Oversikt over forskningsprosjekter i "UBU i praksis"

Forskere

 

Arjen Wals (Professor 2)

Professor of Transformative Learning for Socio-Ecological Sustainability, Wageningen UR.
UNESCO Chair Social Learning for Sustainability. Senior Advisor Gothenburg Centre for Sustainable Development (GMV). Guest Professor at the Section for Learning & Teacher Education, Norwegian University of Life Sciences (NMBU).
Read the Transformative learning Blog.

 

Astrid Sinnes og Birgitte Bjønness

 

"Hva hemmer og fremmer arbeidet med Utdanning for Bærekraftig Utvikling i videregående skole?" 

Birgitte Bjønness

"Forskning og utvikling av Folkehelse og livsmestring i videregående skole".

Prosjektet har som mål å utvikle og forske på undervisningspraksiser innen folkehelse og livsmestring som en del av utdanning for bærekraftig utvikling.

Knut Omholt

'Hands free'? - Tverrfaglig prosjekt sammen med Ås VGS.
Strategi-prosjekt på REALTEK innen Menneskesentrert teknologi. Se kritisk på teknologi og undersøke både dens svakheter og styrker – hva er en hensiktsmessig balanse mellom det manuelle og det digitale? 

Gerd Johansen og Margrethe Naalsund

Inquiry/problem based learning and system thinking (modelling) in math & physics.

Solveig Strangstadstuen

Tittel: Prosjekt praksisopplæring – et felles ansvar. Problemstilling: Hvordan kan vi (studenter, praksislærere, universitetslærer) samarbeide om å videreutvikle emnet praksisopplæring i lærerutdanningene?

Metode: Fokusgruppemøter på skolene med praksislærere og studenter. Tidsplan: Fokusgruppemøter i mars 2020. Videre samarbeid i 2020 på bakgrunn av møtene.

Les kort artikkel om prosjektet her.

PhD-studenter

 

Anders Gåre Søraunet (PHD)

Prosjektet er rettet mot bærekraftig bruk av vann i skolen. Formål er å videreutvikle skolen som bærekraftig enhet og utvikle elevenes forståelse av vann som ressurs.

Øyvind Mathisen (OFFPHD)

Læreplanfornying - Forskning på undervisning av teknologi i et bærekraftsperspektiv.

Rosalie Mathie (PHD) Rosalie ønsker å samarbeide med lærere på Universitetsskolene for å støtte arbeidet deres med å fremme en hel-skole tilnærming til bærekraftig utvikling.
Ane Eir Torsdottir (PHD) Ane undersøker elevmedvirkning i skolehverdagen. I tillegg har prosjektet et fokus på hvordan elever kan medvirke i samfunnet og medvirke til en bærekraftig utvikling.
Tidligere masterstudenter  

Rosalie Mathie

Education for Sustainable Development in Norway: Calling for a Whole Institution Approach (2020).

Les mastergradsoppgave her.

Margrethe Espen

Hvordan øve kompetanser for bærekraftig utvikling ved hjelp av utforskende arbeidsmåter i biologi?

Malin Arnesen Sandneseng 

Masteroppgaven handler om hvordan elever kan øve systemtenkningskompetanse og selvbevissthetskompetanse for bærekraftig utvikling, gjennom et tverrfaglig undervisningsprosjekt for bærekraftig utvikling med livssyklusanalyse. 

Masterstudenter V2021

 

Line Brox

Undersøker hvordan kantina kan brukes som undervisningsarena knyttet opp mot overordnet del av læreplanen

Vilde Grytnes Lysaker

Tilrettelegging for det tverrfaglige temaet "Bærekraftig utvikling" i lærebøker i naturfag

Silje Synøve Johansen

Fysikklærers fokus på bærekraftig utvikling
Bendik Ruden Prestkvern Hva er utfordringene og hvilke erfaringer er gjort i utforskerklasser? Hvordan blir de tverrfaglige temaene belyst gjennom bruk av utforskende arbeidsmetoder?  
Naomi Paas Master i agroøkologi - Potensialet til «visionary thinking» for å utvikle menneskers agency for mat-systemer
Masterstudenter H2021  
Amalie Bråthen Strande Hvilke muligheter og utfordringer er knyttet til underveisvurdering i tverrfaglige prosjekter innen bærekraftig utvikling?
Relatert innhold

Utdanning for bærekraftig utvikling ('UBU i praksis')

1. august 2017 til 30. juni 2022

Det overordnede målet med ‘UBU i praksis’ er at skoler og lærerutdanning sammen skal utvikle en praksis som fremmer utdanning for bærekraftig...

Published 20. desember 2019 - 18:46 - Updated 20. April 2021 - 12:55