Territorialisering og metoder i planlegging (TMP)

Akademiske medlemmer: Marius Grønning, Elin Børrud, Daniel Galland, Kirsti Stuvøy, Heidi Ramsvik, Anja Standal, Melissa Murphy, Ingvil Nordland, Martin Lund Iversen, Terje Holsen.

Profesjonelle medlemmer: Bruse Rognlien (Link arkitektur/NMBU), Martin Rasch Ersdal (Link arkitektur/NMBU), Nagina Malla (Nordic), Lene Basma (Drammen kommune, Planavdelingen).

Gruppa har fokus på forskning for profesjonen (by- og regionplanlegging) og brukere av plansystemets lovverk og forvaltning, med formål om å utforske og utvikle metoder for registrering, forståelse og styring av samfunnets romlige dynamikk, samt å styrke bevisstheten om handling og konsekvenser. Gruppas virksomheter omfatter:

  • teoretisk og empirisk kunnskap om samfunnsutvikling, arealutvikling og territorialiseringsprosesser;
  • teori og metoder knyttet til samspillet mellom territorium og samfunn, herunder kultur, verdier og mentaliteter, styringsteknologi og plansystemer, samt virkemidler og profesjonsmetoder (strategiske, operative, regulatoriske og kommunikative);
  • metodeutvikling og kritisk refleksjon rundt forholdene mellom teori og praksis i by- og regionplanlegging;
  • utforsking av læringsmetoder i skjæringsfeltet mellom forskning og praksis.

Forholdet mellom territorialisering og metode forutsetter transfaglige tilnærminger i praksis og i forskningen. Gruppa er derfor åpen for bred deltakelse fra ulike fag og aktører, både forskere, utøvere av profesjonen og brukere av plansystemer.

 

Pågående prosjekter og samarbeid:

  • EVAPLAN, evaluering av plan- og bygningsloven, plandelen, i samarbeid med flere grupper og institutter, bla. NIBR, UiT, NORUT, TØI og HiL. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og ledes av Gro Sandkjær Hanssen ved NIBR.
  • OsloPilot, Oslo kommunes satsing på en biennale for kunst i offentlige rom, v/ Kulturetaten og kuratorer Per Gunnar Eeg-Tverrbakk og Eva Gonzalez-Sancho.

Nyheter: LANDSAM samarbeider med OsloBIENNALEN om kunst i offentlige rom

Published 9. mars 2017 - 7:06 - Updated 5. desember 2019 - 10:07