Om fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

 • Illustrasjonsfoto fra Andedammen på Campus.
  Foto
  Fotogjengen

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) jobber med natur og miljø, bærekraftig bruk av naturressurser og biologiske og geologiske prosesser. 

Om oss

MINA er også hjem for to av NMBUs sentre:

 • CERAD - et Senter for fremragende forskning (SFF) - som forsker på miljøforurensning og radioaktivitet.
 • Bio4fuels - et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) - som utvikler innovativ teknologi for å konverte biomasse og organisk materiale til bærekraftig drivstoff og energi.  

Fakultetet har cirka 200 ansatte og omtrent 650 studenter fordelt på 13 studieprogrammer. MINA er ansvarlig for forskning og undervisning innenfor følgende fagfelt: 

 • Adferdsøkologi
 • Biodiversitet, evolusjonsgenetikk og bevaringsbiologi
 • Bioøkonomi
 • Fornybar energi
 • Geologi
 • Hydrologi
 • Jord (biogeokjemi og planteernæring)
 • Konsekvenser av arealbruk og habitatendringer
 • Limnologi
 • Naturbasert reiseliv
 • Naturforvaltning
 • Populasjons- og samfunnsøkologi
 • Radioøkologi
 • Ressurskartlegging
 • Skog-, vilt- og fiskeforvaltning
 • Skogskjøtsel
 • Treteknologi
 • Zoologi
 • Økofysiologi
 • Økologi
 • Økotoksikologi
Published 6. desember 2016 - 22:33 - Updated 23. januar 2018 - 11:51