Forskningsgrupper på Institutt for eiendom og juss

Jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering

Gruppen har som formål å samle og fremme forsknings- og formidlingsaktiviteten ved Institutt for eiendom og juss innen jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering. Vi ønsker å trekke mastergradsstudentene aktivt inn i pågående forskningsprosjekter. 

Plan, grunnerverv og ekspropriasjon

Gruppen har som formål å samle og fremme forsknings- og formidlingsaktiviteten ved Institutt for eiendom og juss innen grunnerverv og ekspropriasjon, samt de sidene ved plan som er relevante ved grunnerverv og ekspropriasjon.

Bærekraftig utvikling - eiendom og juss

____________________

Pågående forskningsprosjekt hvor Institutt for eiendom og juss bidrar:

SAMBED - Samarbeid for bedre medvirkning i planlegging

LANDTIME - The Planning and Building Act between market demand, land policy, sustainability, temporality, and intergenerational justice. Prosjekt finansiert av Norges forskningsråd (NFR). For de foreløpige forskningsresultatene se prosjektbanken til NFR.

Avsluttede prosjekter:

FUTGRAZE - Mot ei framtid for utmarksbeitet (Future for common grazing)

LANDFRAG - Arealfragmentering i jordbruket - årsaker, konsekvenser og tiltak

PLANCOAST - Forvaltning og planlegging av arealer og rettigheter i strandsonen

------------------------------

Nye forskergruppemøter våren 2022

Det vil være en blanding av digitale møter og fysiske møter. Programmet oppdateres fortløpende. 

 

Tirsdag 14. juni - Studentene på Institutt for eiendom og juss presenterer og forsvarer masteroppgaven. Åpent arrangement og programmet publiseres her.

Torsdag 9. juni - Midtveisseminar Cathrine Liss Hoddevik. Opponent: Dosent Fredrik Holth. Tid: kl. 12.30 – 15.00 (lunsj fra 12.00). Sted: Tidligere blå rom i Økonomibygningen.

Onsdag 11. mai - Tinglysingsloven § 27 og matrikkelen. Professor Erik Røsæg innleder.  Tid: 11.00-12.00 og sted: Det gamle styrerommet (Circus 213) 

Tinglysingsloven § 27 skal sikre at en kjøper av en eiendom får retten til en eiendom hun kjøper, om nødvendig ved at rette eiers rett faller bort ved ekstinksjon. Grunnlaget for ekstinksjonen er opplysningene i grunnboken. Det er imidlertid gjort flere unntak fra dette. En av dem er at kjøperen må ta  rettighetens utstrekning (grenser) og omfang som de er; her ekstingveres det ikke. Dette gjelder også om de samme opplysningene finnes i matrikkelen. På faglunsjen drøftes og presiseres denne regelen.

Onsdag 6. april - Oppstartsseminar Tin Phan. Tid: 09.15-11.00. Sted: Gamle styrerommet i Cirkus 2. etg.

Tirsdag 5. april - Oppstartsseminar Mats Victor Levin. Tema: “How Land Tenure Structures Affect Urban Form’s Ability to Change” Tid: 09.00-11.00 og sted: Gamle styrerommet i Cirkus 2. etg.

Fredag 18. februar - Veronica Trygstad forsvarte sin doktoravhandling: Matrikkelføring av saker utført av jordskifteretten. Pressemelding her

____________________

Utskiftningsloven 200 år - aktiviteter:

  • Institutt for eiendom og juss hadde en forelesningsserie om jordskifte på til sammen 200 minutter fordelt på flere dager høsten 2021. Forelesningsserien og de enkelte innleggene ligger her.
  • Fellesprosjekt med Vestlandsk forskargruppe for eigedomshistorie om utskiftningskartene fra 1821 - 1858.

___________________

Nye lovkommentarer/ bøker/ artikler/ rapporter:

Hegstad, E., Holth, F. og Sky, P.K. (red.) (2022). Eiendom og juss Vol. 2: Urbane områder. Universitetsforlaget. Les innledningen her.

Dokk Holm, E. (2022). Instagramdrevet eiendomsutvikling. Kart og Plan, Vol. 115(1), s. 64-87.

Holsen, T. (2022). Arealplanfaglige prinsipper og tradisjoner i planlegging av tettbygde fritidsbyggområder. Kart og Plan, Vol. 115(1), s. 29-64.

Boge, K. (2022). Putin-regimets angrepskrig mot Ukraina påvirker også eiendomsfaget og planfaget. Leder, Kart og Plan, Vol. 115(1), s. 3-12.

Larsen, I.W. og Holth, F. (2022). Vindkraftutbygging på Fosenhalvøya og samiske rettigheter etter SP artikkel 27. Fra rettspraksis. Kart og Plan, Vol. 115(1), s. 88-94.

Sky, P.K. and Elvestad, H.E. (2022). Land consolidation - an emotional process for the parties involved. In: Land Matters: Taking Stock and Looking Ahead. Selected experiences in memory of Rafael Crecente. David Barros Miranda, ed., Santiago de Compostela, Spain: Universidade de Santiago de Compostela Press, p. 119-140. Presentasjon (hybrid arrangement) av boka på University of Santiago de Compostela 9. juni 2022, kl. 19.30.

Solli, G.S. og Larsen, I.W. (2022). Skogbrukslova. Lovkommentar. Karnov. A jour pr. 23. mars 2022

Solli, G.S. (2022). Vassdragsloven. Lovkommentar. Karnov. A jour pr. 17. januar 2022.

Larsen, I.W. (2022). Vannressursloven. Lovkommentar. Karnov. A jour pr. 17. januar 2022.

Bergsholm, E. (2022). Sameigelova. Lovkommentar. Karnov. A jour pr. 15. mars 2022.

Bergsholm, E. (2022). Hevdslova. Lovkommentar. Karnov. A jour pr. 17. januar 2022.

Solli, G.S. (2022). Jordlova. Lovkommentar. Karnov. A jour pr. 17. januar 2022.

Sky, P.K. (2022). Jordskifteloven. Lovkommentar. Karnov. Delutgivelse kapittel 1 til 4, A jour pr. 20. april 2022.

Trygstad, V. (2022). The Backlog of Cadastre Records of Older Cases Conducted by the Land Consolidation Court in Norway. Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research Special Series, Vol. 6, p. 7-29.

Faafeng, V.G., Holth, F., Høgvard, D. og Sky, P.K. (2022). Matrikkelloven kommentarutgave. Revidert utgave Juridika, Universitetsforlaget. A jour pr. 17. januar 2022.

Trygstad, V. (2021). Matrikkelføring av saker for jordskifteretten. Institutt for eiendom og juss, NMBU, Ph.D.-Thesis nr. 2021:93, ISSN 1894-6402.

 ___________________

Ny forskning og publisering ved Institutt for eiendom og juss:

Forskning registrert i Cristin 2022

Fakultetets informasjon om vår publisering.

___________________

Et viktig satsingsområde ved Institutt for eiendom og juss: 

Gjennomførte bokprosjekter og redigerte tidsskrifter

___________________

Faste medlemmer i forskningsgruppene:

Birgitte Akerhaugen
 (Registrering i Cristin)

Lars Baklund (Registrering i Cristin)

Einar Bergsholm (Registrering i Cristin)

Knut Boge (Registrering i Cristin)

Sølve Bærug (Registrering i Cristin)

Helén Elisabeth Elvestad (Registrering i Cristin) (Instituttleder)

Einar Hegstad (Registrering i Cristin) (Kontaktperson eiendomsregistrering)

Cathrine Liss Hoddevik (Registrering i Cristin)

Erling Dokk Holm (Registrering i Cristin)

Terje Holsen (Registrering i Cristin) (Kontaktperson eiendomsutvikling)

Fredrik Holth (Registrering i Cristin) (Kontaktperson plan, grunnerverv og ekspropriasjon)

Ingrid Wang Larsen (Registrering i Cristin)

Mats Victor Levin (Registrering i Cristin)

Tin Phan (Registrering i Cristin)

Per Kåre Sky (Registrering i Cristin) (Kontaktperson jordskifte)

Håvard Steinsholt (Registrering i Cristin)

Gunnhild Storbekkrønning Solli (Registrering i Cristin

Steinar Taubøll (Registrering i Cristin)

Gunnar Tenge (Registrering i Cristin)

Heidi Udnes (Registrering i Cristin)

Andre medlemmer:

Veronica Trygstad (Registrering i Cristin) (jordskiftedommerfullmektig Oslo og Østre Viken jordskifterett og tidligere Ph.D.student)

Sæmund Stokstad (Registrering i Cristin) (Jordskiftedommer Sogn og Fjordane jordskifterett)

Karl Arne Utgård (Registrering i Cristin) (gjesteforsker og tidligere høyesterettsdommer) 

___________________

Internasjonal aktivitet:

Nordisk samarbeid med våre søsterinstitusjoner

Oversikt over internasjonale konferanser mv.

Centre for Land Tenure Studies (CLTS) på NMBU.

Les CLTS annual report 2020 her.

___________________

Arkiv:

Forskning registrert i Cristin 2021 (Institutt for eiendom og juss)

Forskning registrert i Cristin 2020 (Institutt for eiendom og juss)

Forskning registrert i Cristin 2019 (Institutt for eiendom og juss)

Forskning registrert i Cristin 2018 (Institutt for eiendom og juss)

Forskning registrert i Cristin 2017 (Institutt for eiendom og juss)

 

Aktiviteter i forskergruppen 2021 (Jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering og Plan, grunnerverv og ekspropriasjon)

Aktiviteter i forskergruppen 2020 (Jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering og Plan, grunnerverv og ekspropriasjon)

Aktiviteter i forskergruppen 2019 (Jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering)

Aktiviteter i forskergruppen 2018 (Jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering)

Aktiviteter i forskergruppen 2017 (Jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering)

 

 

 

 

 

 

 

Published 20. august 2019 - 10:12 - Updated 30. juni 2022 - 15:03