Internship BIOVIT

See english below

I internship så jobber du som student med en relevant problemstilling i en bedrift eller på et forskningsanlegg. 

Det er mulig å ta internship i alle perioder gjennom studieåret. Om internshipet involverer reise er det ofte enklest å gjennomføre internship i blokkperioder eller sommerferien.

Les hvordan Søgni Mogstad Strand hadde det på internship i akvakultur på Færæyene.

Du kan velge å arbeide intensivt i noen uker i en blokkperiode eller arbeide 1 dag i uken over en lenger periode.

Dette må du gjøre:

 1. Finne en relevant arbeidsplass/bedrift
 2. Kontakte arbeidsplassen/bedriften
 3. Finne faglig veileder ved NMBU – BIOVIT
 4. Skrive avtale/kontrakt med BIOVIT/faglig veileder og bedrift/kontaktperson, der forventet læringsmål og resultat beskrives
 5. Levere avtale/kontrakt til studieveileder, som melder deg opp til emnet internship
 6. Lage forslag til relevant pensumlitteratur i samarbeid med faglig veileder
 7. Gjennomføre internship, lese pensum og jobbe med refleksjonsrapport
 8. Levere og presentere refleksjonsrapport det semesteret du melder deg opp i emnet

Antall studiepoeng kan variere, så du skal også finne ut av omfanget av ditt internship.

 • 125 timer tilsvarer 5 studiepoeng
 • 250 timer tilsvarer 10 studiepoeng
 • 375 timer tilsvarer 15 studiepoeng

Som utgangspunkt skal 2/3 av den tiden brukes i bedrift og 1/3 del av tiden til arbeid med refleksjonsrapport og presentasjon.

Les om hvordan Søgni Mogstad Strand hadde det på internship i akvakultur på Færøyene og les utdrag fra refleksjonsrapporten hennes.

På fakultet for biovitenskap er det flere internship emner avhengig av fagområde du er interessert i:

 

Internship can give you as a student relevant work experience.

You get work experience, professional contacts, practical learning and important experience outside the university.

 

During your internship, you work as a student with a relevant issue in a company or at a research facility.

It is possible to take an internship in all periods throughout the academic year. If the internship involves travel, it is often easiest to complete the internship during block periods or the summer holidays.

You can choose to work intensively for a few weeks in a block period or work 1 day a week over a longer period.

What you need to do:

 1. Find a relevant workplace / company
 2. Contact the workplace / company
 3. Find a supervisor at NMBU - BIOVIT
 4. Write an agreement/contract with your academic supervisor at BIOVIT and the contact person at the company /, where the expected learning goals and results are described
 5. Deliver an agreement/contract to the study advisor, who registers you for the internship course
 6. Make a proposal for relevant syllabus literature in collaboration with the academic supervisor
 7. Carry out your internship, read the syllabus, and write a reflection report
 8. Submit and present your reflection report the semester you are enrolled in the course

 

The number of credits can vary, so you should also find out the scope of your internship.

 • 125 hours corresponds to 5 credits
 • 250 hours corresponds to 10 credits
 • 375 hours corresponds to 15 credits

As a starting point, 2/3 of that time will be spent at the company and 1/3 of the time on work with your reflection report (including reading the syllabus) and making your presentation.

At the Faculty of Life Sciences, there are several internship courses depending on the subject area you are interested in:

Published 23. February 2022 - 9:19 - Updated 13. juli 2022 - 14:10