BIOKLIM i bilder

Feltstasjonen disponerer et areal på 12 da og ligger i sentrum av et åkerlandskap på omkring 500 da som skråner lett (1%) mot sørvest. Åkerlandskapet er omgitt av skog og villabebyggelse med en minsteavstand fra feltstasjonen på 200 m. Feltstasjonen er inngjerdet. En kartskisse og en del fotografier er vist nedenfor:

sørsfeltet

Foto
Signe Kroken

Forskningsfelt

Foto
Signe Kroken
Dyrkningsfelt. 5000 m2 næringsrik leirjord. Tilsådd med plen når forsøk ikke pågår. Infrastruktur for vanning og for instrumentkabling fra bestander til instrumentkjeller. Fotografiet viser et utsnitt av dyrkningsfeltet med et pågående forsøk.

 

Mast

Foto
Signe Kroken
Mast. Bardunert stålmast 10 m høy for profilmålinger av vindhastighet, temperatur og luftfuktighet. I dag er profilmålingsinstrumenter plassert i 8 høyder med logaritmisk bestemt avstand. Masten benyttes også til den kontinuerlige observasjonen av vind i 10 meters høyde med ultralydanemometeret.

 

Nedbørsmålere. Standard automatisk nedbørsmåler i 2 m høyde samt manuell nedbørsmåler for kontroll.

Felt for fordampningsmåling. Tre forskjellige fordampningsmålere er installert

Felt for jordtemperaturmåling. To identiske serier jordtemperaturfølere montert i syv dybder.

Feltkontor

Foto
Signe Kroken
Feltkontor og utstyrsgarasje. 15 m2 garasje og lager for utstyr og større mobile instrumentrigger. 8 m2 observasjonskontor.

 

Meteorologisk instrumenthytte

Foto
Signe Kroken
Meteorologisk instrumenthytte. Standardhytte i 2 m høyde for temperatur-, luftfuktighet- og trykkmålinger. Inneholder også instrumenter for manuell avlesning og kontroll.

 

Bunker

Foto
Signe Kroken
Instrumentkjeller. 45 kvm, nedgravd i terrenget. Består av 20 m2 verksted/utstyrslager og 15 m2 logge/datarom med rørforbindelse til instrumenter og kabelbrønner ute. 

 

Strålingsbom

Foto
Signe Kroken
Strålingsbom. Stålrigg i 2 m høyde for strålingsmålinger. I dag er 9 instrumenter permanent montert. Hele bommen har uttak for beblåsningsluft for å holde instrumenter fri for fuktighet og snø.

 

 

Oversiktskart Bioklim

Foto
SK

 

 

Published 24. juni 2014 - 13:43 - Updated 10. mai 2021 - 13:51