Forskning
Forskningsgrupper

Plan, grunnerverv og ekspropriasjon

 • forskningsgruppen plan, grunnerverv og ekspropriasjon
  Foto
  NMBU

Gruppen har som formål å samle og fremme forsknings- og formidlingsaktiviteten ved Institutt for landskapsplanlegging innen grunnerverv og ekspropriasjon samt de sidene av plan som er relevante ved grunnerverv og ekspropriasjon.

Plan, grunnerverv og ekspropriasjon

Igangværende og kommende prosjekter

 • Elvestad: Strøksservitutter (PhD)
 • Stokstad: Grunnerverv og ekspropriasjon (PhD)

Eksternt rettede seminarer

 • 16.06.2016 Gradsdagen ved ILP Avgangsstudenter presenterer mastergradsoppgaver innen plan, grunnerverv og ekspropriasjon.
 • 2.09.2016 Plan- og ekspropriasjonsrettsseminar i anledning professor Carl August Fleischers 80 årsdag. 
 • 22./23.062017 Gradsdagen(e) ved ILP Avgangsstdenter presenterer masteroppgaver innen plan, grunnerverv og ekspropraisjon
 • 23.08.2018 Ekspropriasjonsrettsseminar - 1. Totenvikasaken HR-2017-2338-A Hva nå? og  2.Rettsikkerhet i ekspropriasjonsprosesser.

Eksterne foredrag og presentasjoner

 • Holth: Jordskifte i byer og tettsteder. 6.04.2016, Juristenes årlige ekspropriasjonsrettskurs, Trondheim

Forskningsgruppen i media

Fagartikler fra medlemmer av gruppa

Artikkel og forfatter

Lenke til artikkelen

Prosjektplanlegging etter tysk modell
av Fredrik Holth

KART OG PLAN1-2017

Plan- og bygningsloven - en felles arena for sektorer og interesser?
av Nikolai K. Winge

KART OG PLAN 1-2017

Overskjønnet i Smibelg-saka. Ein illustrasjon av verknaden av endringa av frå «mest pårekneleg» til den «mest ressursoptimale» utnyttinga.
av Katrine Broch Hauge


KART OG PLAN 2–2016

Eiendommers «sosiale funksjon» Begrepets betydning ved vurdering av om arealplaner er å anse som inngrep som strider mot EMK P 1-1.
av Dosent Fredrik Holth

KART OG PLAN 2–2016

Rettsforlik i rettsendrande saker i jordskifteretten
av Sæmund Stokstad

KART OG PLAN 2–2015

Problemstillinger ved grunnerverv til privat strømkabel i offentlig gategrunn:Med utgangspunkt i overskjønn Hafslund Nett as mot Oslo kommune
av Håvard Steinsholt

KART OG PLAN 3–2014

Byggeforbudet langs sjø, og forholdet til eldre planer. Plan- og bygningsloven § 1-8, tredje ledd
av Fredrik Holth og Nikolai K. Winge

KART OG PLAN 1–2014

Jordskifte i byer og tettsteder. Fordeling av planskapte verdier i Norge og Tyskland
av Fredrik Holth

KART OG PLAN 3–2015
Om kommunenes adgang til å gi bestemmelser om frikjøpsordning for leke-, ute- og oppholdsplasser
av/ Fredrik Holth og Nikolai K. Winge

KART OG PLAN 3–2015

Bøker og bidrag fra medlemmer av gruppen

Oversikt over rettskildene av Karen Eg Taraldrud (Heftet) 

Oversikt over rettskildene.

Av Karen Eg Taraldrud

Les mer om boken her

 

Plan og Bygningsrett. Kort forklart.
Av Fredrik Holth og Nikolai K. Winge

Les mer om boken her.

 

Verdsetting av fast eiendom
- en innføring

Av Sølve Bærug

Les mer om boken her.

Rettigheter i fast eiendom 
En innføring i tingsrett
av Einar Bergsholm

Les mer om boken her.

Oversikt over rettigheter til fast eiendom

Av Karen Eg Taraldrud

Fallrettar og ekspropriasjonserstatning
av Katrine Broch Hauge

Les mer om boken her.

Jordskifteloven, kommentarutgave
av Øystein Jakob Bjerva, Fredrik Holth, Magne Reiten, Per Kåre Sky og Ingrid Aasen

Les mer om boken her.

Konsekvensutredninger
Rettsregler, praksis og samfunnsvirkninger
av Fredrik Holth (red.) og Nikolai K. Winge (red.)

Les mer om boken her.

Kampen om arealene
Rettslige styringsmidler for en helhetlig utmarksforvaltning
av Nikolai K. Winge

Les mer om boken her.

Kurs

Høringer mv.

Interne møter, møteplan og tema

25.04.2016 Formalisering av gruppen. Holth: Påregnelig utnyttelse – veiutvidelser

24.05.2016 Oppstartseminar Elvestad; besøk hos Naturressursgruppen UiO

30.05.2016 Sky: Høring Organisering av den sivile rettspleie på grunnplanet i politiet

2.09.2016 Plan- og ekspropriasjonsrettsseminar i anledning professor Carl August Fleischers 80 årsdag. 

26.9.2016 Internt seminar

31.10.2016 Internt seminar

28.11.2016 Internt seminar

27.01.2017 Internt seminar - Forskergruppens fokus

28.04.2017 Presentasjon av det svenske servituttsystemet - Stipendiat Helen Elvestad

15.06.2017 Kilen Syd - Presentasjon av jordskifteavgjørelse fra Vestfold jordskifterett - Advokat Ola Nygard

28.09.2017 Norsk skjønnsprosess - Tidl. lagdommer Nils Erik Lie

25.10.2017 Dansk skjønnsprosess - Førsteamanuensis Tanja Lindgaard Skovsgaard

13.03.2018 Svensk skjønnsprosess - Professor Thomas Klabro KTH/NMBU

22.03.2018 Vit.ass Marie Kvam, Det juridiske fakutet - Presentasjon av master Overflateeierens rett til (ekspropriasjons)erstatning ved inngrep i undergrunnen –

                   herunder grunneierens tilpasningsplikt.

14.06.2018 Seniorrådgiver Tron R. Bøe, Landbruksdirektoratet - Prosesuelle og materielle hovedtrekk i statens naturskadeordning.

23.08.2018 Ekspropriasjonsrettsseminar - 1. Totenvikasaken HR-2017-2338-A Hva nå? og  2.Rettsikkerhet i ekspropriasjonsprosesser.

 

Faste medlemmer

Gruppen har medlemmer med lang og bred erfaring med forskning, undervisning og profesjonell praksis fra ulike aktørers ståsted innen disse emnene.

Published 20. mai 2016 - 8:48 - Updated 6. september 2018 - 13:53