Om skoler og barnehagers uteareal - holder de mål?

Om skoler og barnehagers uteareal - holder de mål?

Hendelse avsluttet
IMPULS-forelesning
Kl.
14:15 - 16:00

For første gang presenteres resultatene fra landsdekkende studie av utearealene i norske skoler og barnehager. Hvilken betydning har uteområdene for barnas helse?

I løpet av det siste året har forsker og landskapsarkitekt Kine Halvorsen Thorén kartlagt og analysert utearealene ved landets skoler og barnehager.  Prosjektet er nå i sluttfasen og de første resultatene presenteres på IMPULS-forelesningen 28. mars.

Forelesningen er åpen for alle interesserte. 

Sted: Gamle festsal, Urbygningen

Er du sulten på nye impulser innen byutvikling og landskapsarkitektur? Alle interesserte er velkommen til vårens åpne forelesninger i IMPULS-serien.

Mer om skoleprosjektet: 

I 2003 utga Helsedirektoratet rapporten «Skolers utearealer, om behovet for arealnormer og virkemidler» (Helsedirektoratet 2003 S 1130). Rapporten munnet bl.a. ut i konkrete anbefalinger om størrelsen på utearealet, ved henholdsvis eksisterende og nye skoleanlegg, forslag til utforming av anleggenes innhold, samt innpassing i lover og forskrifter og økonomiske virkemidler. Det er etter den tid ikke kommet nye anbefalinger eller krav fra sentralt hold til utforming av skolens utearealer, heller ikke for barnehager. Det ble derfor avholdt drøftingsmøter mellom utdannings- og helsemyndighetene, samt berørte fag- og forskningsmiljøer. I møtet ble det uttrykt enighet om behovet for oppdatering av kunnskap som bør legges til grunn for nye anbefalinger både for skoler og barnehager.

Prosjektet omfatter tre hovedelementer, intervjuundersøkelsen omfatter hovedtema nr. 3 under:

1) Systematisk gjennomgang av forskning nasjonalt og internasjonalt som eventuelt kan si noe om sammenheng mellom barns helse (i vid forstand) og størrelse/ utforming av skolers og barnehagers utearealer

2) Oversikt over arealkrav i et utvalg av land vi kan sammenligne oss med.

3) Beste praksis i Norge fra overordnet strategi til utforming og drift av arealene. Fem norske kommuner fra nord til sør i landet inngår i denne delen av studien. Det er Oslo, Kristiansand, Vågsøy, Trondheim og Tromsø.

Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet finansierer prosjektet. Ansvarlig for gjennomføringen er Institutt for landskapsarkitektur ved Fakultet for landskap og samfunn, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med professor Kine Halvorsen Thorén som prosjektleder.

Skoler og barnehagers uteareal er et av temaene som diskuteres i vårens åpne forelesninger i IMPULS-serien.

Foto
Shutterstock

Sted
Campus ås
Adresse
Ole Sverres plass 1 1433 Ås, 1430 Ås
Campus Ås
Kontaktperson
Published 18. February 2019 - 9:24 - Updated 26. February 2019 - 10:46