Organisasjon

MINA sin organisasjon

Om styret: Fakultetsstyret er fakultetet sitt øvste organ. Det har ansvar for å fastsetje mål, prioriteringar og strategiar. Fakultetsstyret møtest cirka fire gonger i året.

Organisering: MINA er gruppert i seksjonar med kvar sin tilhøyrande seksjonsleiar.

 

Leiar(e): 

  • Professor Hans Fredrik Hoen er fakultetet sin dekan. Han er øvste linjeleiar, leiar av fakultetet si verksemd og all generell drift. Han har tidlegare også vore instituttleiar og rektor ved same institusjon. Han er professor i skogøkonomi og planlegging, og har arbeida med skog og trebruk i klimasamanheng, fleirbruk i skog og langsiktig forvalting av skogareal. 
     
  • Hilde Steinmoen er administrasjonssjef.