Faggruppe: Naturbasert reiseliv

  • Veronica Blumenthal har en master i naturbasert reiseliv, og jobber nå i Kilroy.
    Foto
    Privat

Naturbasert reiseliv handler om naturopplevelser og ligger derfor i skjæringsfeltet mellom folks ferie- og fritidsbruk, næringsutvikling og naturforvaltning.

Naturbasert reiseliv

Regjeringen har valgt å satse på reiselivet på bakgrunn av næringens potensial for videre verdiskaping, de naturgitte fordelene Norge har, og reiselivets store betydning som distriktsnæring. Norges reiselivsstrategi peker ut økt verdiskaping og produktivitet, solide helårsbedrifter og kvalitativt gode opplevelser som tre hovedmål for næringen. Det finns også uttalte mål om at naturbasert reiseliv skal kunne integreres i forvaltningen av verneområder.

NMBU har en tverrfaglig, forskningsbasert tilnærming til forvaltning og utvikling av det naturbaserte reiselivet.

En oversikt over alle fagruppas medlemmer finner du her.

Siste nytt: NMBU har nylig fått bevilget et nytt stort forskningsprosjekt på naturbasert turisme og dens plass i den nye bioøkonomien (BIOTOUR). For å styrke relevans og næringsinvolvering er prosjektet planlagt i nært samarbeid med sentrale norske reiselivsorganisasjoner. Les mer om forskningsprosjektet her.

Published 23. February 2016 - 12:48 - Updated 1. desember 2016 - 9:02