Forskningsprosjekter

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. september 2014 til 1. mars 2019

Forskningsprosjekt undersøker den jobben kommunen utfører når eiendommer skal endres. Resultatene presenteres i doktoravhandlingen "Forsvarlig saksbehandling av søknad om endring av fast eiendom"...

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. september 2014 til 30. august 2018

The research project focuses on the municipal administration, its role according to the Planning and Building Act and its practice when processing applications for making...

Tidsramme
1. januar 2016 til 31. desember 2019

Forskningsprosjektet undersøker rammevilkårene for en helhetlig forvaltning av arealer og ressurser i kystsonen på tvers av sektorer og myndighetsnivå.

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. juli 2014 til 1. november 2018

EVAPLAN2008 evaluerer hvorvidt plandelen i PBL fungerer etter intensjonene ved å sammenholde lovens intensjoner med regional og lokal planleggingspraksis.