Hva sier Handelshøyskolens kandidater om utdanningen?

En undersøkelse av alle NMBUs kandidater i perioden 2009-2015 ble gjennomført av TNS Gallup for NMBU, mens Handelshøyskolens egen studieveileder Inger-Lise Labugt gjennomførte en egen undersøkelse av Handelshøyskolens masterkandidater i perioden 2013-15. Denne var et gjentak (med små endringer) av tidligere kandidatundersøkelser av kandidater tilbake til 2001.

I NMBUs undersøkelse svarte 259 Handelshøyskole-kandidater (svarprosent 30%), hvorav 85 var bachelor-kandidater (77 B-ØA og 8 B-ECON). I Handelshøyskolens undersøkelse var det 129 svar og en samlet svarprosent på 45%.

Handelshøyskolens undersøkelse ble sluttført i desember 2015. Da oppga 90% av de masterkandidatene fra 2013-2015 som svarte at de var i arbeid. Andelen arbeidssøkende varierte fra 6% for Master i økonomi og administrasjon (M-ØA) til 19% for Master i samfunnsøkonomi (M-ECON), mens for Master i entreprenørskap og innovasjon (M-EI) var den 10%.

Det ble spurt om når kandidatene fikk sin første jobb. Andelen som hadde fått jobb mens de fortsatt studerte eller innen 3 måneder har gått opp, noe som kanskje tyder på at det har blitt lettere for kandidatene å finne jobb.

Tidspunkt for jobb gruppert etter avslutningsår

Når jobbstart fordeles etter studieprogram, ser det ut til at det er litt vanskeligere for samfunnsøkonomene å finne jobb enn for kandidater fra de to andre programmene.

Av de 129 respondentene, arbeidet 87 i Oslo og Akershus og 23 på Østlandet for øvrig. To arbeidet i utlandet.

Tidspunkt for jobb etter program

Handelshøyskolens kandidater arbeider innen et bredt spenn av virksomheter i privat og offentlig sektor, men den største er regnskap, revisjon og økonomistyring. Det er kanskje ikke så overraskende når nesten 40% av respondentene hadde valgt økonomistyring som fordyping i studiet (opp fra 12% for kandidatene fra perioden 2001-13).

Innen hvilket område arbeider du i dag?

Undersøkelse viser stort spenn i kandidatenes lønn. I NMBUs undersøkelse oppgir M-ØA-kandidatene en medianlønn i intervallet kr 500 000 - 549 000, med 10% over kr 750 000, mens de andre to programmene har litt lavere medianlønn.

Undersøkelsene hadde også en del spørsmål om hvor fornøyd kandidatene var med den utdanningen de hadde fått, blant annet om relevans av utdanningen til de arbeidsoppgavene de har. Andelen som oppga manglende relevans varierte fra 5% til 17%. Det kan skyldes mange forhold, både med hensyn på innholdet i studiet, men også forhold ved jobben de har.

Kandidatene ble også spurt om, dersom de skulle valgt utdanning igjen, ville de da ha valgt samme utdanning. Av Handelshøyskolens kandidater svarte 58% «ja» på dette spørsmålet (noe som faktisk var høyeste ja-posent for NMBUs institutter), mens 17% svarte at de ville velge å studere noe annet eller det samme, men ved et annet lærested.

De aller fleste kandidatene fra Handelshøyskolen sa seg enig i påstanden «alt i alt er jeg tilfreds med utdanningen min».

Hvor uenig eller enig er du i følgende påstander om ditt utbytte av utdanningen din? Jeg er alt i alt tilfreds med utdanningen min fra UMB/NVH/NMBU


Les om hovedfunnene fra Kandidatundersøkelsen 2015 her.

Hele Kandid
atundersøkelsen 2015 finner du her (pdf-format) .

                     

Published 29. juni 2016 - 13:03 - Updated 23. mai 2017 - 19:12