Forskning

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) er NMBUs fagmiljø innen natur og miljø, bærekraftig bruk av naturressurser, biologiske og geologiske prosesser. 

Vi forsker, formidler og utdanner innen områdene geologi, hydrologi og limnologi, jordvitenskap, miljøkjemi, skogvitenskap, økologi, naturforvaltning, fornybar energi og naturbasert reiseliv.

Vår visjon er å være en nøkkelaktør i kunnskapsproduksjon og formidling, og levere forskning av høy, internasjonal kvalitet og variert og god undervisning. Våre medarbeidere er høyt anerkjente eksperter innen sine respektive fagfelt, både nasjonalt og internasjonalt. Fakultetet preges av en svært vital forskningskultur og høy vitenskapelig produksjon.

Nøkkeltall og produksjon:

Strategiske områder (2018-2022):

All faglig aktivitet ved MINA sorterer under begrepet økosystemtjenester. For inneværende strategiske periode har vi følgende satsningsområder ved fakultetet:

  • Arealbruk i inn– og utmark; grønne produkter, tjenester og forvaltning
  • Virkning av klimaendringer og miljøforurensning på økosystemer; mulig tilpasninger
  • Økosystemprosesser– og funksjoner
  • Fornybar energi—veien videre mot et grønt skifte
  • Innovasjon og verdiskapning i grønn sektor

 

Seksjoner

MINAs vitenskapelige ansatte er inndelt i følgende seksjoner:

Trykk på linkene for å lese mer om hver seksjon. 

Sentre:  

MINA leder/er tett påkoblet flere av NMBUs sentre:

  • CERAD - et Senter for fremragende forskning (SFF) - som forsker på miljøforurensning og radioaktivitet.
  • Bio4fuels - et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) - som utvikler innovativ teknologi for å konvertere biomasse og organisk materiale til bærekraftig drivstoff og energi.  
  • EarthresQue er et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd. Senteret vil utvikle teknologier og systemer for bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser.
  • SiEUGreen - et Horizon2020-prosjekt
Published 13. desember 2016 - 11:15 - Updated 14. september 2022 - 13:45