tilknyttet mottak av studenter. 

 • Gi studenten en mappe eller vise til nettside (for eksempel tilsvarende mappen for nytilsatte hvis skolen har en slik) med informasjon om skolen, ordensreglement, branninstruks, timeplaner og aktuelle klasselister.
 • Informere om praktiske forhold som nøkler, rom, arbeidsplass, tilgang til PC, lærebøker, garderobe m.m.
 • Presisere taushetsplikten og hva den innebærer.
 • Gjennomføre en kort presentasjonsrunde hos sentrale personer ved skolen; rektor, inspektør, lærere som inngår i undervisningen i faget (evt. klassen), bibliotekar, vaktmester m.fl.
 • Orientere om pedagogisk plattform for skolen og møter som studenten kan/skal være med på under praksisperioden.
 • Gi studentene skolens lokale årsplaner og fagplaner.
 • Lytte til studentens egne ønsker og behov for praksisopplæringen.

Besøk fra NMBU

Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap avlegger inntil to veiledningsbesøk hos hver student i løpet av hele praksisopplæringen. Når det gjelder besøket, har praksislærer og student ansvar for tid og sted for møtet og hvordan det legges opp.

 • Praktiske forhold: Informasjon til elever og ledelsen om besøket, møtested, evt. behov for overnatting. ILU-veileder avtaler, hvis ønske eller behov, et kort møte samme dag med en representant fra ledelsen.
 • Før besøket sender studenten sin plan for undervisningsopplegget via e-post til ILU-veileder som kommer på besøk.
 • Hvem deltar i besøket: Student, praksislærer og ILU-veileder. Ved behov kan andre ansatte og skolens ledelse delta.
 • Hensikten med besøket: Hensikten er å samtale om hvordan studenten har utviklet seg i forhold til målene for praksisopplæringsperioden. ILU-veileder skal være til stede i undervisning og veiledning, og delta i veiledningen. Vi ønsker også gjennom besøkene å få et innblikk i skolehverdagen og bli litt kjent med praksislæreren.
 • Ved behov har ILU-veileder samtaler med student og/eller praksislærer hver for seg.

Oversikt over hvilke ILU-lærere som besøker hvilke studenter legges ut på læringsplattformen Canvas. Det er studentens ansvar å sende opplysninger om timeplan og foreslå tid for praksisbesøk til ILU-veileder.

Vurdering

 • Vurdering skal foregå underveis gjennom hele praksisopplæringsperioden i form av veiledningssamtaler mellom student og praksislærer. Studentene skal, ved avslutning av perioden, vurderes individuelt på en kvalifisert, skjønnsmessig og helhetlig måte. Utgangpunktet for vurdering skal være studentens utvikling som lærer, sett i forhold til de målene som studenten selv har satt samt de målene som gjelder for perioden.
 • Vurderingsdokumentet, «Vurdering av praksisopplæring», skal skannes og leveres inn av studenten i Canvas. Dokumentet må være signert av student, praksislærer og en representant fra skolens ledelse. Dersom det foreligger noen som helst tvil om at studenten er egnet og/eller om praksisperioden er godkjent, så er skolen pliktig til å melde fra til ILU. I disse tilfellene kan dokumentet sendes per epost til carl.martin.nymark@nmbu.no.
 • Den avsluttende vurderingen for hele praksisopplæringen, uttrykkes med karakteren bestått/ikke bestått. Det er ILU som setter sluttkarakteren på bakgrunn av vurderingene gitt av praksisskolene etter hver praksis­opplærings­periode. Studenten må ha fått godkjent alle praksisopplæringsperiodene for å oppnå karakteren «bestått». En praksisperiode kan gjennomføres inntil to ganger. 
 • Dersom en praksisperiode vurderes til «ikke bestått» skal studenten gis utvidet veiledning både før og i en ny praksisperiode. Vurderes den nye praksisperioden som «bestått» fortsetter studenten studiet. Vurderes imidlertid denne praksisperioden som «ikke bestått» må studenten avslutte studiet jf. emnebeskrivelsen for praksisopplæring vedtatt av NMBU.

Lønn

NMBU lønner praksislærere på to forskjellige måter, basert på om skolen/utdanningsinstitusjonen, som praksisopplæringen foregår ved, har en fast avtale med universitetet eller ikke. En slik fast avtale vil enten være en partnerskapsavtale eller en universitetsskoleavtale og liste over hvilke som har en slik avtale ligger her.

 1. Fast avtale: Skolen/utdanningsinstitusjonen fakturerer NMBU på bakgrunn av fakturamodellen i avtalen. 
 2. Ikke fast avtale: Praksislærer sender inn krav med digitalt skjema.

Skikkethet

Skikkethetsvurdering er hjemlet i universitets- og høgskoleloven i en egen forskrift. Denne vurderingen er en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere i læreryrket. Dersom det i løpet av praksisperioden er tvil knyttet til studenten sin skikkethet som lærer ta kontakt med ILU snarest ved å sende en epost til carl.martin.nymark@nmbu.no. Les mer om skikkethetsvurdering i lærerutdanninger her.

Fravær

Dersom studenten har fravær på under 10 dager i en praksisopplæringsperiode, må vedkommende utvide praksisperioden tilsvarende lengden på fraværet. Unntatt er sykefravær med legeerklæring inntil 3 dager. Fravær på mer enn 10 dager fører til at hele praksisperioden må gjentas. Studenten har plikt til å melde fra om fravær til praksislærer og til ILU så raskt som mulig, og gjerne på forhånd dersom det lar seg gjøre.

Logg

Vi oppfordrer våre studenter til å skrive logg fra undervisningen og veiledningen i praksisopplæringsperioden. Loggen har flere formål. For det første skal den, sammen med undervisningsplanene, danne grunnlaget for praksisrapporten. For det andre kan loggen gi idéer til temaer som bør tas opp i samlingene. For det tredje er loggen grunnlaget for å hente eksempler og drøfting til obligatoriske oppgaver. Loggen er et nyttig redskap for å vurdere egen utvikling i løpet av studiet.

Læringsutbytte og mål for perioden

Praksisopplæring er en egen del av lærerstudiet og består av et eller flere emner. Den er også en arena for å binde sammen studentenes læring innen pedagogikk, fagdidaktikk og yrkesdidaktikk. Læringsutbyttebeskrivelser for studieprogrammmene er gitt i Programplan for PPU og for LUR og i Forskrift om rammeplan for PPU og lektorutdanning 8-13 samt de nasjonale retningslinjene

Studenten fastsetter, i samarbeid med praksislærer, ved starten av hver praksisperiode konkrete mål studenten skal arbeide med. Disse målene og kompetansen som utvikles skal knyttes til læringsutbyttebeskrivelsene som står i programplanen, og studentens mål skal være grunnlaget for vurdering i slutten av praksisperioden.

Lektorprogrammet sine 3 første studieår har følgende fokusområder: 

PPXP100: Planlegging, gjennomføring og refleksjon av undervisning.

PPRA200: Klasseledelse og ledelse av læring.

PPRA201: Arbeidsmåter i fagene. 

Lektorprogrammet sitt 4. studieår (profesjonsåret) og PPU har følgende oppdeling av temaer:

PPU-heltid og Lektorutdanning 4. studieår

1. semester

Planlegging av undervisning, eleven i sentrum

-      den didaktiske relasjonsmodellen

-      relatere mål til læreplanene

-      de pedagogiske prinsipper, for eksempel MAKVIS

-      klasseledelse

-      relasjon til elevene

Klasseledelse og samarbeid

-     samarbeidslæring

-     samarbeid og kommunikasjon i skolen

Utviklingsarbeid og skolen som organisasjon

-      gjennomføre utviklingsarbeid

Fagdidaktikk i realfag. Yrkesdidaktikk i naturbruk

-      grunnleggende ferdigheter

-      formativ og summativ vurdering

2. semester.

Fagdidaktikk i realfag. Yrkesdidaktikk i naturbruk

-     undervisningsformer tilpasset ulike læringsstrategier, Forskerspiren og laboratoriearbeid/yrkespraksis, omvendt læreplanarbeid

-     fenomen- og virksomhetsbasert læring

-     grunnleggende ferdigheter

-     formativ og summativ vurdering

-     utforskende læring – utdanning for bærekraftig utvikling

Klasseledelse og samarbeid

-      individuell opplæringsplan (IOP)

-      rutiner ved krisehåndtering

Utviklingsarbeid og skolen som organisasjon

-     gjennomføre utviklingsarbeid

-     samarbeid mellom skole og lokalsamfunnet

-     etikk for lærere

-     innblikk i skolens lokale planer, blant annet årsplaner og lokale fagplaner

 

PPU-deltid

1. året

Planlegging av undervisning, eleven i sentrum

-     den didaktiske relasjonsmodellen

-     relatere mål til læreplanene

-     de pedagogiske prinsipper, for eksempel MAKVIS

-     utforskende læring – utdanning for bærekraftig utvikling

-     klasseledelse

-     relasjon til elevene

Fagdidaktikk i realfag. Yrkesdidaktikk i naturbruk

-     undervisningsformer tilpasset ulike læringsstrategier, Forskerspiren og laboratoriearbeid/yrkespraksis, omvendt læreplanarbeid

-     fenomen- og virksomhetsbasert læring

-     grunnleggende ferdigheter

-     formativ og summativ vurdering

2. året

Klasseledelse og samarbeid

-     samarbeidslæring

-     samarbeid og kommunikasjon i skolen

-     individuell opplæringsplan (IOP)

-     rutiner ved krisehåndtering

Utviklingsarbeid og skolen som organisasjon

-     gjennomføre utviklingsarbeid

-     samarbeid mellom skole og lokalsamfunnet

-     etikk for lærere

-     innblikk i skolens lokale planer, blant annet årsplaner og lokale fagplaner

Kontakt

Instituttleder Hans Erik Lefdal har overordnet ansvar for lærerutdanningene.

Seniorrådgiver Carl-Martin Nymark er kontaktperson for skoler, organiserer praksisplasser, og er studieveileder for lærerutdanningene. 

Skikkethetsansvarlig Edvin Østergaard har ansvaret for skikkethetsarbeidet ved NMBU.

Alle ansatte ved lærerutdanningen.

Published 15. november 2019 - 14:01 - Updated 3. February 2022 - 14:27