Forskningsgrupper

.

Centre for Landscape Democracy (CLaD)

The Centre for Landscape Democracy (CLaD) is a cross-disciplinary, international centre for the creation and dissemination of scientific knowledge, creative interpretations and innovative solutions within the theme of Landscape Democracy. Visit our project pages.

Faggruppen jobber med å forstå og formidle hvordan forvaltning og styring kan støtte opp om byenes kapasitet til å vedlikeholde og styrke leveransen av økosystemtjenester i samfunnet.

Faggruppen FUGE: Forvaltning av Uterom og Grønn Estetikk

Faggruppe FUGE består av 10 forskere og undervisere ved Institutt for landskapsarkitektur. Målet for vårt arbeid er å bidra til robuste, bærekraftige, trivelige og estetisk gode grøntområder. Det gjør vi ved å forske på organisering og utvikling av bynære offentlige og private uterom og grøntområder. Det inkluderer for eksempel park, gravminner, grønnstrukturer inkludert urban skog og gatetrær.

forskningsgruppen plan, grunnerverv og ekspropriasjon

Forskningsgruppe plan, grunnerverv og ekspropriasjon

Gruppen har som formål å samle og fremme forsknings- og formidlingsaktiviteten ved Institutt for landskapsplanlegging innen grunnerverv og ekspropriasjon samt de sidene av plan som er relevante ved grunnerverv og ekspropriasjon.

Gruppens medlemmer jobber med forskning på planlegging og ressursforvaltning for bruk og vern av natur- og kulturlandskap

Forskningsgruppe: Planlegging og ressursforvaltning – for bruk og vern av natur- og kulturlandskap

Hovedformålet med gruppen er å ha en møteplass for å inspirere og styrke forskningen innenfor planlegging og ressursforvaltning på Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM), med utgangspunkt i Institutt for by- og regionplanlegging. Gruppen skal bidra til synliggjøring og profilering av forskningen på LANDSAM, samt sørge for gode synergieffekter mellom prosjektene og forskerne.

Landskap

Forskningsgruppe for jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering

Gruppen har som formål å samle og fremme forsknings- og formidlingsaktiviteten ved Institutt for eiendom og juss innen jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering. Vi ønsker å trekke mastergradsstudentene aktivt inn i pågående forskningsprosjekter. Vi har et tett samarbeid med forskningsgruppen for plan, grunnerverv og ekspropriasjon.

.

Forskningsgruppe: Territorialisering og metoder i planlegging

Forskningsgruppen retter søkelyset mot forskning for profesjonen (by- og regionplanlegging), med et overordnet mål om å utforske og utvikle metoder for registrering, forståelse og styring av samfunnets romlige dynamikk.

focus on widely understood ethics and political philosophy

Forskningsgruppe: Urban Sustainability

Gruppen jobber med forskning på hvordan de sosiale og økonomiske effektene av bærekraftig utvikling har på by- og regionutvikling. Gruppens side er på engelsk.

The group focus on widely understood ethics and political philosophy.

Urban and Planning Philosophy Research Group

The main purpose for the group is to have a place to meet, get inspired and strengthen research within the field of urban and planning philosophy at the Department of Urban and Regional Planning, with outreach across the Faculty for Landscape and Society.