Disputas - Therese Dokken

Avhandlingen har fått tittelen "Eiendomsrettigheter, bruk av skogressurser og skogvern som klimatiltak i utviklingsland (REDD+)" 

- Avhandlingen er interessant fordi den bruker ser på mange velkjente problemer med nye metoder og data, forteller Dokkens hovedveileder, professor Arild Angelsen. 

Diskriminering eller systematiske forskjeller?14911.jpg?itok=wzWnXccO
I den første artikkelen, som er publisert i Land Economics, ser forfatterne på om det er en skjev fordeling av landeiendom mellom husholdninger med mannlige eller kvinnelige overhoder i Etiopia. Kvinnestyrte husholdninger har mindre jord, men skyldes dette at det er systematiske forskjeller, som i familiestørrelse, eller skyldes det diskriminering? Det er samme problemstilling som i debatten om lønnsforskjeller i Norge. Ved bruk av såkalte "matching-metoder" finner Dokken at om lag halvparten av forskjellen kan tilskrives slike systematiske forskjeller, mens den resterende biten er diskriminering. Diskrimineringen kan foregå blant annet ved fordeling av jord ved skilsmisse eller dødsfall. Sårbare for skogreduksjon

Skog og fattigdom
En annen artikkel, publisert i Forest, krysser Dokken ekvator og ser på hvordan prosjekter for skogvern (REDD) i Tanzania samsvarer med årsakene lokal skogreduksjon. Et viktig funn er en tilsynelatende ikke er samsvar mellom hva lokalbefolkningen oppfatter som årsaken til problemet og fokuset til skogvernsprosjektene. Prosjektene er drevet av miljø- og utviklingsorganisasjoner (NGOer). Et interessant funn i denne artikkelen er at lokalbefolkningen peker på interne årsaker innad i landsbyene som årsak til skogreduksjonen. Dette kan være svak organisering og lite lokal overholdelse av regler. Prosjektene fokuserer imidlertid på eksterne forhold knyttet til ikke-lokale aktørers bruk av skogen. 

De to siste artiklene tar for seg sammenhengen mellom bruk av skog og fattigdom. Som i andre studier finner man at fattige bruker mindre skog i absolutt forstand, men at inntektene utgjør en større andel av husholdinntekten og derfor er mer avhengige av skogs- og andre miljøinntekter. Dette gjør også de fattige mer sårbare for miljøødeleggelser. 


NMBU Handelshøyskolen inviterer til åpen prøveforelesning og disputas 
Torsdag 21.08.2014
Tårnbygningen, NMBU, rom T401
Klokken 12.15

Temaet for prøveforelesningen vil være:
How can we, or should we, make development in the South beneficial also for the global environment?

Professor Arild Angelsen har vært hoved veileder og Professor Stein T. Holden har vært biveileder for Dokken. I evalueringskomiteen sitter professor Bård Harstad, Førsteamanuensis Helle Overgaard Larsen og Førsteamanuensis Mette Wik.


Prøveforelesningen og disputasen vil foregår på engelsk. 
Du kan lese sammendraget av avhandlingen her

Published 28. november 2016 - 10:07 - Updated 23. mai 2017 - 19:17