Forskningsprosjekter

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. januar 2016 til 31. desember 2019

Forskningsprosjektet undersøker rammevilkårene for en helhetlig forvaltning av arealer og ressurser i kystsonen på tvers av sektorer og myndighetsnivå.

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. juli 2014 til 1. november 2018

EVAPLAN2008 evaluerer hvorvidt plandelen i PBL fungerer etter intensjonene ved å sammenholde lovens intensjoner med regional og lokal planleggingspraksis.