Hva tilbyr vi

Basisveiledning

Dette er en enkel veiledningsøkt som typisk går på støtte inn i en problemstilling.  Den varer vanligvis i opptil én time.

I et slikt første møte jobber vi med å få klarhet i problemstillingen og datainnhentingen. Vi diskuterer ofte forskningsspørsmålet og eventuelle negative og positive sider ved innsamling av data. Vi kan hjelpe med enkle statistiske metoder, statistisk programvare, eller støtte til søknadsskriving. Vi kan også gi tips til videre litteratur, eventuelt kurs som er av interesse for videre læring.

Etter hvert møte konkluderes veiledningen. Utfallet av timen kan enten være avsluttende, eventuelt at flere slike enkelttimer er ønskelig, eller at det utvikler seg til en av de andre mer omfattende veiledningstilbudene, skissert under.

Veiledningen vil typisk være tilrettelagt for en master- eller ph.d-studenter. Timen kan skje både fysisk eller digital, og ventetiden for en slik tjeneste er vanligvis kort.

Enkeltprosjektveiledning

Dette dreier seg ofte om et større prosjekt over lengre tid, som eksempelvis ender i en artikkel. Vi vil være mer involvert i analysene og metodene som blir foreslått, samt støtte inn med koding og programvare, men sjeldent utføre selve analysene.  

Tjenesten dreier seg mer mot ph.d-studenter, postdoktorer og/eller forskere. Om det er en ph.d-student som ønsker veiledning, er det ønskelig at hovedveileder er med i første møte hvor vi definerer, samt begrenser, omfanget av veiledningen.

I dette møtet vil også ansvarsfordelingen mellom student, hovedveileder og oss defineres. Det er ikke uvanlig at bidraget fra tjenesten medfører forfatterskap på en eventuelt artikkel, men dette avklares på forhånd.

Prosjektmedvirkning

Dette dreier seg typisk om større forskningsprosjekter, som går over mange år. Det kan være snakk om et prosjekt der brukeren søker eksterne midler og ønsker en statistiker med på laget, eller som med-veileder til en ph.d-student.

I et slikt samarbeidsprosjekt er det naturlig at vi i veiledetjenesten gjennomfører en del av/alle de statistiske analysene og bidrar inn i både planleggingsfasen med innsamling av data og i etterarbeidet.

Vi vil også støtte med andre mindre statistiske spørsmål som måtte oppstå i prosessen og det vil være naturlig med medforfatterskap på flere av artikler som genereres fra prosjektet.

Undervisning

Kursing av spesifikke temaer innen biostatistikk kan tilbys etter behov, for eksempel til grupper av masterstudenter, ph.d-studenter eller forskningsmiljø . Dette vil typisk være små modulbasert kurs på spesifikke emner i statistikk.

Emner kan være: R-programmering, forsøksplanlegging, regresjon, ANOVA, hypotesetesting generelt, etc.

Dette kan også være relevant for eksisterende emner på NMBU som samler inn eller bruker statistisk dataanalyse. Her kan vi typisk stille opp i en eller flere forelesninger, eller lage en digital modul som omfatter ett eller flere analyseverktøy eller datainnsamling eller forsøksplanlegging.

Published 19. oktober 2020 - 13:19 - Updated 2. desember 2020 - 12:07