BIOKLIM

Meteorologiske observasjoner på Ås startet i 1863 og fra 1874 foreligger det kontinuerlige målinger i databasen vår. Observasjonsseriene fra NMBU er blant de lengste i Norge. Feltstasjon for bioklimatiske studier, BIOKLIM, er i dag et fullautomatisert feltlaboratorium. BIOKLIM leverer meteorologiske og mikroklimatiske data av høy kvalitet til forskningsmiljøene på Ås. Her pågår det flere forskningsprosjekter, blant annet på forbedring og utvikling av nye instrumenter og målemetoder samt prosjekter med material- og byggforskning og vekstforsøk.

BIOKLIM er samlokalisert med meteorologiske stasjoner fra både Meteorologisk institutt og NIBIOs Landbruksmeteorologiske tjeneste (NIBIO LMT). I tillegg er BIOKLIM vert for en av Kartverkets posisjonsbasestasjoner samt en seismisk stasjon fra NORSAR

Observasjonene som gjøres ved BIOKLIM og data fra databasen brukes av forskere, ph.d.- og mastergradsstudenter fra flere fakulteter ved NMBU, samt av andre universiteter og forskningsinstitusjoner i Norge.

Feltstasjonen dekker 12 dekar hvorav 5 dekar kan benyttes til feltforsøk. På grunn av krav til datakvalitet og kontinuitet i drift er instrumenter og loggesystem på BIOKLIM underlagt daglig tilsyn og manuelle kontrollrutiner. I tillegg kontrollavleses de viktigste parameterne manuelt alle ukedager. 

Her kan du se sanntidsdata fra BIOKLIM.

Bioklima og måling
Lufttemperatur, luftfuktighet, lysforhold og stråling fra solen, jordtemperatur, vannbalanse, nedbør, vindforhold og varmetransport er eksempler på sentrale parametre for vekstmiljøet til planter og dyr. Slike fysiske størrelser beskriver vitale betingelse ved det fysiske miljøet i biotoper, bestander og i omgivelsene til biologiske systemer.

En forutsetning for å kunne forstå hvordan disse størrelsene avhenger av hverandre, og hvordan de virker inn på planters og dyrs liv, er å gjøre kontinuerlige målinger. Gjøres slike målinger over lang tid, etableres også grunnlaget for å studere klimaendringer. 

Ansatte tilknyttet BIOKLIM:

Published 7. november 2009 - 1:00 - Updated 23. august 2021 - 10:28