Kunst og vitenskap

Forskergruppen fokuserer på læring ved hjelp av kunstneriske og vitenskapelige tilnærminger. Formålet er å skape rom for møter mellom kunst og naturvitenskap innen rammen av SLLs kjernevirksomheter: læring, undervisning og veiledning. Grunnleggende spørsmål er: Hvordan kan kunst og vitenskap bringes i fruktbart samspill med hverandre, uten at kunst reduseres til et rent hjelpemiddel for naturforskeren og vitenskap til et hendig legitimeringsgrunnlag for kunstneren? Hvordan kan kunst og vitenskap beholde sin egenart og styrke gjennom genuint forskjellige uttrykksformer og metoder? Og hvordan kan de i møtet med hverandre forvandles?


Kunst og vitenskap kan betraktes som to ulike måter å nærme seg virkeligheten på. Gjennom kunst henvender vi oss til fenomenene med andre sider av oss selv enn det vi gjør gjennom vitenskap, samtidig som kunst og vitenskap taler tilbake til hver sine aspekter ved oss. Dette innebærer at det gjennom kunsten er mulig å komme i kontakt med andre kvaliteter ved oss selv enn de vi kan nå gjennom vitenskapen. Kunsten kan være en vei til å utvikle relasjoner til dypere lag i oss selv og derigjennom til omverdenen. Kunsten kan skape en situasjon hvor vi blir berørt og hvor estetiske dimensjoner ved de fenomenene vi undersøker kan hentes frem. Dette benyttes i lærerutdanningene ved SLL gjennom bruk av nye didaktiske metoder i konkrete undervisningsopplegg.

Forskergruppens arbeid er knyttet til SLLs visjon om «Utdanning for bærekraftig utvikling» og spørsmålet om hva som kan være forholdet mellom kunst og vitenskap i en slik utdanning. Gruppen er spesielt opptatt av relasjonell estetikk, som dreier seg om hvordan kunst kan bidra til å utvikle relasjoner mellom menneske og miljø. I et bærekraftighetsperspektiv er det ikke tilstrekkelig at elever og studenter har kunnskap om naturen; de må også komme i berøring med den. Gjennom kunst kan en komme i kontakt med de estetiske dimensjoner ved fenomener og bli berørt av dem. Kunsten kan speile og forsterke elevers dialog med miljøet. Gjennom å kontrastere vitenskap med kunst trer karakteren til naturvitenskapen tydeligere frem.

Forskningsfeltet omfatter: grunnforskning på kunstens og vitenskapens komplementaritet, forholdet mellom faglig, personlig og kunstnerisk utvikling, og forholdet mellom naturfaglig og estetisk oppfatning av virkeligheten, samt: anvendt forskning på bruk av kunstneriske uttrykksformer og metoder i undervisningen av naturfag i skole og lærerutdanning  

I regi av forskergruppen gjennomføres forskerkurset Forskerens egen utvikling (10 st.p.) ved førsteamanuensis Knut Omholt. Her kombineres kunst og vitenskap ved at kunsten brukes som metode og språk til å uttrykke og bevisstgjøre oss på de utfordringer vi kan komme ut for i vitenskapelige forskningsprosesser.

Publikasjoner fra forskergruppen (utdrag)

van Boeckel, J. (2006). Forget your Botany – Developing Children’s Sensibility to Nature through Artsbased Environmental Education. The International Journal of the Arts in Society, volume 1, 2006.

van Boeckel, J. (2013).At the Heart of Art and Earth: An Exploration of Practices in Arts-Based  Environmental Education. Dissertation, Aalto University, Helsinki, Finland.

Hugo, Aksel (2009). Aesthetics of Science Literacy. Paper presented at the ESERA conference

Jolly, L., S. Slåttli og J. van Boeckel (2011). Biologi, bilder og bærekraft. Norsk Pedagogisk Tidsskrift 4/2011, 299-313.

Omholt, K. (2001). Heltens og heltinnens vei – Om å skape i dialog med det mytiske. Prometheus-serien nr. 1, Program for pedagogikk, Norges landbrukshøgskole.

Omholt, K. (2003). Om å spinne en tråd – for kreative prosesser. Uniped 2/2003, 20-35.

Omholt, K. (2007). Kaos, rytme, form – Tre faser i forsknings- og skriveprosesser. Uniped 2/2007, 27-37.

Omholt, K. (2007). I Evas sted?  Kunnskap gjennom kunst.  Paper til Nettverkskonferansen i universitets- og høgskolepedagogikk, Høgskolen i Lillehammer, oktober 2007.

Omholt, K. (2008). Det mytiske og poetiske språket i veiledning. Norsk Pedagogisk Tidsskrift 2/2008, 222-233.

Omholt, K. (2013).  Relational aesthetics and education for sustainable development. Paper presented at the ESERA conference, Cyprus, September 2013.

Østergaard, E. (2004). Hemmelige rom. Komponeringens slektskap med mysteriet. In Guldbrandsen, E. & Ø. Varkøy (ed.). Musikk og mysterium. Fjorten essay om grensesprengende musikalsk erfaring, 91-110. Cappelen Forlag, Oslo.

Østergaard, E. (2006). Composing Einstein: Exploring the Kinship of Art and Science. Interdisciplinary Science Reviews, 31 (3), 261-274.

Østergaard, E. (2009). Darwin meets Wagner: the evolutionary idea and its expression in biology and music. Paper presented at IHPT conference, Notre Dame University, South Bend, June 2009.

Østergaard, E. (2010). Moon Music: A Composition of Art and Science in Dialogue. Leonardo, 43 (3), 223-228.

Østergaard, E. (2011). Darwin and Wagner: Evolution and Aesthetic Appreciation. Journal of Aesthetic Education, 45(2), 83-108.

Østergaard, E. (2013). Relational Aesthetics: science learning and aesthetic experience. Paper presented at the ESERA conference, Cyprus, September 2013.

Edvin Østergaard:
Composing Einstein: exploring the kinship of art and science

Edvin Østergaard:
Moon Music: A Composition of Art and Science in Dialogue

Edvin Østergaard: 
Darwin and Wagner: Evolution and Aesthetic Appreciation

Published 26. juni 2015 - 10:46 - Updated 28. november 2016 - 12:52