Forsker på kystsonen

Kystsonen er en attraktiv arena for både matproduksjon og energiproduksjon. Aktiviteter som etter alt å dømme blir enda viktigere som følge av et grønt skifte. Forskningsprosjektet undersøker rammevilkårene for en helhetlig forvaltning av arealer og ressurser i kystsonen på tvers av sektorer og myndighetsnivå.

Følg gruppens blogg: http://blogg.nmbu.no/plancoast/ Følg oss på Twitter: https://twitter.com/PlanCoast2016

 

Det første møtet med referansegruppen i forskningsprosjektet PlanCoast fant sted på Gardermoen 28. oktober 2016. I referansegruppen for prosjektet sitter representanter fra forvaltningen (Fiskeridirektoratet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Miljødirektoratet, fylkesmann og fylkeskommune), miljø- og friluftsorganisasjoner (WWF Norge, Sabima og DNT), forskning (NGU) og næringsorganisasjoner (Norges Fiskarlag og Sjømat Norge).  En så kompetent og bredt sammensatt referansegruppe i prosjektet sikrer brukerrelevans og gir oss anledning til å trekke inn kunnskap om nye føringer i forvaltningen, drivkrefter i næringene og oppdatert kunnskap på feltet.

 

Fem arbeidspakker


Møtet 28. oktober ble innledet av prosjektleder ved NMBU Katrine Broch Hauge og fulgt opp med en presentasjon av tidligere relevant forskning av Knut Bjørn Stokke, NMBU. Deretter ble tre av totalt fem arbeidspakker i prosjektet presentert:

  • Planlegging i kystsonen mellom nasjonale strategier og lokal implementering, ved Kjell Harvold på NIBR,
  • Konsesjoner for tiltak helt eller delvis utenfor plan- og bygningsloven, med fokus på akvakultur og energitiltak i kystsonen, ved Martin Lund-Iversen ved NMBU,
  • Samspillet mellom planlegging og forvaltning av nasjonalparker i kystsonen og deres randsoner, ved Jan Vidar Haukeland, TØI, og Knut Bjørn Stokke.

     

Deretter fulgte presentasjoner fra medlemmer av referansegruppa. Jens Christian Holm  fra Fiskeridirektoratet presenterte deres arbeid med forslaget om å etablere produksjonssoner for akvakultur. Etter innlegget ble synspunktene på forslaget presentert først fra Heidi Sørensen fra WWF Norge, som bl.a. så forslaget opp mot det nasjonale arbeidet med miljøkvalitetsnormer for villaksen hjemlet i naturmangfoldloven.

 

Faglig diskusjon er viktig

Deretter kommenterte Knut Hjelt fra Sjømat Norge forslaget. I følge Hjelt er oppdrettsnæringen stort sett skeptiske til forslaget om produksjonssoner, da det etter deres syn verken vil bidra til et klarere regelverk, forutsigbarhet eller bedre kontroll med lakselus (som er den påvirkningsfaktoren det settes mest fokus på i forslaget om produksjonssoner). Innleggene og den faglige diskusjonen er særdeles viktig informasjon som vi tar med oss inn i det videre arbeidet i forskningsprosjektet, som startet opp i år og varer ut 2019.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, og ledes av Institutt for landskapsplanlegging på NMBU, ved Katrine Broch Hauge. Partnere i prosjektet er NIBR, TØI, UiO og UiB. I tillegg er det med internasjonale partnere fra Sverige, Danmark, USA og Kroatia. Et kjernepunkt i prosjektet er å kople samfunnsvitenskapelige og juridiske perspektiver for å kaste nytt lys over muligheter og barrierer for å oppnå en integrert forvaltning og planlegging av kystsonen.

Relatert innhold

PlanCoast – Forvaltning og planlegging av arealer og rettigheter i kystsonen.

1. januar 2016 til 31. desember 2019

Forskningsprosjektet undersøker rammevilkårene for en helhetlig forvaltning av arealer og ressurser i kystsonen på tvers av sektorer og...

Published 4. november 2016 - 13:06 - Updated 8. august 2019 - 12:47