Forskergruppe 2018

Nye møter og arrangement i 2018

Fredag 2. februar - Juridisk metode i eiendomsfaglig forskning. Innledning ved Karen Eg Taraldrud (se Taraldruds nye bok om rettskilder her) og Per Kåre Sky. Sted: Det Gule rommet i Økonomibygningen. Tid: kl. 10.30 til 12.30.

Tirsdag 6. mars - Fordeling av arealverdier i byggeområde. Vi følger en ankeforhandling i Agder lagmannsrett. Saken er kjent som Kilen Syd. Tønsberg tinghus, rettssal 1. Start kl. 09.30.

Onsdag 21. mars - Seminar om klart språk. Iris Alice Vigerust Fure har en master i retorikk og språklig kommunikasjon fra UiO og arbeider som konsulent i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Hun tar blant annet utgangspunkt i tre kronikker som er skrevet av ansatte på Institutt for eiendom og juss. Sted: Det gule rommet i Økonomibygningen. Tid: kl. 10.00 til 12.00.  

Torsdag 26. april - Jordskiftehistorie / eiendomshistorie med førstekonservator dr.philos. Mads Langnes, Romsdalsmuseet. Kl. 10.15 - 12.00 i kinosalen i TU101. Langnes vil holde to forelesninger:

-          Var dei norske fellestuna som landsbyar å rekne? Opphav, struktur og institusjonelle ordningar. (Tun/landsby-diskusjonen i norsk og nord-europeisk lys)

-          Norsk utskiftingsrett fram til 1857. (Med fokus på drivkreftene/prosessane i rettsutviklinga, meir enn sjølve paragrafane).

Mandag 18. juni - Commons in Japan, Scotland and Norway. Seminar with Daisaku Shimada, Matthew Hoffman og Håvard Steinsholt. Sted: VIP rom i Urbygningen, kl. 09.00-13.00.

Fredag 26. oktober - Helén Elisabeth Elvestad forsvarer doktoravhandlingen: "Strøksservitutter i fortetningsprosjekter. Utfordringer og endringsforslag". Vitenteateret i Vitenparken på NMBU kl. 12.15. Først prøveforelesing og deretter forsvar. Første kvinne i historien som forsvarer en eiendomsfaglig doktorgrad på Institutt for eiendom og juss.

Onsdag 5. desember - Oppstartsseminar Veronica Trygstad: "Jordskifteloven utfordrer matrikkelen som nasjonal felleskomponent: Skjæringspunktet mellom matrikkelloven og jordskifteloven." Sted: Det gule rommet i Økonomibygningen. Tid: kl. 09.15 til 12.00. Opponent: PhD. Line Træholt Hvingel, Aalborg Universitet/ COWI. 

 

Bøker, tidsskrifter og paper i 2018:

Gammelmo, L. (2018). Oppmålingsforretning utført av kommunale landmålere. Kart og Plan, Vol. 78(4), s. 311-321.

Elvestad, H.E. (2018). Strøksservitutter i fortetningsprosjekter. Utfordringer og endringsforslag. PhD-avhandling, Institutt for eiendom og juss, Fakultet for landskap og samfunn, NMBU.

Holsen, T. (2018). Land assembly through land readjustment in Norway. Paper at AESOP Annual Congress, July 10-14 2018 in Gothenburg, Sweden.

Holsen, T. (2018). Neoliberal urbanitet - om betingelser for bruken av de urbane offentlige rommene. Tidsskrift for samfunnsforskning, 03/2018, Vol. 59, s. 303-317.

Holsen, T. (2018). Kampen om fellesrommene: Om ekskludering og inkludering i de urbane offentlige byrom. Kart og Plan, Vol. 78(2), s. 101–113.

Falleth, E. og Holsen, T. (2018). Introduksjon til norsk planlegging, s. 27-43. I Aarsæther, Nils et al (red.) (2018). Plan og samfunn. System - Praksis – Refleksjon. Oslo: Cappelen Damm.

Holsen, T. (2018). Negotiations between developers and planning authorities in urban development projects – the case of Oslo, Norway. Paper at CIRRE 2018 – 3rd conference of interdisciplinary research on real estate, Groningen, Netherlands 20th – 21st September 2018.

Sky, P.K. og Bjerva, Ø.J. (2018). Innføring i jordskifterett. Universitetsforlaget.

Bjerva, Ø.J., Holth, F., Reiten, M., Sky, P.K. og Aasen, I. (2018). Jordskifteloven. Kommentarutgave. 2. utgave (elektronisk versjon), www.juridika.no, Universitetsforlaget.

 

Foredrag i 2018:

Helén Elisabeth Elvestad: Strøksservitutters betydning for fortettingsprosjekter - utfordringer og endringsforslag. Lunsjforedrag, Statens Kartverk, 28. november 2018.

Per Kåre Sky: Jordskiftelov med hovedvekt på sakstyper og virkemidler og forholdet til matrikkelloven. Matrikkelsamling, Statens kartverk, 31. oktober 2018.

Helén Elisabeth Elvestad: Strøksservitutters betydning for fortettingsprosjekter. Oppstartsseminar, Master i areal og eiendom, Høgskulen på Vestlandet, 20. august 2018.

Leikny Gammelmo: Hva gjør eiendomslandmåleren? Samfunnsutviklingsdagen 2018, Tekna Samfunnsutviklerne, 25. april 2018.

Terje Holsen: Hvilke hensikter har vi når vi bruker medvirkning? Fagdag om medvirkning, Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, 13. desember 2018.

Terje Holsen: Utbyggingsavtalens plass i plansystemet. Kurs i Praktisk bruk av utbyggingsavtaler SANDS/Senter for eiendomsfag, 26. november 2018.

Terje Holsen: Negotiations between developers and planning authorities in urban development projects – the case of Oslo, Norway. 3rd conference of interdisciplinary research on real estate, Groningen, 20. september 2018.

Terje Holsen: Jordskifte i urbane strøk. Seminar om Transformasjon og fortetting i sentrumsnære bebygde områder – hvordan få til gode prosesser? Ås kommune, 17. september 2018.

Terje Holsen: Hvordan lese plankart, bestemmelser, rekkefølgekrav? Eiendomsuka 2018, Senter for eiendomsfag, 4. september 2018.

Terje Holsen: De kommunale planprosessene. Lær dem ordentlig! Eiendomsuka 2018, Senter for eiendomsfag, 3. september 2018.

Terje Holsen: Land assembly through land readjustment in Norway. AESOP Annual Congress, Gothenburg, 10. juni 2018.

Terje Holsen: Risikoreduksjon i eiendomsutviklingsprosjekter - urbant jordskifte. Seminar om Risikoreduksjon i eiendomsutviklingsprosjekter, Advokatfirmaet Hammervoll Pind, 28. februar 2018.

Terje Holsen: Hvordan lese plankart? Nettverk for juridiske direktører i eiendomsselskaper, 16. januar 2018.

Katrine Broch Hauge: Innføring i jordskifte - materielle vilkår og bruksordninger. Innføring i jordskifte, Juristenes utdanningssenter, 17. januar 2018.

Per Kåre Sky: Innføring i jordskifte - sakstyper. Innføring i jordskifte, Juristenes utdanningssenter, 17. januar 2018.

 

Kronikker / debatt / leder i 2018:

Per Kåre Sky og Sæmund Stokstad (2018). Det lønner seg å forhandle. Kronikk, Telemaksavisa, 3. desember 2018.

Fredrik Holth og Per Kåre Sky (2018). Tønsberg kommune i sentrum for prinsippavgjørelse i Høyesterett? Kronikk,Tønsberg Blad, 20. november 2018.

 

I nyhetene eller annen informasjonsvirksomhet i 2018:

Fredrik Holth og Per Kåre Sky: Jusekspertene Fredrik og Per gir kommunen støtte i betent sak om millionbeløp. Nå håper de Høyesterett tar saken. Intervju i Tønsberg Blad, 14. novenber 2018.

Fredrik Holth og Per Kåre Sky: Kan ende i Høyesterett. Komunen i storkonflikt med Kilen-utbygger - krever 10 millioner. Tønsberg Blad, 31. oktober 2018.

Helén Elisabeth Elvestad: Ingen klare svar om Strøtvetveien 8. Intervju i Dagsavisen, 27. oktober 2018.

Published 26. February 2019 - 8:26 - Updated 26. February 2019 - 8:26