2 - Startseminar

Obligatoriske seminarer

Ph.d.-kandidaten skal gjennomføre 3 faste seminarer i løpet av ph.d.-utdanningen - et startseminar, en midtveisevaluering (vektlegges særlig) og et sluttseminar. Målet  med seminarene er å sikre at ph.d.-kandidaten kommer raskt i gang med doktorgradsarbeidet, får synliggjort sin progresjon og får diskutert faglige og praktiske utfordringer i prosjektet, med et bredere publikum enn veiledergruppen.

Før utdanningsplanen kan godkjennes, skal kandidaten gjennomføre et startseminar

Tidspunkt og hensikt

Startseminaret skal gjennomføres innen 6 måneder etter oppstart, og før utdanningsplanen (med vedlagt prosjektplan) sendes inn til behandling. Seminaret vil derfor tjene som hjelp til å diskutere prosjektplanen og som hjelp til å finne relevante emner og aktiviteter som skal inngå i ph.d.-kandidatens utdanningsplan.

Gjennomføring
1. Presentasjon av prosjektplanen hvor målet er å få innspill på prosjektvinkling, design og gjennomføring, og å diskutere omfanget og realismen av prosjektet.

2. Diskutere hvilke tekniske, akademiske og praktiske ressurser som er nødvendige for å kunne gjennomføre prosjektet. Drøfte opphold ved annet (lære-)sted enn NMBU.

3. Presentasjon av utdanningsplanen hvor målet er å få innspill om mulige emner, seminarer og aktiviteter ph.d.-kandidaten kan inkludere i opplæringsdelen.

Generelt for alle seminarene


Tilhørere
• Ph.d.-kandidatens veiledere
• Ansatte og studenter ved fakultetet og ev. andre relevante forskningsmiljøer
• Andre ph.d.-kandidater og deres veiledere

Ansvar
• Hovedveileder har ansvar for å ta initiativ til at seminarene blir holdt og for at det blir rapportert til fakultetet at seminarene er gjennomført
• Hele veiledergruppa bør være til stede under seminarene og diskusjonen etterpå.
Det skal være minst en veileder tilstede.
• Fakultetet har ansvar for å organisere seminarene
• Ph.d.-kandidaten har ansvar for presentasjonen under seminaret

Det skal settes av tid til respons fra tilhørerne. Det kan være en god idé at en eller flere personer har i oppgave å komme med konstruktiv kritikk.

 Se også NMBUs anbefalte rutiner for de obligatoriske seminarene.

 

 

Published 13. oktober 2020 - 11:05 - Updated 20. oktober 2020 - 9:43