Forskningsgrupper

Urban and Planning Philosophy

Urban and Planning Philosophy

A place to meet, get inspired and strengthen research within the field of urban and planning philosophy at the Department of Urban and Regional Planning, with outreach across the Faculty for Landscape and Society.

Planlegging og ressursforvaltning – for bruk og vern av natur- og kulturlandskap

Planlegging og ressursforvaltning – for bruk og vern av natur- og kulturlandskap

Hovedformålet med gruppen er å ha en møteplass for å inspirere og styrke forskningen innenfor planlegging og ressursforvaltning på Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM), med utgangspunkt i Institutt for by- og regionplanlegging. Gruppen skal bidra til synliggjøring og profilering av forskningen på LANDSAM, samt sørge for gode synergieffekter mellom prosjektene og forskerne.

Research group: Territorialization and Planning Methods

Research group: Territorialization and Planning Methods

The group has a focus on research for the profession (urban and regional planning), with an overarching purpose to explore and develop methods for monitoring, comprehending, and steering society's spatial dynamics.

Territorialisering og metoder i planlegging (TMP)

Territorialisering og metoder i planlegging (TMP)

Forskningsgruppen retter søkelyset mot forskning for profesjonen (by- og regionplanlegging), med et overordnet mål om å utforske og utvikle metoder for registrering, forståelse og styring av samfunnets romlige dynamikk.

Nyheter: LANDSAM samarbeider med OsloBIENNALEN om kunst i offentlige rom

 

TMP English website  

Link to PLANNORD 2019 - Track 4 Presentations

 

Next T&MP research seminar on 29-Oct-2019:

 "Dealing with territorial stigma – on 'ghetto-planning' and policy schizophrenia in Denmark"
Kristian Delica, Roskilde University, Denmark

Abstract:
This ongoing research project delves into past and present strategies as well as planning initiatives guided towards stigmatised housing estates in Denmark. It focuses on how territorial stigmatisation is produced, how residents respond to its degrading views, and how the strategies and practices are deployed by residents and professionals in attempts to de-stigmatise particular areas. The seminar will mainly embrace perspectives related to how territorial de-stigmatisation works in practice. Building on an open-ended qualitative survey with 47 project managers from stigmatised housing estates in Denmark, it chisels out four generative institutional logics which, brought together, constitute a novel regime of territorial de-stigmatisation. This regime, in turn, underpins a situation of contemporary policy schizophrenia, which simultaneously promotes territorial de-stigmatisation at the local level and generates territorial stigmatisation at the national level. The outcome of this work casts light on ‘Sisephean’ character of territorial stigma and its ‘stickiness’, which is integral to the institutional logic underlying the phenomenon of ghettoisation. The stickiness of territorial stigma in Denmark over the past decade has resulted in the gradual institutionalisation and legitimisation of Danish ghetto policies, which have been implemented through radical policy measures including the demolition of housing estates and the gentrification and privatisation of stigmatised territories.

Urban Sustainability

Urban Sustainability

Gruppen jobber med forskning på hvordan de sosiale og økonomiske effektene av bærekraftig utvikling har på by- og regionutvikling. Gruppens side er på engelsk.