Kartlegger oaser for arter

En god forvaltning av spesielle naturtyper er viktig for å stanse tapet av biologisk mangfold.

Marianne Evju ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) er prosjektleder for prosjektet ARKO, som er et samarbeid mellom Skog og landskap, NINA, NMBU og UiO. De har kartlagt naturtyper som har en høy konsentrasjon av arter – såkalte hotspot-habitater. Disse artsoasene inneholder mange sjeldne og truete arter, hvorav mange har svært høye krav til levestedene sine.

Åtte levesteder har vært i fokus: Hule eiker, gamle edelløvtrær, kalklindeskog, boreonemorale regnskoger, kulturmarkseng, sørlige strandenger, dyremøkk og åpen grunnlendt kalkmark rundt Oslofjorden. Professor Anne Sverdrup-Thygeson ved NMBU har ansvar for hule eiketrær.

Til sammen har forskerne dokumentert om lag 6500 forekomster av nesten 700 rødlistearter siden oppstarten av prosjektet i 2004. De har funnet mer enn seksti arter som ikke tidligere var kjent fra Norge, og mange som bare var observert en gang eller to tidligere.

ARKO har fokusert spesielt på insekter og sopp, siden disse til sammen utgjør over halvparten av de rødlistete artene i norsk natur. Av våre drøyt 3500 kjente biller er nesten hver fjerde art rødlistet, og mer enn en av ti arter er truet. Sopp utgjør også en mangfoldig artsgruppe, med mer enn 5000 arter. Over 900 av disse er rødlistet.

Hvorfor forsvinner arter?
Årsaken til at artenes leveområder forsvinner er for en stor del at vi mennesker bruker arealene annerledes. Nedbygging, beitedyr som forsvinner og skogdrift – alt dette bidrar til at mange arter mister hjemmet sitt. Faktisk er så mye som 87 prosent av norske rødlistearter truet av endret arealbruk.

Les mer hos NINA – Norsk institutt for naturforvaltning

Les mer om arbeidet med hule eiketrær som levested for arter

Published 16. juni 2015 - 12:37 - Updated 8. juli 2021 - 6:58