Her skal vi jobbe

Oversikt

Foto
Figur

Planteskolen vil være Landskapslaboratoriet sitt testfelt for planteutvalg og utvikling av innovative løsninger for etablering og skjøtsel av planter beregnet på urbant miljø i et klima i endring. Den første satsingen til Landskapslaboratoriet etableres her. Det vil bli en omfattende biologisk blågrønn overvannshåndtering og renseløsning i form av regnbed og grønn elv eller «Bioswale» som er den internasjonale betegnelsen, se eget punkt under.

VR-laben vil være Landskapslaboratoriet sitt miljø for utvikling og bruk av virtuelle teknologier.

Den vil fungere som et medium for dokumentasjon, tolkning og intervensjon, bistå i forskning og utdanning, og bidra til økt forståelse av landskapets verdi i folks bevissthet.

Nordskogen vil være Landskapslaboratoriet sitt testfelt for skogsbiotoper og opplevelse, og har potensiale for uttesting av ulike driftsformer, ulike skogsinteriør og randsonetyper mm.

Parken inkludert utvidelsen med veterinærutbyggingen, vil være Landskapslaboratoriet sitt testfelt for stedets klimaforandringer ved å styrke allerede etablerte åpne overvannsløsninger til helhetlig overordnet blå-grønn infrastruktur. Jamfør NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder som problem og ressurs. Parken vil også være arnested for opplevelse, romlighet og estetikk, miljøpsykologi og folkehelse.

Søråsjordet vil være Landskapslaben sitt flerfunksjonelle testfelt, hvor sosiale og integrerte prosesser i møtepunktet mellom jordbruksdrift og samfunn kan utprøves i relasjon til landskapsutvikling; urban dyrking, fysisk aktivitet / folkehelse, driftsmetoder, opplevelse, stedsidentitet osv. Der ligger en av Norges best etablerte og lengst brukte målestasjoner for nedbør som gir viktige bidrag til klimaforskning.

 

 

Published 20. February 2019 - 11:34 - Updated 21. February 2019 - 7:57