Meteorologiske data

Årsdata fra år 2000 og fremover kan lastes ned som PDF filer, se nederst på denne siden.

For de siste 12 månedene er månedstabeller tilgjengelig.

Alle observasjoner er gjort på NMBUs Feltstasjon for bioklimatiske studier, BIOKLIM, på Søråsfeltet ved Ås sentrum. N 59° 39' 37'', Ø 10° 46' 54'', 93.3 m.o.h

Målerutiner

  • Lufttemperaturen og luftfuktighet er målt i standard meteorologisk hytte 2 m over bakken.
  • Jordtemperaturen er målt under grasplen.
  • Vindhastigheten og vindretning er målt i 10 m høyde. Kolonnen merket "max m/s" viser den maksimale vindhastigheten (10-minuttersmiddel) som er målt i løpet av døgnet.

Loggerutiner

  • Loggesystemet foretar en avlesning av alle variable hvert tiende sekund. Middelverdien for hvert 10. minutt lagres i databasen. Alle data kontrolleres manuelt før verifiserte data legges over i databasen. På grunnlag av de verififiserte dataene utarbeides timestabeller, døgntabeller og månedstabeller.

Forklaring til pdf-tabellene

  • I strålingstabellen er angitt døgnsummer (MJ/m2) av global stråling, diffus stråling og strålingsbalanse (=nettostråling), samt globalstrålingens spektrale fordeling. Grensene er satt slik at "uv" (ultrafiolett) refererer til bølgeintervallet 295-385 nm, "blå" til intervallet 385-495 nm, "grønn" til intervallet 495-630 nm, "rød" til intervallet 630-695 nm, og "irød" (infrarød) til intervallet 695-2800 nm.
  • PAR-stråling (fotosyntetisk aktiv stråling) er angitt i E/m2 (Einstein pr. kvadratmeter) summert over døgnet, der E/m2 = 6.02x1023 fotoner/m2.
  • Albedo er forholdet mellom reflektert og innkommende globalstråling og måles over en grasplen.
  • Kolonnen merket "jordvarmeflux" viser netto varmemengde (MJ/m2) som pr. døgn transporteres i det øverste jordsjikt, målt med to varmefluxplater under en grasplen i 2 cm dybde. Positive tall betyr at jorda mottar energi, negative tall at energi avgis.
  • Manglende tall i tabellene betyr at observasjonene mangler.

Meteorologiske data

Published 5. november 2009 - 10:00 - Updated 7. juni 2022 - 21:22