Om oss

Senteret har sitt utgangspunkt i en søknad om å utvikle et Senter for fremragende utdanning i 2016. SITRAP ble initiert av undervisningsutvalget ved tidligere Institutt for landskapsplanlegging. Søknaden ble utviklet i et samarbeid på tvers av lærerkrefter, studenter og eksterne samarbeidspartnere. Søknaden ble funnet støtteverdig av NOKUTs ekspertkomite og var en av finalistene, men nådde ikke opp i den endelige tildelingen.

I 2018 ble Elin Børrud bedt av ledelsen ved LANDSAM og NMBU å videreutvikle senterideen fra 2016.  I mandatet ligger en tydelig oppfordring om å både videreutvikle den eksisterende undervisningskvalitet og  tenke nytt. Ambisjonen er å kunne utvikle et senter med en tydelig nasjonal status innen undervisning og utdanning i romlig planlegging.  Visjonen som ble utviklet i 2016 ligger til grunn for dagens senter:  Våre profesjonsutdaninger skal kunne håndtere kompleksitet på tvers av ulike fag og politikkområder. Gode beslutninger krever innsikt i mange fag, tverrfaglige metoder og erfaring med å oppnå transdisiplinære gode løsninger. Vi skal utdanne en ny generasjon av planleggere som ikke bare har denne kompetansen, men som også kan ta en ledende rolle for å gjennomført politikken. 

SITRAP iht. universitetsstrukturen

Foto
Tin Phan

Organisering

SITRAP er organisert som en prosjektorganisasjon med en prosjektansvarlig (senterleder) som har faglig og økonomisk ansvar for alle prosjektene, og ulike prosjektledere som har ansvar for å drive og gjennomføre prosjektene. Prosjektlederne rapporterer til senterleder. Prosjektmedarbeidere innenfor de ulike prosjektene kan både være interne ressurser og fra eksterne samarbeidspartnere. Senterets bemanning og aktiviteter vil variere i takt med prosjektene som er i gang. Senteret har ingen ansatte. Alle som er tilknyttet senteret er ansatt ved et av fakultetets institutter. 

Senteret ledes av professor Elin Børrud og har en forskningsmessig tilknytning til Forskergruppen Territorialisering & metoder i planlegging ledet av Marius Grønning og Daniel Galland.  Fra januar 2019 er Tin Phan tilknyttet SITRAP gjennom et 50% engasjement ved NMBUs Læringssenter som faglig og administrativ rådgiver for senterleder. Utover dette er Terje Holsen, Ingrid Merethe Ødegård, Ellen Husaas, Melissa Murphy og Gunnar Ridderstrøm tilknyttet senterets virksomhet.

Andre samarbeidspartnere både internt og eksternt, har tilknytning gjennom senterets prosjekter.  Se de ulike prosjektene.

SITRAP rapporterer sine planer og årlige måloppnåelse til fakultetets undervisningsutvalg og leder. De langsiktige forventninger og overordnede resultater rapporteres til omgivelsene i det årlige SITRAP nettverksmøte. Alle små og store hendelser formidles via nettportalen og andre sosiale medier. 

Mandat

SITRAP skal, med utgangspunkt i undervisning, forskning og praksis utvikle metoder for bedre undervisning og læring. Senterets hovedoppgave er å dokumentere og videreutvikle gode erfaringer i undervisningen og bidra til innovasjon gjennom å integrere kreative innspill i piloter og utviklingsprosjekter.   

SITRAP skal bidra til faglig interaksjon og samarbeid med andre nasjonale og internasjonale aktører. Senterets aktiviteter, erfaringer og resultater skal formidles til ulike undervisningsmiljøer internt på Fakultet for landskap og samfunn, på tvers av fakultetene ved NMBU og til andre nasjonale utdanninger i planlegging.
 
SITRAP skal ha ambisjoner som kvalifiserer til å fremme en søknad om fremragende undervisning i fagfeltet romlig planlegging.
 

Styringsmål

  • SITRAP skal utvikle metoder som styrker fler- tverr- og transfaglige perspektiver i romlig planlegging.
  • SITRAP skal forske på og utforske undervisningsopplegg og læringsteknikker som styrker transfaglig læring.
  • SITRAP skal inspirere til og gi støtte til nye tiltak for bedre utdanning av samfunnsaktører som medvirker i planlegging.
  • SITRAP skal bidra til innovasjon i skjæringsfeltet undervisning - forskning – praksis for å håndtere samfunnsomstillinger.
Published 26. november 2018 - 15:06 - Updated 20. mars 2019 - 10:37