Tidsfrister masteroppgaver

Det er viktig å starte arbeidet med å finne en masteroppgave i god tid før fristen for oppmelding i mars første masterår. Dess tidligere du starter arbeidet, dess større er sannsynligheten for at du finner en oppgave du vil trives med - og ha glede av!

Tidsfrister masteroppgaver

1. masterår:
Melding
15. mars: "Melding om mastergradsoppgave" / "Melding om val av gradsoppgåve_nynorsk" leveres i biblioteket på Sørhellinga.

Kontrakt
15. mai: "Kontrakt - gradsoppgave" / "Kontrakt - gradsoppgåve_nynorsk" leveres biblioteket i Sørhellinga for godkjenning av UU-leder. Kontrakten skal inneholde fremdriftsplan for masteroppgaven. Det gis kun tilbakemelding dersom planen må revideres for å bli godkjent.

2. masterår:
Spesialpensum
1. februar: For studenter med spesialpensum (definert i kontrakten) skal skjemaet "Avtale om spesialpensum" leveres ekspedisjonen (biblioteket) i Sørhellinga. Du får tilbakemelding dersom pensumet må revideres for å bli godkjent.

Oppmelding
01. februar: oppmelding til eksamen på StudWeb. Dette er også fristen for oppmelding til eksamen i spesialpensum. Dersom du skal ta 5 studiepoeng i spesialpensum, melder du deg opp til 5SPESI-INA.

Emnekoder for INAs masteroppgaver:
M30-FORNY
M30-NF
M30-REIS
M30-SF

For de som kan velge 60-studiepoengs oppgave:
M60-ECOL
M60-NF

Utsettelse
15. april: "Søknad om utsatt innlevering av gradsoppgave" leveres biblioteket i Sørhellinga for godkjenning av UU-leder.

Innlevering
15. mai kl 15.00: Frist for innlevering av masteroppgave til Studentenes informasjonstorg.

- Sit har vanligvis utvidete åpningstider denne dagen
- Levere minimum 4 kopier
- Alle kopier skal stemples av SIT som beholder et (1) eksemplar
- Resten (3) skal leveres til instituttet (Biblioteket)
- Husk også kvittering fra Brage (!)

Forsvar
Masteroppgaven skal forsvares og sensureres innen 6 uker etter innlevering.

Hva skjer dersom jeg ikke leverer masteroppgaven innen fristen?
Fra NMBUs forskrifter, utfyllende bestemmelser til kapittel 46 (Ad. 46-1, punkt 9.): "Hvis gradsoppgaven ikke leveres innen fristens utløp gis det ikke anledning til å levere oppgaven inn på nytt i revidert eller supplert form. I slike tilfeller mister studenten studieretten. Hvis studenten velger å søke om nytt opptak, må helt ny oppgave utarbeides."

Published 11. september 2007 - 13:00 - Updated 1. desember 2016 - 9:02