Tverrfaglig masterprosjekt for økt innsikt i bærekraftsutfordringer

Tverrfaglig masterprosjekt for økt innsikt i bærekraftsutfordringer

Tverrfaglig masterprosjekt bygger på en visjon om å kunne tilby et masteroppgave-semester med fokus på læringsprosessen og øke integrasjon på tvers av universitetets ulike studieprogrammer.

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

SITRAP initierte «Tverrfaglig masterklasse» som et tilbud til studenter om å skrive masteroppgaven i et case-felleskap og sammen med studenter fra ulike studieprogrammer våren 2019. Da arbeidet 14 studenter fra seks ulike studieprogrammer ved fire forskjellige fakultet med Kristiansand dobbel +, som kretset omkring kommunesammenslåingen. Våren 2021 arbeidet 8 studenter med Nordkapp. Våren 2023 er neste gang det tilbys. Se egen annnonse 

Vår visjon er å tilby et mastersemester med fokus på læringsprosessen og øke integrasjon på tvers av universitetets ulike studieprogrammer. Ambisjonen er å øke den flerfaglige forståelsen gjennom tverrfaglige møter med andre studenter, deres veiledere og eksterne caseeiere. Tverrfaglig masterprosjekt er bygget opp om et  felles case som kan utforskes fra mange ulike ståsteder.

Studenter kan komme fra alle studieprogrammer ved LANDSAM og studieprogrammer ved HH, RealTek og MINA ved NMBU som berører problemstillinger som kan knyttes til landskap, areal eller samfunn. Rammen for klassen er 10- 20 studenter som skal levere masteroppgaven sin i vårsemesteret

Masterklassen vil etableres i september/oktober, men samles fysisk i januar. Masterklassen vil ha et felles studio på campus hvor de vil ha daglig kontakt med de andre i klassen. Masterstudentene vil ha med seg sin veileder som har ansvar for at oppgaven tilfredsstiller kravene til det masterprogrammet studenten er tilknyttet. Alle veilederne inngår i et veilederteam som vil delta på fellesseminarer hvor gruppen presenterer sine problemstillinger og funn. I tillegg til å oppnå faglige synergier på tvers av studieprogrammer, kan studentene ha noen felles fordeler i datainnsamling, forelesninger og feltarbeid.