Utfyllende regler til NMBUs Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Handelshøyskolen (HH)

Reglene gjelder for ph.d.-programmet Økonomi og administrasjon. Paragrafnummereringen viser til NMBUs ph.d.-forskrift.

 

§ 3 Ansvar for ph.d.-utdanningen

(2) Fakultetet

Dekanens daglige ansvar for ph.d.-utdanningen ivaretas av Forskningsutvalget ved HH (HH-FU).

(3) Programråd Forskningsutvalget ved HH er programrådet som ivaretar den faglige ledelsen av og helheten i HHs ph.d.-program.

 

§ 5 Opptak

§ 5-1 Generelle bestemmelser

(3) Residensplikt

Kandidater med ekstern arbeidsgiver må ha til sammen ett års opphold ved HH.

§ 5-2 Opptakskrav – krav til utdanning og engelskkunnskaper

(1) Faglig relevant utdanning

Faglig relevant bakgrunn er mastergrad i samfunnsøkonomi, økonomi og administrasjon, innovasjon og entreprenørskap, eller nærliggende utdanninger relevant for ph.d.-prosjektet.

(2) Sterk faglig bakgrunn

For å bli tatt opp til ph.d.-program ved HH må søkeren ha:

• Karakter A eller B på masteroppgaven,

• gjennomsnittskarakter B eller bedre på emner som inngår i mastergraden (120 studiepoeng),

• gjennomsnittskarakter C eller bedre på emner som inngår i bachelorgraden (180 studiepoeng), eller

• tilsvarende karakterer fra utdanning med andre karaktersystemer/-skalaer.

 

§ 8 Opplæringsdelen

§ 8-2 Opplæringsdelens omfang og innhold

(1) Kravet til opplæringsdelen er 45 studiepoeng, hvorav minst 30 studiepoeng skal være på ph.d.- nivå. Kandidaten kan i samråd med hovedveileder velge å inkludere opp til 60 studiepoeng.

§ 8-3 Godkjenning av opplæringsdelen

(2) Gjennomsnittskarakteren fra alle emner som inngår i opplæringsdelen skal være B eller bedre (for emner bedømt med bokstavkarakter).

 

§ 9 Kvalitetssikringstiltak

§ 9-1 Tiltak for å avdekke og følge opp mangler, framdriftsrapportering

(2) Ph.d.-kandidaten skal levere framdriftsrapport innen 15. januar hvert år.

 

§ 10 Avhandlingen

§ 10-1 Krav til den vitenskapelige avhandlingen

(3) Doktoravhandlingen skal vanligvis bestå av tre eller fire vitenskapelige artikler, og et innledningskapittel på 6000-9000 ord. Avhandlingen skal vanligvis ha minst en artikkel som er eneforfattet. Alle artiklene skal som et minimum være på nivå med førstegangs innsending av manuskript til et tidsskrift, og minst halvparten av artiklene bør være sendt inn til velrespekterte journaler før søknad om bedømmelse.

(5) Ph.d.-kandidatens samlede forfatterandeler bør normalt være på ca 250 % ifølge medforfattererklæringene. Avhandlinger med publiserte artikler av høy kvalitet kan gå noe under denne normen, men ikke lavere enn 200 %.

 

§ 15-3 Søknad om ny bedømmelse

(1) Minst to artikler bør være akseptert for publisering før søknad om ny bedømmelse.

 

 

 

 

Published 28. november 2016 - 10:07 - Updated 7. April 2022 - 10:50