Territorialisering og metoder i planlegging

  • .

    Gruppen jobber med teoretisk og empirisk kunnskap om samfunnsutvikling, arealutvikling og territorialiseringsprosesser.

    Foto
    Laura Zamboni/Shutterstock.com

Forskningsgruppen retter søkelyset mot forskning for profesjonen (by- og regionplanlegging), med et overordnet mål om å utforske og utvikle metoder for registrering, forståelse og styring av samfunnets romlige dynamikk.

Territorialisering og metoder i planlegging

Akademiske medlemmer: Marius Grønning (leder), Elin Børrud, Daniel Galland, Gro Sandkjær Hanssen, Hege Hofstad, Kine Thorèn, Kirsti Stuvøy, Anja Standal, Melissa Murphy, Ingvil Nordland, Silvia Mete, Martin Lund Iversen.

Profesjonelle medlemmer: Bruse Rognlien (Link arkitektur/NMBU), Martin Rasch Ersdal (Link arkitektur/NMBU), Nagina Malla (Nordic), Lene Basma (Drammen kommune, Planavdelingen).

 

Gruppa har fokus på forskning for profesjonen (by- og regionplanlegging) og brukere av plansystemets lovverk og forvaltning, med formål om å utforske og utvikle metoder for registrering, forståelse og styring av samfunnets romlige dynamikk, samt å styrke bevisstheten om handling og konsekvenser. Gruppas virksomheter omfatter:

-     teoretisk og empirisk kunnskap om samfunnsutvikling, arealutvikling og territorialiseringsprosesser;

-     teori og metoder knyttet til samspillet mellom territorium og samfunn, herunder kultur, verdier og mentaliteter, styringsteknologi og plansystemer, samt virkemidler og profesjonsmetoder (strategiske, operative, regulatoriske og kommunikative);

-     metodeutvikling og kritisk refleksjon rundt forholdene mellom teori og praksis i by- og regionplanlegging;

-     utforsking av læringsmetoder i skjæringsfeltet mellom forskning og praksis.

 

Forholdet mellom territorialisering og metode forutsetter transfaglige tilnærminger i praksis og i forskningen. Gruppa er derfor åpen for bred deltakelse fra ulike fag og aktører, både forskere, utøvere av profesjonen og brukere av plansystemer.

 

Pågående prosjekter og samarbeid:

-     EVAPLAN, evaluering av plan- og bygningsloven, plandelen, i samarbeid med flere grupper og institutter, bla. NIBR, UiT, NORUT, TØI og HiL. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og ledes av Gro Sandkjær Hanssen ved NIBR.

OsloPilot, Oslo kommunes satsing på en biennale for kunst i offentlige rom, v/ Kulturetaten og kuratorer Per Gunnar Eeg-Tverrbakk og Eva Gonzalez-Sancho.

 

Published 9. mars 2017 - 7:06 - Updated 12. august 2019 - 8:24