Dynamiske forvaltningsperspektiver på reiselivsutvikling i norske nasjonalparker (PROTOUR)

PROTOUR er et forskningsprosjekt for næringslivet under programmet Natur og Næring i Norges forskningsråd støttet av Norges forskningsråd og Norges Bondelag.

PROTOUR er gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom NMBU, TØI, NINA og NTNU med internasjonal medvirkning fra Oregon State University og University of Otago.


PROTOUR

Bakgrunnen for PROTOUR har vært todelt:
Mange bygdesamfunn preges i dag av nedgang i tradisjonelle næringer. Samtidig har lokalsamfunnene gode arenaer for naturbaserte aktiviteter og landskapsopplevelser for tilreisende. Naturbasert reiseliv blir dermed en nærliggende mulighet for lokal verdiskaping.

Nasjonalparkene kan være en viktig ressurs i denne utviklingen. Forvaltningsressursene har inntil nylig i stor grad vært brukt til etablering av nye nasjonalparker. Når mange og store arealer nå er blitt vernet, blir bruksperspektivet mer fremtredende. Det sentrale spørsmålet blir hvordan nasjonalparkene skal forvaltes i praksis, ikke minst når det gjelder mulighetene for utvikling av naturbasert reiseliv.

Prosjektets mål og delmål:
I lys av disse utviklingsperspektivene tar PROTOUR-prosjektet sikte på å identifisere og analysere forvaltningens potensialer for å utvikle naturbaserte reiselivsaktiviteter i norske nasjonalparker og i deres randsoner.

Delmål:

  • Klargjøre potensielle turisters interesser for tilrettelagte, naturbaserte aktiviteter og aktuelle forvaltningstiltak (markedspotensial).

  • Avdekke muligheter og begrensinger i det norske naturforvaltningsregimet med tanke på å utvikle aktive reiselivsstrategier (forvaltningsmessige forutsetninger).

  • Vurdere norsk forvaltningspolitikk i en internasjonal kontekst (sammenliknende studie av tilretteleggingen for rekreasjon og turisme i andre land som New Zealand m. fl.).

  • Analysere samordningen innenfor det norske planleggings- og forvaltningssystemet (dvs. mellom sentrale aktører med ansvar for hhv. Plan- og bygningsloven og Naturmangfoldloven).

  • Utprøve praktisk samarbeid om forvaltningstiltak (”co-management”), der både forvaltningsmyndigheter og lokale interessenter deltar aktivt.


Vitenskapelige publikasjoner:
Haukeland, Jan Vidar, Vistad, Odd Inge, Stokke, Knut Bjørn, Daugstad, Karoline (2013): Reiseliv i norske nasjonalparker – forvaltningsmessige forutsetninger og utfordringer»  UTMARK; nr 2- 2013.

Andre dokumenter (egen side)

Published 18. desember 2014 - 11:18 - Updated 1. desember 2016 - 9:02