Planlegging og ressursforvaltning

Hovedformålet med gruppen er å ha en møteplass for å inspirere og styrke forskningen innenfor planlegging og ressursforvaltning på ILP. Gruppen skal bidra til synliggjøring og profilering av forskningen på ILP, samt sørge for gode synergieffekter mellom prosjektene og forskerne. Gruppen skal være en plattform for å få inn flere eksternfinansierte forskningsprosjekter og forskningssamarbeid i og utenfor NMBU.

Planlegging og ressursforvaltning

Bilde tatt mot Snhetta i Dovre-Sunndalsfjella nasjonalpark, hvor det er innfrt lokal forvaltning.
Bilde tatt mot Snøhetta i Dovre-Sunndalsfjella nasjonalpark, hvor det er innført lokal forvaltning. Photo: Aase Kristine Aasen Lundberg/ILP.


Gruppen skal også være et grunnlag for egeninitiert forskning basert på egen forskningstid, som kan være av mer kreativ og/eller kritisk art som gjerne faller utenfor programmene til Norges forskningsråd og andre kilder.

Gruppen vil også søke å styrke den internasjonale dimensjonen i forskningen,
bl.a. gjennom forskningssamarbeid og å invitere gjesteforskere/gjesteforelesere til ILP.

Forskningsgruppen går på tvers av seksjonene på ILP.

Forskningsinteressene og forskningsprosjektene fokuserer bl.a.
på den kommunale og regionale planleggingens møte med:

Reinsdyr.
Reinsdyr. Photo:

- Desentralisering og sektorsamordning
- Verneområder og verneinteresser
- Friluftsliv, grønnstruktur
  og allemannsrett/tilgjengelighet
- Kulturminner og kulturmiljøer/landskap
- Den Europeiske Landskapskonvensjonens
  og landskapsanalyser
- Reiseliv og andre stedsbaserte næringer
- Kystsone, vassdrag og EUs vanndirektiv
- Klimatilpasning

ILP har i den senere tid fått flere eksternfinansierte forskningsprosjekter innenfor disse temaene, og det er et mål at forskningsgruppen kan være et forum for å diskutere metodiske, teoretiske og andre faglige spørsmål knyttet til prosjektene.

 Urbygningen, UMB.
Urbygningen, UMB. Photo: M. Siolek/ILP.

Aktuelle aktiviteter utover høsten er:
- Aktuelle problemstillinger og temaer
- Artikkelutkast eller artikkelideer
- Ny spennende og aktuell litteratur
  (bøker, artikler, etc.)
- Aktuelle utlysninger 

Det er aktuelt å etablere mer faglig spissede faggrupper under denne forskningsgruppen, som også kan være tidsavgrenset. Etter hvert vil det også være aktuelt å invitere eksterne ressurspersoner.

Forskningsgruppen tar sikte på å møtes jevnlig. Knut Bjørn Stokke begynner som koordinator for gruppen.

Photo: Torbjrn Haugaasen


Forskningsgruppen består av:

Erling Berge
Morten Clemetsen
Wenche Dramstad
Eva I. Falleth
Gro B. Gjerpåsen
Fredrik Holth
Eirin Hongslo
Lillin Cathrine Knudtzon
Aase Kristine Aasen Lundberg
Gro Koppen
Inger-Lise Saglie

Annegreth Dietze- Schirdewahn
Håvard Steinsholt
Knut Bjørn Stokke
Mari Sundli-Tveit
Anne-Karine Halvorsen Thoren
Nikolai K. Winge

Published 11. April 2014 - 9:09 - Updated 23. mai 2017 - 19:36