Bestverd

Dataprogrammet er nå blitt oppdatert og det er også utviklet en programversjon for verdsetting av flere bestand fortløpende.

Beregning av skogverdier kan nå gjøres både enklere og raskere enn tidligere, og kan direkte via internett

  BestVerd 

De første norske tabeller for beregning av venteverdi på grunnlag av tilvekstundersøkelser og -modeller ble laget av Langsæter rett etter andre verdenskrig.

På 50-tallet ga noen skogeierorganisasjoner ut et hefte, "Det grønne heftet" med verditabeller til bruk ved vurdering av skog ved ekspropriasjon basert på Langsæters tabellverk. Heftet er senere blitt revidert, og verditabellene er blitt mye brukt ved verdiberegning av skog i skjønnssaker og andre sammenhenger.

I 2000 utarbeidet Svendsrud (2001) nye verditabeller, og den første versjonen av dataprogrammet BestVerd for verdiberegning av skogbestand via internett ble utviklet av Gobakken og Svendsrud i 2002.

Nå har vi fått en databasebasert versjon av programmet. Denne versjonen kan lastes ned og krever at brukeren har Microsoft Access installert på sin datamaskin.

Prosjektansvarlig
Professor Terje Gobakken, MINA

Finansiering
Utviklingsfondet for skogbruket

Publikasjoner

Gobakken, T. & Svendsrud, A. 2005. Dataprogram for verdiberegning av skogbestand. - Norsk Skogbruk 2: 26-27.
Norsk Skogbruk 2002 1: 32-33.

Published 2. januar 2017 - 13:04 - Updated 14. november 2017 - 22:08