Faggruppe: Skogregistrering og -overvåkning

 • Skogfaglig kompetanse gir muligheter både nasjonalt og internasjonalt.
  Foto
  Kichigin, Shutterstock

Nær 40 % av Norges landareal er skogdekt. For å kunne forvalte denne ressursen på en forsvarlig måte må det detaljert kartlegging til. NMBU har forsket på dette fagfeltet i flere tiår.  

Skogregistrering og -overvåkning

Forskergruppen "Skogregistrering og -overvåkning" arbeider med skoginventering (Engelsk: Forest inventory) og utvikler metoder for å øke vår kunnskap om skogressursene. Sentralt i forskningen er bruk av ulike fjernmålingsteknologier, spesielt bruk av LIDAR (Light Detection and Ranging) har vært viktig. Ved NMBU har det siden 1995 vært forsket på bruk av LIDAR for skogkartlegging.

Forskningsgruppens aktiviter kan deles inn i seks områder:

 1. Kartlegging av skog for forvaltningsformål.
 2. Regional og nasjonal kartlegging av skogressursene.
 3. Nasjonal kartlegging av trebundet karbon og rapportering på internasjonale klimakonvensjoner.
 4. Global kartlegging av biomasse og karbon.
 5. Kort- og langsiktig kartlegging av effekter av globale klimaendringer på skog.
 6. Studier av prosesser knyttet til karbonsyklus og utslipp av andre drivhusgasser. 

Lese mer? Gå videre til faggruppas egne prosjektsider her (ekstern side).

Se alle faggruppas medlemmer her. 

Published 23. February 2016 - 14:12 - Updated 1. desember 2016 - 9:02