Om oss

Fra 1859 har det vært foretatt kontinuerlige meteorologiske observasjoner på Ås. Observasjonsseriene fra NMBU er blant de lengste i Norge. Feltstasjon for bioklimatiske studier, BIOKLIM, er i dag et fullautomatisert feltlaboratorium, utbygd med omfattende logge og måleutstyr for kontinuerlige registreringer av meteorologiske observasjoner, energiomsetning, strålingsmåling, jordtemperaturprofiler, lysimetri m.m. I alt registreres døgnkontinuerlig observasjoner fra over 50 instrumenter. I tillegg benyttes avansert mobilt utstyr i sommersesongen for måling av turbulent energitransport mellom bakke og atmosfære.  

Feltstasjonen dekker 12 dekar hvorav 5 dekar kan benyttes til feltforsøk. På grunn av krav til datakvalitet og kontinuitet i drift er instrumenter og loggesystem på BIOKLIM underlagt daglig tilsyn og manuelle kontrollrutiner. I tillegg kontrollavleses de viktigste parameterne manuelt alle ukedager.

Bioklima og måling
Lufttemperatur, luftfuktighet, lysforhold og stråling fra solen, jordtemperatur, vannbalanse, nedbør, vindforhold og varmetransport er eksempler på sentrale parametre for vekstmiljøet til planter og dyr. Slike fysiske størrelser beskriver vitale betingelse ved det fysiske miljøet i biotoper, bestander og i omgivelsene til biologiske systemer.

En forutsetning for å kunne forstå hvordan disse størrelsene avhenger av hverandre, og hvordan de virker inn på planters og dyrs liv, er å gjøre kontinuerlige målinger. Gjøres slike målinger over lang tid, etableres også grunnlaget for å studere klimaendringer.

Stasjonsflytting og homogenisering
Selve målestasjonen har vært flyttet to ganger siden observasjonene startet i 1859. Frem til 1918 lå stasjonen ved NLHs kjøkkenhage (i det som i dag er staudehagen, like bak dagens bokhandel). Deretter lå stasjonen ved Skogsdammen (der idrettshallen ligger i dag) frem til 1983 da målingene ble flyttet til Søråsfeltet.

Naturligvis er mikroklimaet på disse tre stedene forskjellige. De lange tidsseriene kan derfor ikke brukes til å si noe om tidsutviklingen av klimaet på Ås - en vet jo ikke hvilke endringer som skyldes endret klima hog hvilke som skyldes selve flyttingen. Arbeidet med å homogeniserer måleserier pågår imidlertid og per i dag er både tidsserien for globalstråling og for lufttemperaturer homogenisert.

Teknisk og faglig stab
Overingeniør Signe Kroken
Senioringeniør Tom Ringstad
Førsteamanuensis Arne Auen Grimenes
Førsteamanuensis Mareile Wolff
Professor Vidar Thue- Hansen

Published 7. november 2009 - 1:00 - Updated 15. november 2019 - 11:37