BYREG forskningsprosjekter

Tidsramme
1. April 2016 til 31. mars 2019

The project DEMOSSPACE targets the democratic deficits observed in the practice of new private governance of urban public space, and aims to contribute to inclusive urban development policies.

Tidsramme
1. April 2016 til 31. mars 2020

BIOTOUR ledes av Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA), hvor Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM) har ansvar for ressurs- og produktanalyser (arbeidspakke 2). Prosjektet utforsker betingelser for videreutvikling av naturbasert reiseliv i norsk bioøkonomi som sikrer næringsutvikling, robuste lokalsamfunn og bærekraftig ressursbruk.

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. April 2014 til 30. juni 2017

The project investigates how the location and neighborhood characteristics of dwellings in urban/metropolitan areas influence residents' travel behavior and related greenhouse gas emissions, level of physical activity and health.

Tidsramme
1. januar 2016 til 31. desember 2019

Kystsonen er en attraktiv arena for både matproduksjon og energiproduksjon. Aktiviteter som etter alt å dømme blir enda viktigere som følge av et grønt skifte. Forskningsprosjektet undersøker rammevilkårene for en helhetlig forvaltning av arealer og ressurser i kystsonen på tvers av sektorer og myndighetsnivå.