Organisasjonskart

Organisasjonskart for Fakultet for landskap og samfunn.

Foto
Tove Rømo Grande / NMBU

 

Fakultetsstyret er LANDSAMs styrende organ. Medlemmene velges for fire år av gangen, med unntak av representanter for de midlertidig vitenskapelig ansatte.
Ledergruppa består av dekan, instituttledere, administrasonssjef, leder for forskningsutvalget og studieutvalget. Gruppa har ikke vedtaksmyndighet, men realiserer fakultetsstyrets vedtak og er rådgivende organ for dekanen. Medlemmene møtes cirka hver 14. dag.
Dekanen er både strategisk og administrativ leder. Hen har fullmakt til å avgjøre løpende saker, og overordnet personalansvar. Dekanen er ansvarlig for å iverksette fakultetsstyrets vedtak. Institutter LANDSAM består av fem institutter, som ledes av instituttleder.
Prodekan for forskning leder forskningsadministrasjonen.
Prodekan for undervisning leder studieadministrasjonen.
Administrasjonen er delt opp i tre team: økonomi, kommunikasjon
og personal.
Forskningsutvalget  gir råd og strategiske innspill til fakultetsledelsen om forskning og forskerutdanning. Utvalget arbeider for å sikre høy kvalitet på forskningsarbeidet.
Studieutvalget gir råd og strategiske innspill til fakultetsledelsen i saker som gjelder utdanning. Arbeider med tilrettelegging, utvikling og kvalitetssikring av fakultetets studietilbud.
LANDSAM består av fem institutter, som ledes av instituttleder.

 

Published 29. desember 2017 - 13:37 - Updated 12. April 2021 - 14:51