Forslag til gradsoppgaver

Institutt for husdyrvitenskap

Institutt består av fem faggrupper og tilbyr gradsoppgaver som kan være relevant for instituttet egne studenter, samt studenter innen biologi, bioteknologi, genetikk, økologi m.m.

 

Avl og kvantitativ genetikk

Har brei kompetanse innen avl og genetikk, og jobber innen alle husdyrslag inkludert akvakultur. Gruppen har eksperter på genomisk seleksjon, genetiske analyser, modeller og metoder for beregning av avlsverdier, avlsplanlegging, genetiske ressurser, biologiske aspekter av husdyravlen og simulering/modellering.

Har gradsoppgaver som passer for studenter innen husdyrvitenskap, akvakultur, genetikk, genomvitenskap, biologi, og datavitenskap.

Kontaktpersoner: Peer Berg, Theo Meuwissen, Hans Magnus Gjøen, Gunnar Klemetsdal, Laila Aass, Bjørg Heringstad, Hanne Fjerdingby Olsen, Geir Steinheim

Forslag til oppgaver/Master thesis topics:

Drøvtyggerernæring og fysiologi

Har kompetanse innen ernæring og fysiologi på småfe, storfe, reinsdyr samt hest, fôrmiddelvurdering, utvikling av nye  fôrråvarer, fôrteknologi m.m.

Kontaktpersoner: Egil Prestløkken, Ingjerd Dønnem, Margrete Eknæs, Rasmus Bovbjerg Jensen, Øystein Holand, Phil Pope, Sabine Ferneborg, Angela Schwarm og Alemayehu Kidane Sagaye

Forslag til oppgaver/Master thesis topics:

Ernæring og fysiologi for enmagede dyr

Har kompetanse innen ernæring og fysiologi på fjørfe, gris, akvakultur, kjæledyr og pelsdyr, fôrmiddelvurdering, utvikling av nye fôrråvarer, fôrteknologi m.m.

Kontaktpersoner: Øystein Ahlstrøm, Margareth Øverland, Birger Svihus, Turid Mørkøre, Trond Storebakken, Nils Petter Kjos

Forslag til oppgaver/Master thesis topics:

 

Etologi og husdyrmiljø

Har bred kompetanse innen etologi og husdyrmiljø og på de fleste arter av husdyr, samt hund, katt og hest.

Kontaktpersoner: Inger Lise Andersen, Ruth Newberry, Knut Bøe, Marko Ocepek , Judit Vas

Forslag til oppgaver/Master thesis topics:

 

Genombiologi/Genome Biology

Faggruppe genombiologi og senter for integrative genetikk (cigene.no) arbeider innenfor genetikk, bioinformatikk, systembiologi og molekylærbiologi. Her forskers det på hvordan gener styrer ulike egenskaper. Vi jobber tett opp mot avlsnæringen, både innen akvakultur og husdyrproduksjon, men forsker også på genetiske tilpasninger i ville arter og populasjoner.

Har oppgaver innen genetikk, genomvitenskap molekylærbiologi, evolusjonsbiologi og bioinformatikk.

Kontaktpersoner:  Sigbjørn Lien, Dag Inge Våge, Simen Rød Sandve, Matthew Peter Kent, Guro Sandvik, Victor Boyartchuk, Nicola Barson, Torfinn Nome, Marie Saitou

Forslag til oppgaver/Master thesis topics: 

Institutt for plantevitenskap

 

Agroøkologi

Arbeider tverrfaglig med å knytte landbruk til natur og samfunn. Analyse og forbedring av agroøkosystemer krever forståelse av både natur- og kulturbetingede fenomener i hele matvaresystemet.

Har kun oppgaver for masterstudenter i agroøkologi. Tema for oppgaver diskuteres i samråde med faggruppen.

Kontaktpersoner er Geir Lieblein, Tor Arvid BrelandCharles A. Francis og Anna Marie Nicolaysen

Genetikk og planteforedling

Arbeider med å forstå hvordan genene styrer plantenes egenskaper i samspill med miljøet. Hva som forklarer forskjeller i vekst, utvikling, innholdsstoffer og tåleevne overfor påkjenninger som plantene utsettes for.

Har oppgaver som passer for studenter innen plantevitenskap, biologi, genetikk, genomvitenskap og bioteknologi.

Kontaktpersoner: Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg, Morten Lillemo, Åshild Ergon, Åsmund Bjørnstad, Franz GoeckeOdd Arne Rognli, Siri Fjellheim, Mallikarjuna Rao Kovi

Forslag til oppgaver/Master thesis topics:

Plantevern og matplanter

Matplanter-gruppen arbeider med ulike kulturplanter som dyrkes på friland, i veksthus og andre klimatilpassede tiltak (eks plasttunnel). Vi har hovedfokus på kvalitetsegenskaper i korn, grønnsaker, frukt og bær, og hvordan disse påvirkes av genetikk, dyrkingsteknikk og ulike klimaparametre. Har oppgaver som passer for studenter innen plantevitenskap, biologi og matvitenskap.

Plantevern-gruppen arbeider med sopp, virus, bakterier, skadedyr og ugras som skaper problemer i planteproduksjonen. Søker å forstå samspill mellom skadegjørerne, plantene og miljøet rundt. Har oppgaver som passer for studenter innen plantevitenskap, biologi, genetikk, mikrobiologi, entomologi og økologi.

Kontaktpersoner Siv F. Remberg, Anne Berit Wold, Anne Kjersti Uhlen,  Richard Meadow, Arne Stensvand, Lars Olav Brandsæter, May Bente Brurberg, Nina Svae Johansen, Christer Magnusson

Forslag til oppgaver/Master thesis topics:

Plantebiologi og -bioteknologi

Arbeider med forståelse av planters vekst og utvikling og hvordan de reagerer på klima og andre miljøforhold, forskjellige dyrkingsmåter og ulike typer stress. Vi jobber med å kartlegge hvordan miljøfaktorene påvirker plantenes gener og stoffomsetning.

Har oppgaver som passer for studenter innen biologi, plantebiologi, plantevitenskap, genomvitenskap, bioteknologi og økofysiologi.

Kontaktpersoner er Sissel Torre, Jorunn E. OlsenTrine Hvoslef-Eide, Paivi L. Rinne, Christiaan van deer Schoot

Forslag til oppgaver/Master thesis topics:

Grøntmiljø - LANDSAM

Arbeider med landskapsplantenes egenskaper, tilpasning til miljøet, etablering og skjøtsel. Fagmiljøet bidrar til gode rekreasjonsarealer som parker, hager, idrettsanlegg og miljøvennlig istandsetting etter naturinngrep.

Har oppgaver som passer for studenter innen plantevitenskap, biologi og landskapsingeniør.

Kontaktpersoner er Line Rosef, Eva Vike og Ingjerd Solfjeld

Published 16. august 2018 - 10:05 - Updated 17. April 2021 - 8:06