Orientering til brukere - priser og øvrige betingelser

Instrumentene ved MS/proteomics-kjernefasiliteten på Campus Ås brukes til å utføre analyser for både interne og eksterne brukere. I tillegg er instrumentene tilgjengelige for kvalifiserte brukere som ønsker å gjøre sine analyser selv. Aktiviteten ved kjernefasiliteten er basert på at alle brukere betaler et bidrag til driften, og satsene for tjenester så vel som instrumentleie og teknisk assistanse er endret fra og med 1. mai 2010. Alle brukere må gjøre seg kjent med de nye satsene og med de øvrige betingelser som gjelder for bruk av kjernefasiliteten.

Orientering til brukere

Tjenester
Fra og med 1.mai 2010 tilbys et utvalg av tjenester til stykk- eller timepris. En oversikt over tjenester og priser finnes her. I utgangspunktet gjelder "først til mølla"-prinsippet for utføring av tjenester, dvs at prøver vil bli analysert i samme rekkefølge som de blir mottatt. For store prøveserier kan det bli gjort unntak fra denne regelen.

Instrumentleie/selvstendig bruk av instrumentene
Alle som ønsker å bruke instrumentene ved kjernefasiliteten på egen hånd må ha godkjenning av driftsansvarlig, og kan etter slik godkjenning selv reservere tid på instrumentene via det web-baserte reserveringssystemet. For å bli godkjent bruker kreves opplæring eller dokumentert relevant erfaring. Individuell eller gruppevis opplæring vil bli gitt av driftsansvarlig på ad hoc-basis; dvs begrenset til de(n) aktuelle analysetype(ne).
Gjeldende satser for instrumentleie finnes her, og almenne kjøreregler for bruk av laboratoriet her. For storbrukere av f.eks. LC-MS-utstyret kan det inngås rabattavtaler for opp til ett år av gangen.

Prioritering av brukere
I utgangspunktet reserverer brukerne selv tid på instrumentene. For å unngå unødvendig dødtid, er det viktig at man ikke reserverer mer tid enn nødvendig, og at man gir beskjed til driftsansvarlig umiddelbart dersom den reserverte tiden ikke vil bli brukt.
Dersom det oppstår behov for prioritering av brukere gjøres dette av driftsansvarlig, i henhold til gjeldende avtaler mellom IKBM og Nofima Mat. For alle instrumentene gjelder i utgangspunktet en maksimal kontinuerlig brukstid på to arbeidsdager per bruker.

Publisering av resultater
Det forventes at driftsansvarlig/operatør blir medforfatter på artikler der hvor det er naturlig og hvor Vancouver-reglene oppfylles. Ved eventuelle tvister om medforfatterskap bestemmer IKBM sine medlemmer av driftstyret supplert med lederen i IKBMs Forskningsutvalg. 

Reklamasjon
Utførte tjenester/instrumentleie vil bli faktureret uavhengig av resultat, med mindre det er dokumentert at mangel på resultatet skyldes instrumentfeil eller feil gjort av operatøren. Ved eventuelle konflikter har driftstyret det siste ordet.

 

Published 26. juni 2014 - 14:33 - Updated 23. mai 2017 - 19:47