Forskningsgrupper på Institutt for eiendom og juss

Jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering

Gruppen har som formål å samle og fremme forsknings- og formidlingsaktiviteten ved Institutt for eiendom og juss innen jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering. Vi ønsker å trekke mastergradsstudentene aktivt inn i pågående forskningsprosjekter. 

Plan, grunnerverv og ekspropriasjon

Gruppen har som formål å samle og fremme forsknings- og formidlingsaktiviteten ved Institutt for eiendom og juss innen grunnerverv og ekspropriasjon, samt de sidene ved plan som er relevante ved grunnerverv og ekspropriasjon.

____________________

Pågående forskningsprosjekt hvor Institutt for eiendom og juss bidrar:

FUTGRAZE - Mot ei framtid for utmarksbeitet (Future for common grazing)

SAMBED - Samarbeid for bedre medvirkning i planlegging

LANDTIME - The Planning and Building Act between market demand, land policy, sustainability, temporality, and intergenerational justice. Nytt prosjekt finansiert av Norges forskningsråd. Les mer om prosjektet i denne artikkelen.

____________________

Utskiftningsloven 200 år - aktiviteter:

  • Institutt for eiendom og juss har en forelesningsserie om jordskifte på til sammen 200 minutter fordelt på flere dager høsten 2021. Les mer om programmet i dette informasjonsskrivet.
  • Fellesprosjekt med Vestlandsk forskargruppe for eigedomshistorie om utskiftningskartene fra 1821 - 1858.

___________________

Nye artikler/ rapporter:

Boge, K., Haddadi, A., Klakegg, O.J. and Salaj, A.T. (2021). Facilitating building projects’ short-term and long-term value creation. Buildings, Special issue on Facilities Management, Models, Methods and Tools. [forthcoming] 

Holth, F. (2021). Plan- og bygningsloven. Vår viktigste klimalov? I Bugge, H.Chr. (red.) Klimarett. Internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030. Universitetsforlaget, s. 408-432.

Solli, G.S. (2021). Rammer for domstolskontroll ved brudd på EØS-rettslige forpliktelser på miljøforvaltningsrettens område. Lov og Rett, nr. 4, s. 225-243.

Trygstad, V. (2021). The backlog of cadastral records of older cases conducted by the land consolidation court in Norway. Malmö Real Estate Research Conference, Paper.

Holth, F. (2021). Domstolenes kontroll med innholdet i utbyggingsavtaler – Hvor langt kan og bør domstolene gå i prøvingen av innholdet i utbyggingsavtaler etter plan- og bygningsloven? I: Hansson, A.G. (red.). Papers in Honour of Thomas Kalbro on the Occasion of his 70th Birthday, s. 218-231.

Sky, P.K. and Elvestad, H.E. (2021). Land consolidation cases relating to grazing arrangements. Centre for Land Tenure Studies, Working Paper no. 02/21.

____________________

Møter og arrangement i 2021:

Mandag 21. juni - Sluttseminar for ph.d.-student Veronica Trygstad. Opponent professor emr. Erling Berge. Tid: kl. 09.00 -12.00. TBA. Sted: zoom (eksterne som ønsker tilgang, kontakt per.sky@nmbu.no for lenke).

Onsdag 12. mai - Finansielle kriser og ustabilitet i langvarige formueposisjoner. Professor emr. Sverre Knutsen, BI - Institutt for rettsvitenskap og styring. Tid: kl. 12.15-14.00. Sted: Zoom 

Onsdag 7. april - Om forskningsorganisering og vegen fram til RG score 35.55. Professor Stein Terje Holden ved Handelshøyskolen NMBU innleder. Tid: kl. 13.30-14.30. Sted: Zoom.

Mandag 22. mars - Midtveisseminar for ph.d.-student Birgitte Akerhaugen. Opponent professor Jørn Øyrehagen Sunde, Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet. Tid: kl. 12.00 til 15.00. Sted: Zoom

Tirsdag 23. februar - Hva lærte du av oss og hva kan vi lære av deg? Gina Marie Qvale er utviklingsleder i Rambøll. Qvale har master i eiendom og gikk ut i 2017. Hun sitter nå i styret for Rambøll. Tid: kl. 12.15 til 13.30. Sted: Zoom.

Onsdag 10. februar - Erfaringer som jordskiftelagdommer i lagmannsretten. Jordskiftelagdommer Liv Nergaard fra Hålogaland lagmannsrett orienterer. Tid: kl. 12.15. Sted: zoom.

Onsdag 27. januar - Oppgaver inn i og ut av jordskifteretten. Jordskiftelagdommer Magne Reiten holder innlegg med utgangspunkt i en rapport som ble levert til Domstolkommisjonen. Tid: kl. 12.15. Sted: Zoom

Onsdag 13. januar Jordskifterettens saksbehandlingsregler - forslag til forenkling og økt fokus på effektivitet. Jordskifterettsleder Øystein Bjerva holder innlegg med utgangspunkt i en rapport som ble levert til Domstolkommisjonen. Tid: kl. 12.15. Sted: Zoom

____________________ 

Debatt:

Fredrik Holth og Martin Lie Hauge. 16. mai 2021 i Rett24: Høyestrett visker ut skillet mellom juss og politikk i plansaker. Kommentar til "Mortensrud-saken", HR-2021-953-A

Karl Arne Utgård i Sagat, 18. februar 2021: Om professor Ravna og jordutvisningsresolusjonen 1775.

Høringsuttalelser:

NMBUs høringsuttalelse NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt - Domstolene i endring.

____________________ 

Ny forskning og publisering ved Institutt for eiendom og juss:

Forskning registrert i Cristin 2021

Fakultetets informasjon om vår publisering.

____________________

Et viktig satsingsområde ved Institutt for eiendom og juss: 

Gjennomførte bokprosjekter og redigerte tidsskrifter

____________________

 

Faste medlemmer i forskningsgruppene:

Birgitte Akerhaugen
 (Registrering i Cristin)

Lars Baklund (Registrering i Cristin)

Einar Bergsholm (Registrering i Cristin)

Knut Boge (Registrering i Cristin) (Fungerende instituttleder)

Sølve Bærug (Registrering i Cristin)

Helén Elisabeth Elvestad (Registrering i Cristin) (Instituttleder)

Einar Hegstad (Registrering i Cristin) (Kontaktperson eiendomsregistrering)

Cathrine Liss Hoddevik (Registrering i Cristin)

Erling Dokk Holm (Registrering i Cristin)

Terje Holsen (Registrering i Cristin) (Kontaktperson eiendomsutvikling)

Fredrik Holth (Registrering i Cristin) (Kontaktperson plan, grunnerverv og ekspropriasjon)

Ingrid Wang Larsen (Registrering i Cristin)

Per Kåre Sky (Registrering i Cristin) (Kontaktperson jordskifte)

Håvard Steinsholt (Registrering i Cristin)

Gunnhild Storbekkrønning Solli (Registrering i Cristin

Steinar Taubøll (Registrering i Cristin)

Gunnar Tenge (Registrering i Cristin)

Veronica Trygstad (Registrering i Cristin)

Heidi Udnes (Registrering i Cristin)

 

Andre medlemmer:

Sæmund Stokstad (Registrering i Cristin) (Konstituert jordskifterettsleder/ Jordskiftedommer Sogn og Fjordane jordskifterett og Ph.D-student)

Karl Arne Utgård (Registrering i Cristin) (gjesteforsker og tidligere høyesterettsdommer) 

____________________

Internasjonal aktivitet:

Nordisk samarbeid med våre søsterinstitusjoner

 

Oversikt over internasjonale konferanser mv.

 

Centre for Land Tenure Studies (CLTS) på NMBU.

Les CLTS annual report 2020 her.

____________________

Arkiv:

Forskning registrert i Cristin 2020 (Institutt for eiendom og juss)

Forskning registrert i Cristin 2019 (Institutt for eiendom og juss)

Forskning registrert i Cristin 2018 (Institutt for eiendom og juss)

Forskning registrert i Cristin 2017 (Institutt for eiendom og juss)

 

Aktiviteter i forskergruppen 2020 (Jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering og Plan, grunnerverv og ekspropriasjon)

Aktiviteter i forskergruppen 2019 (Jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering)

Aktiviteter i forskergruppen 2018 (Jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering)

Aktiviteter i forskergruppen 2017 (Jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering)

 

 

 

 

 

 

 

Published 20. august 2019 - 10:12 - Updated 23. juli 2021 - 11:23