2 - Startseminar

Obligatoriske seminarer

Ph.d.-kandidaten skal gjennomføre 3 faste seminarer i løpet av ph.d.-utdanningen - et startseminar, en midtveisevaluering (vektlegges særlig) og et sluttseminar. Målet  med seminarene er å sikre at ph.d.-kandidaten kommer raskt i gang med doktorgradsarbeidet, får synliggjort sin progresjon og får diskutert faglige og praktiske utfordringer i prosjektet, med et bredere publikum enn veiledergruppen.

Før utdanningsplanen kan godkjennes, skal kandidaten gjennomføre et startseminar

Tidspunkt og hensikt

Startseminaret skal gjennomføres innen fire måneder etter oppstart, og før utdanningsplanen (med vedlagt prosjektplan) sendes inn til behandling. Seminaret vil derfor tjene som hjelp til å diskutere prosjektplanen og som hjelp til å finne relevante emner og aktiviteter som skal inngå i ph.d.-kandidatens utdanningsplan.

Gjennomføring
1. Presentasjon av prosjektplanen hvor målet er å få innspill på prosjektvinkling, design og gjennomføring, og å diskutere omfanget og realismen av prosjektet.

2. Diskutere hvilke tekniske, akademiske og praktiske ressurser som er nødvendige for å kunne gjennomføre prosjektet. Drøfte opphold ved annet (lære-)sted enn NMBU.

3. Presentasjon av utdanningsplanen hvor målet er å få innspill om mulige emner, seminarer og aktiviteter ph.d.-kandidaten kan inkludere i opplæringsdelen.

Generelt for alle seminarene


Tilhørere
• Ph.d.-kandidatens veiledere
• Ansatte og studenter ved fakultetet og ev. andre relevante forskningsmiljøer
• Andre ph.d.-kandidater og deres veiledere

Ansvar
• Hovedveileder har ansvar for å ta initiativ til at seminarene blir holdt og for at det blir rapportert til fakultetet at seminarene er gjennomført
• Hele veiledergruppa bør være til stede under seminarene og diskusjonen etterpå.
Det skal være minst en veileder tilstede.
• Fakultetet har ansvar for å organisere seminarene
• Ph.d.-kandidaten har ansvar for presentasjonen under seminaret

Det skal settes av tid til respons fra tilhørerne. Det kan være en god idé at en eller flere personer har i oppgave å komme med konstruktiv kritikk.

 Se også NMBUs anbefalte rutiner for de obligatoriske seminarene.

 

 

Published 13. oktober 2020 - 11:05 - Updated 12. januar 2021 - 10:35