Forskning ved REALTEK

  • Eik idéverksted
    Foto
    NMBU

Ved Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) forsker vi innen et bredt område. 

 

 

Vi forsker på

For å sikre forskningsbasert undervisning forskes det på et bredt område av teknologier og anvendelser ved fakultetet. I tillegg er REALTEK vert for EIK Ideverksted, en frivillig forening som gir studentene mulighet for å jobbe med innovasjon i samarbeid med industrien. Flere av undervisnings- og forskningsaktivitetene ved fakultetet skjer i samarbeid med EIK.

Forskningsaktivitetene foregår på tvers av organisatoriske inndelinger, i samarbeid med andre fakultet samt industri og instituttsektor. Eksempel på forskningsområder i seksjonene:


Geomatikk

Alle prosesser innen geomatikk er gjennomgående digitalisert. Eksempler på forskningsområder er fjernmåling/radar, geografisk analyse, geografisk datautforskning (store data), gravimetri for havnivåbestemmelse, 3D-modellering for bygningsinformasjonsmodeller, bim og navigasjonsberegninger.

Maskin og prosess

Her har robotikk utviklet en stor forskergruppe og i tillegg forskes det på en lang rekke anvendte teknologier som har betydning for det grønne skiftet: bioraffinering, produksjonsteknikker innen akvakultur, intelligente transportsystemer, roboter for vedlikehold av høyspentlinjer og roboter innen landbruk.

Anvendte matematiske fag

Forskning på anvendt og beregningsorientert matematikk. Anvendelsesområdene er innenfor systembiologi, fysikk, ingeniørfag og dataanalyse.

Realfag

Forskning innen Energifysikk, Miljøfysikk og datavitenskap, Biofysikk og datavitenskap, samt Bioraffinering i samarbeid med Maskin. Som igjen kan utdypes til Solkraft og solvarme, kraftsystemer, saltsmeltefysikk, biofuels, feltstasjon for bioklimatiske studier, hyperspektral bildeanalyse, fremtidens digitale kraftsystemer, nevral simulasjonsteknologi, nevrofysikk, dyp læring og maskinlæring i medisinsk diagnostikk, reaktor og katalyse.

Læring og Lærerutdanning

Her er Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) overordnet visjon for forskningen, slik at forskningen skal gi utgangspunkt for forskningsbasert utdanning der det er et tydelig UBU perspektiv. Forskningen er tematisk knyttet til læring og undervisning gjennom eksempelvis realfagsdidaktikk, naturbruksdidaktikk, pedagogikk, og innen feltet kunst, vitenskap og utdanning. Det er også forskning knyttet til utdanningsvitenskapelige forskningsfelt som veiledningspedagogikk, universitetspedagogikk, skoleutvikling nasjonalt og internasjonalt. Forskningen er i stor grad praksisnær der aksjonsforskning er en sentral forskningsstrategi.

Bygg, vann og miljøteknikk

Forskning innen bygg er i stor grad konsentrert om konstruksjonsteknikk, men også andre tema er aktuelle: Bygningsadministrasjon/ anskaffelsesstrategier, Universell utforming, Skolebygg, Dagslys, solavskjerming, utsyn, Trekonstruksjoner, Lufttetthet, Klimapåkjenningen på bygninger og infrastruktur (Snø, nedbør, vind), Energi i bygninger, Nedbrytning av byggematerialer. Forskning innen vann kjennetegnes av en rekke både nasjonale og internasjonale prosjekter innen: Rensing av drikkevann og avløpsvann, Transport av drikkevann og avløpsvann, Urban hydrologi, flom, lokal overvannsdisponering, Effektiv gjenvinning av ressurser i avløpsvann.

 

REALTEK har ti aktive forskergrupper som samarbeider i flere prosjekter. I tillegg er flere av våre forskere engasjert i egne små og store prosjekter.

Finn en forskergruppe

 

Klikk her for å se hvilke studieprogram vi tilbyr.

Published 24. juni 2015 - 11:08 - Updated 14. januar 2020 - 13:14