Ph.d.-utdanningen ved INA

Her finner du informasjon og skjema du skal bruke når du søker opptak og skal gjennomføre ph.d.-studiet ved INA. (NB! Skjemaer endres av og til, så hent dem via lenkene!) Spørsmål? Kontakt ph.d.-koordinator Kari Thue.

Ph.d.-student ved INA

INAs ph.d.-program, Naturforvaltning (Ecology and Natural Resource Management), har fem studieretninger:

-Fornybar energi (Renewable Energy)
-Økologi og naturforvaltning (Basic and Applied Ecology
-Skogfag (Forest Sciences)
-Treteknologi (Wood Technology)
-Naturbasert reiseliv (Nature-based Tourism)  
 
Søknad om opptak til ph.d.-studiet utarbeides på skjema 1.1.1 i samråd med hovedveileder, og sendes Kari Thue senest 2 måneder etter oppstart, og senest 10 dager før planlagt møte i FU-INA (se i kalenderen). FU-INA foretar faglig vurdering og godkjenner opptak

Opptakskrav:
- snittkarakter C eller bedre på bachelorgraden
- B eller bedre på emner som inngår i masterstudiet
- karakter B eller bedre på masteroppgaven.
Vedlegg til opptakssøknad: Se skjema 1.1.1, s 2

Veiledning: Hovedregelen er at
a. Hovedveileder er fast vitenskapelig ansatt ved NMBU og har INA som arbeidssted
b. Veiledergruppa består av hovedveileder og 1-2 medveiledere
c. Instituttet vurderer CV’en til eksterne veiledere før veiledergruppe oppnevnes

Finansiering:
inkl finansiering av drift, SKAL være tydelig beskrevet i opptakssøknad
Prosjektbeskrivelse i form av en prosjektskisse (1-3 sider) skal følge opptakssøknad

Avtale om gjennomføring av ph.d.-program ved NMBU, skjema 1.1.2, skal leveres sammen med skjema 1.1.1 (opptak).

Startseminar
skal holdes før man utarbeider utdanningsplan (se nedenfor). Dette er det første av tre ph.d-seminarer. Ph.d-seminarer holdes annenhver onsdag, avtal tid med Ole Wiggo Røstad. Minst én veileder skal være tilstede. Hovedveileder foreslår opponent for ph.d-seminaret.

Utdanningsplan
, skjema 1.1.3, leveres innen 6 mnd etter oppstart, til Kari Thue og senest 10 dager før planlagt møte i FU-INA. Skjemaet inneholder framdriftplan for prosjektet og  opplæringsdel. Opplæringsdelen skal inneholde emner (30-60 studiepoeng (ECTS), på ph.d.- eller masternivå, inkl. et emne (min 5 ECTS) i forskningsetikk og vitenskapsfilosofi, f. eks. PHI401 eller BIO340)

I tillegg:
a. Karakterer fra alle NMBU-emner skal være B eller bedre (for emner med bokstavkarakterer)
b. Minimum fem studiepoeng i statistikk eller annen kvantitativ analyse på minimum masternivå. Kravet kan fravikes, etter skriftlig begrunnelse fra hovedveileder
c. Minimum ti studiepoeng innenfor kandidatens kjerneområde, på ph.d-nivå

Dersom det er vanskelig å finne kurs innenfor kjerneområdet, kan man søke på et eget skjema om å få godkjent et spesialpensum. (Når du er tatt opp som ph.-d.-student, får du tilgang til StudWeb der du kan melde deg opp i emner.) 
 
Midtveisevaluering (etter max 2 årsverk): er det andre av de tre ph.d-seminarene (se over).

Framdriftsrapport (leveres årlig, innen 31. desember)

Avslutning av ph.d.-studiet
: Veileder foreslår bedømmelseskomite på eget skjema for FU-INA 3 måneder før planlagt disputas (sjekk kalender for FU-INA-møter). Les mer om prosedyrer her. Her finner du også relevante skjemaer.

Trykking
av avhandlingen og dekking av kostnader: kontakt Ole Wiggo Røstad.
Det praktiske ved innlevering av oppgaven og selve disputasen (rombestilling, brev til komiteen osv)hjelper Grethe Delbeck til med.

Mer om ph.d.-utdanningen:

Oppsummering og tidslinje

Published 1. desember 2016 - 9:02 - Updated 23. mai 2017 - 19:20