Kart og Plan med temanummer om overvann

Det er Steinar Taubøll ved Institutt for eiendom og juss er redaktør for temanummeret om overvannshåndtering (Kart og plan 2018 nr.1.)

Han har i mange år arbeidet med de juridiske sidene av naturskader og overvannshåndtering, og mener det er på høy tid å løfte flere forskningsresultater fram i debatten om framtidige løsninger.

Viktig tema belyst fra ulike vinkler

– Temaet ble satt tydelig på dagsorden gjennom NOU 2015:16, men i etterkant har det skjedd ganske lite. Med de klimaendringene vi opplever nå må vi ta grep snarest mulig for forebygge skader på en effektiv og rettferdig måte. Her må ingeniører og jurister snakke mye med hverandre for å komme noen vei», sier Taubøll,

Artiklene i temanummeret belyser sentrale utfordringer fra ulike vinkler.

– Det er vårt ønske at dette kan være nyttig både på lokalt nivå og som innspill til utforming av nye regler og tiltak, sier Taubøll

Heftet inneholder

Heftets første artikkel tar for seg visualisering i kart som tverrfaglig kommunikasjonsmiddel i klimatilpasningsarbeidet. Artikkelen er skrevet av Julia Kvitsjøen i samarbeid med Camilla Haave Harstad, Dick Karlsson, Webjørn Finsland og Theresa Karin Fett. Deretter følger en artikkel av Gro Sandkjær Hanssen som fokuserer på hvordan flomsonekart med klimapåslag fungerer som kunnskapsoversettelse.

Kommunikasjonsaspektet er også sterkt til stede i Isabel Seifert-Dähnns artikkel om blå-grønne overvannsløsninger, der hun i dialog med med Therese Fosholt Moe, Elisabeth Ulrika Sjødahl, Julia Kvitsjøen og Line Barkved har utforsket ulike faglige perspektiver ved planlegging og implementering.

Overvannshåndtering reiser en lang rekke juridiske spørsmål. Eivind Junker kommenterer oppfølgingen av de regelendringene som ble foreslått i NOU 2015:16, og peker på at det ennå er langt igjen til en helhetlig håndtering av overvannet.

Guttorm Jakobsen og Karoline Hagen gir i sin artikkel et mer detaljert innblikk i lovbestemmelser som gir kommunene mulighet til å fastsette krav til overvannshåndtering via kommuneplan og reguleringsplan.

Noen av rettsreglene som angår overvann har et tydelig behov for revisjon. Det objektive erstatningsansvaret etter forurensningsloven § 24a drøftes i Brita Hellelands artikkel. Behovet for systemrevisjon er også tema i Steinar Taubølls artikkel, som etterspør klarere prioriteringsprinsipper for sikringstiltak og tettere kobling mellom sårbarhetsanalyser og samfunnsøkonomiske vurderinger.

Vi har også fått plass til en artikkel av Gesine Jimenez-Martinez, Kerstin Potthoff og Wenche E. Dramstad om hvordan økologisk kunnskap bedre kan tas inn i lanskapsplanlegging.

Published 25. April 2018 - 9:17 - Updated 25. April 2018 - 9:25