Arbeidspakke 1: Øke norsk kunnskap om rødt kjøtt og helse, med spesielt fokus på tykktarmskreft

Arbeidspakke 1 har to delmål; å arrangere en internasjonal forskerworkshop og etablere et permanent nettverk som kan være tilgjengelig for henvendelser ved behov.

Arbeidspakke 1

Workshop om rødt kjøtt, tarmflora og helse

Høsten 2013 ble det arrangerert en lukket, internasjonal workshop. Målsetningen med workshopen var å invitere norske og internasjonale forskere til å dele kunnskap som er nyttig for prosjektet. Tittelen på workshopen var ”How can we approach consensus on the healthiness of red meat?”. Workshopen foregikk over to dager I begynnelsen av november i Oslo, i tett samarbeid med Vitenskapsakademiet, senter for grunnforskning. Den besto av ulike sesjoner, som fokuserte på rødt kjøtt, tykktarmskreft, overvekt, ulike forskningsmodeller og mikrobiota i tarmen. Fagtidsskriftet Meat Science inviterte deltagerne til å skrive et invited paper i etterkant av møtet, slik at kunnskapen og konklusjonene kan formidles bredere enn til kun deltagerne.

Beredskapsnettverk for kjøtt og helse

Et annet utkomme av workshopen er ønsket om etablering av et permanent kompetansenettverk innenfor kjøtt og helse, på norsk eller nordisk nivå.  Et slikt nettverk skal utgjøre et kompetanseorgan som kan bidra i å besvare henvendelser og oppklare forvirring rundt råvaren storfekjøtt og bearbeidingen av kjøttet. Nettverket er tenkt bygget opp etter modell av Matsmittekomitéen.   

Published 4. juli 2014 - 12:07 - Updated 23. mai 2017 - 19:34