Forskning ved INA

  • Amerikasaksenebb
    Foto
    Christian Ziegler

Institutt for naturforvaltning har en stor og variert forskningsaktivitet. Det blir lagt vekt på å drive både fler- og tverrfaglig forskning og disiplinorientert forskning.

Forskning

Fagområder
INA har aktivitet og kompetanse innen følgende tema:

- Atferdsøkologi
- Biodiversitet, evolusjonsgenetikk og bevaringsbiologi
- Bioøkonomi
- Botanikk og zoologi
- Skog-, vilt- og fiskeforvaltning
- Fornybar energi
- Konsekvenser av arealbruk og habitatendringer
- Markeds- og ressursøkonomi og planlegging
- Naturbasert reiseliv
- Populasjons- og samfunnsøkologi
- Ressurskartlegging
- Skogskjøtsel
- Treteknologi
- Økofysiologi
- Økotoksikologi

Faggrupper:
Alle INAs forskere er tilknyttet en av instituttets syv fagrupper.

Fornybar energi (FORNY)
Insektøkologi (INSEKT)
Naturbasert reiseliv (NR)
Skogfag (SKOG) 
Skogregistrering og -overvåkning (SKOGROVER)
Tropisk naturforvaltning (TROPINA)
Økologi (ØKOL)

Publisering og formidling
Hovedmålet ved all forskning ved INA er publisering i vitenskapelige tidsskrifter. En oversikt over publiserte artikler fra våre forskere finner du her.
Det prioriteres også høyt å popularisere resultatene, en oversikt over denne aktiviteten finner du her.

Doktorgradsaktivitet
En vesentlig del av forsningsaktiviteten ved INA utføres av våre doktorgradsstipendiater (En liste over nåværende ph.d.-studenter finner du her).
Tidligere doktorgradsavhandlinger avlagt ved INA finner du her.

Prosjekter
Et utvalg av våre pågående prosjekter finner du her. 

Published 20. April 2007 - 18:00 - Updated 1. desember 2016 - 9:02