Beskrivelse og bilder

Feltstasjon for bioklimatiske studier – BIOKLIM ligger på Sørås, ca 800 m sørøst for Fakultet for teknologi og realfag og på NMBU. Koordinater (for målehytte): 59° 40'N, 10° 51'Ø, 93.3 MOH.

Bioklim i bilder

Feltstasjonen disponerer et areal på 12 da og ligger i sentrum av et åkerlandskap på omkring 500 da som skråner lett (1%) mot sørvest. Åkerlandskapet er omgitt av skog og villabebyggelse med en minsteavstand fra feltstasjonen på 200 m. Feltstasjonen er inngjerdet. En kartskisse og en del fotografier er vist nedenfor:

Srsfeltet
Forsksfelt
 
Dyrkningsfelt. 5000 m2 næringsrik leirjord. Tilsådd med plen når forsøk ikke pågår. Infrastruktur for vanning og for instrumentkabling fra bestander til instrumentkjeller. Fotografiet viser et utsnitt av dyrkningsfeltet med et pågående forsøk.

 

Mast
Mast. Bardunert stålmast 10 m høy for profilmålinger av vindhastighet, temperatur og luftfuktighet. I dag er profilmålingsinstrumenter plassert i 8 høyder med logaritmisk bestemt avstand. Masten benyttes også til den kontinuerlige observasjonen av vind i 10 meters høyde med ultralydanemometeret.

 

Nedbørsmålere. Standard automatisk nedbørsmåler i 2 m høyde samt manuell nedbørsmåler for kontroll.

Felt for fordampningsmåling. Tre forskjellige fordampningsmålere er installert

Felt for jordtemperaturmåling. To identiske serier jordtemperaturfølere montert i syv dybder.

Feltkontor
Feltkontor og utstyrsgarasje. 15 m2 garasje og lager for utstyr og større mobile instrumentrigger. 8 m2 observasjonskontor.

 

Meteorologisk hytte
Meteorologisk instrumenthytte. Standardhytte i 2 m høyde for temperatur-, luftfuktighet- og trykkmålinger. Inneholder også instrumenter for manuell avlesning og kontroll.

 

Bunkers
Instrumentkjeller. 45 kvm, nedgravd i terrenget. Består av 20 m2 verksted/utstyrslager og 15 m2 logge/datarom med rørforbindelse til instrumenter og kabelbrønner ute. 

 

Strlingsbom
Strålingsbom. Stålrigg i 2 m høyde for strålingsmålinger. I dag er 9 instrumenter permanent montert. Hele bommen har uttak for beblåsningsluft for å holde instrumenter fri for fuktighet og snø.

 

 

Foto
SK

 

 

Published 24. juni 2014 - 13:43 - Updated 28. november 2019 - 14:26